Zielone Perły - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Zielone Perły

Zapraszamy do poznania najpiękniejszych miejsc w Tarnowie, gdzie przyroda zachwyca swoim bogactwem, różnorodnością. Warto tam wybrać się choćby na kilkugodzinny spacer.

Ocieplenie klimatu, o którym tak często ostatnio słyszymy, nie jest wyjątkowym zjawiskiem. W historii geologicznej naszej planety wielokrotnie występowały globalne ocieplenia, a także ochłodzenia. Epoki lodowcowe powtarzały się w każdej erze. W kenozoiku, po plioceńskim ociepleniu, w plejstocenie miało miejsce ostatnie, jak dotychczas, zlodowacenie na półkuli północnej.

Potok Wątok

13.11.2018, 15:19

Potok Wątok jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Białej Tarnowskiej. Jego źródła znajdują się na terenie przysiółka Stawiska w Zalasowej koło Ryglic. Do granic Tarnowa zbiera on wody wielu małych, bezimiennych cieków oraz największego dopływu - potoku Łękawka, zwanego też Wątoczkiem. Ostatnie 7,5 km przepływa przez południową część Tarnowa, gdzie przyjmuje kolejne dopływy, m.in. Małochlebówkę, Strusinkę i ostatecznie uchodzi do Białej. Wątok ma char...

Planty Kolejowe

13.11.2018, 15:18

Tarnowskie Planty Kolejowe, pierwotnie zwane Książęcymi, założone zostały w latach 60. XIX wieku, jako zieleń towarzysząca browarowi Książąt Sanguszków w dzielnicy Strusina. Wybudowany w latach 1813-1826 książęcy browar czynny był do czasu II wojny światowej, potem jego miejsce zajęły Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Owintar”. Planty od początku stanowiły przestrzeń publiczną, służącą wypoczynkowi mieszkańców i organizowaniu różnych impre...

Park Piaskówka

13.11.2018, 15:17

Piaskówka to jedna z dzielnic Tarnowa, która z racji swojego sielankowego krajobrazu już od końca XIX wieku była popularnym wśród tarnowian miejscem przechadzek, spotkań zakochanych, a później również pikników, zabaw czy wycieczek rowerowych. Do połowy XX w. o las na Piaskówce opierała się północna granica miasta. Pomimo włączenia tych terenów w obręb Tarnowa, znaczna ich część zachowała swój wiejski charakter, obfitujący w różnorodne obszary zie...

Park Zbylitowska Góra

13.11.2018, 15:16

Wjeżdżających do Tarnowa ulicą Krakowską („traktem cesarskim”) witają wielkie zielone wrota, których prawe skrzydło stanowi las, porastający strome wzniesienie, a lewe skrzydło to park okalający zespół kościelno-klasztorny Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (sióstr Sacré-Coeur). Zespół budynków wraz z parkiem powstał na początku XX w. na terenie zakupionym od hr. Stanisława Żaby, ostatniego właściciela wsi Zbylitowska Góra. Góra, bo tak brzm...

Park Strzelecki

13.11.2018, 15:15

Park Strzelecki to jeden z najpopularniejszych terenów zielonych w Tarnowie. Położony zaledwie kilkaset metrów od Rynku, przyciąga spragnionych relaksu walorami estetycznymi i rekreacyjnymi. Swą funkcję spacerowego ogrodu miejskiego pełni od momentu powstania w 1866 r. Wówczas to z położonych na peryferiach miasta folwarków Dyksonówka i Podwale wydzielono 14-morgową działkę (1 morga = nieco ponad 0,5 ha) z przeznaczeniem na strzelnicę i ogród mie...

Park Sanguszków

13.11.2018, 15:14

Niegdysiejsza podtarnowska wieś Gumniska istniała już w XV w. i od początku należała do kolejnych właścicieli Tarnowa: Leliwitów, Tarnowskich, Ostrogskich, Zamojskich, Lubomirskich, a na koniec Sanguszków, którzy w pierwszej połowie XVIII w. przenieśli tutaj swą siedzibę z podupadającego zamku na Górze Św. Marcina. W 1799 r. wznieśli w Gumniskach tzw. pałac letni w stylu spokojnego klasycyzmu (zach. skrzydło obecnego pałacu) wraz z towarzyszącym ...

Las Lipie

13.11.2018, 15:13

Lasek Lipie, mimo często używanej tej zdrobnionej nazwy, jest jednym z największych kompleksów leśnych w Tarnowie. Jego powierzchnia wynosi 21,81 ha (dla porównania las na G. Św. Marcina - 38,56 ha, las Soślina - 21,25 ha, rezerwat Debrza 9,5 ha). Uroczysko Lipie położone jest w północno-wschodniej części Tarnowa, przy ul. Błonie i ma kształt rozciągniętego z zachodu na wschód prostokąta o przybliżonych wymiarach 1000 m na 200 m. Las otacza malow...

Kantoria

13.11.2018, 15:12

Tarnowska dzielnica Piaskówka od końca XIX wieku była popularnym miejscem spacerów mieszkańców miasta. Już wtedy stanowiła doskonałą lekcję przyrody dla uczniów tarnowskich szkół. Obecnie wschodnia część Piaskówki, obejmująca m.in. tereny byłej cegielni Kantoria, to teren zieleni miejskiej o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Rezerwat Debrza

13.11.2018, 15:08

Rezerwat leśny „Debrza” o powierzchni 9,5 ha został utworzony w 1995 r. Położony jest na Płaskowyżu Tarnowskim, w północnej części Tarnowa, przy ul. Wiśniowej. Powołano go w celu ochrony stosunkowo mało zniekształconego florystycznie lasu lipowo-dębowego, z bogatą warstwą runa. Zbiorowisko roślinne Debrzy zalicza się do zespołu grądu subkontynentalnego, wymagającego gleb żyznych i wilgotnych. Trwające w Europie od stuleci wylesianie gruntów pod u...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski