Pomoc mieszkańcom

Miasto Tarnów realizuje projekt „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”, umożliwiający udzielenie mieszkańcom dotacji do likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wynoszące blisko 8 milionów złotych unijne dofinansowanie do projektu „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Dzięki temu w ciągu trzech ...

Na jednym ze swoich ostatnich posiedzeń Rada Miejska Tarnowa uchwaliła zasady dofinansowania działań proekologicznych, w tym tych, które mają poprawić czystość tarnowskiego powietrza. W związku z tym 23 kwietnia rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mieszkańców chcących wymienić system ogrzewania z węglowego na ekologiczny i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa uprzejmie przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31) na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby za...

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Nasze miasto zapewnia mieszkańcom możliwość bezpiecznego pozbycia się nieużytecznych leków. Do dyspozycji tarnowian oddano 29 aptek, w których w specjalnie przeznaczonych pojemnikach można pozostawić przeterminowane medykamenty. Akcja, którą miasto prowadzi od 2001 r., ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej i naukę właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Pozostawione w aptekach nieużyteczne już leki zostaną zutylizowane w sp...