Strategie środowiskowe - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Mapa akustyczna Tarnowa powstała dla oceny klimatu akustycznego miasta. W celu opracowania mapy wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu dróg, linii kolejowych, obszarów przemysłowych. Określono poziom emisji dźwięku z poszczególnych źródeł (mapy emisyjne) oraz przestrzenny rozkład imisji dźwięku (mapy imisyjne). W zakładce Zintegrowany System Informacji Przestrzennej (http://zsip.umt.tarnow.pl/) przedstawiono warstwy mapy is...

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2020 r. dla TarnowaPlan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest strategicznym dokumentem wyznaczającym kierunki  rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla Tarnowa na lata 2014-2020. Obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, energetyka i oświetlenie oraz informacja i edukacja.PGN został opracowany w cel...

Program ochrony środowiska dla miasta Tarnowa na lata 2022-2028 ze strategią krótkoterminową na lata 2022-2024.

Prezydent Miasta Tarnowa realizując obowiązek wynikający z art. 18 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa POŚ) sporządza co 2 lata Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Obowiązek wynika również z zapisów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2024 ze strategią krótkoterminową na lata 2017-2020” (dalej: Program), przyjętego Uchwałą Nr XLVI/497/2017 Rady Miejskiej w Tarnowi...


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski