W interesie dzieci

W związku z zamieszczonymi na stronach www.ordoiuris.pl nieprawdziwymi i nie znajdującymi potwierdzenia w faktach informacjami pod tytułem „Ordo Iuris udaremnia bezprawne odebranie dzieci w Tarnowie” (data publikacji 04 listopada 2015 roku, godz. 13:00) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przesłał autorom sprostowanie, którego treść opublikujemy niżej. 

Jak jest Państwu wiadomym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie nie podejmował żadnych działań mających na celu „odebranie dzieci”, co wszak jest podkreślone nie tylko w treści informacji, a przede wszystkim bardzo tendencyjnie w tytule artykułu. Należy także podnieść, iż wbrew twierdzeniom autora zamieszczonej na Państwa stronach informacji podstawą złożenia wniosku nie był „donos pracownika MOPS”, jak również „kłamstwa na temat sytuacji […] rodziny”, bowiem wniosek został przygotowany w oparciu o dane i informacje, w których posiadaniu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, a także informacje udzielone przez placówki oświatowe, do których uczęszczają dzieci Państwa Moniki i Czesława. Przeczy to także Państwa twierdzeniu, iż „pracownica MOPS […] rzekome opinie o sytuacji rodziny zmyśliła”. Działania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie podjęte zostały na podstawie informacji uzyskanych ze środowiska rodziny oraz dzieci, których pracownicy nie mogli zlekceważyć. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej – co jest od nich szczególnie wymagane – nie mogą lekceważyć jakichkolwiek sygnałów świadczących o możliwości występowania nieprawidłowości w rodzinach, w szczególności jeżeli dotyczą one małoletnich. Zważywszy także, iż podstawowym celem Państwa działalności jest działanie na rzecz szeroko pojętej kultury prawnej, nie można zgodzić się z takim przedstawianiem faktów, które jest sprzeczne nawet z obowiązującymi przepisami prawa, bowiem wbrew treści przekazanej przez Państwa opinii publicznej informacji żaden ośrodek pomocy społecznej nie może nikomu „odebrać dzieci”. Decyzje w tym zakresie może podjąć wyłącznie sąd rodzinny. 

Trudno jest zrozumieć pejoratywny sposób przekazania przez Państwa informacji na temat sprawy szerszej opinii publicznej, a już nie do zaakceptowania jest przekazanie informacji nieprawdziwych (donos pracownika, w którym zmyśla i kłamie na temat rodziny). Takie działanie nie tylko nie podnosi kultury prawnej, ale przede wszystkim podważa zaufanie do instytucji pomocowych, a przede wszystkim jest krzywdzące dla wielu pracowników socjalnych pracujących na co dzień w środowiskach lokalnych, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.

Zważywszy, iż pełnomocnik rodziny Państwa Moniki i Czesława nie wpisując się w przyjętą przez Państwa formę i treść przekazanych informacji, ogranicza się do stwierdzenia, iż w sprawie doszło do „urzędniczej nadgorliwości” (Gazeta Krakowska wydanie 262(20 567)  z dnia 9.11.2015 roku), mam nadzieję, iż uwzględnią Państwo nasz wniosek i sprostują nie znajdujące potwierdzenia w stanie faktycznym treści zamieszczone na stronie internetowej.  

Oczywistym jest, iż ocena sytuacji rodziny dokonana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie (na bazie posiadanych informacji) może być zgoła odmienna od stanowiska samej rodziny jak również działających w jej imieniu pełnomocników. Dlatego też ewentualne wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Sąd, co miało miejsce także i w tym przypadku. Natomiast obowiązkiem pracownika ośrodka pomocy społecznej jest dzielenie się swoimi wątpliwościami oraz wiedzą powziętą w toku wykonywania czynności służbowych, aby w wyniku zaniechania nikt nie ucierpiał.

Jeszcze raz należy podkreślić, iż wszelkie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzone były i nadal będą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu informacji środowiskowych, jak również przy zachowaniu wszelkich zasad, w tym także godności rodziny, jak również poszczególnych jej członków.

Małgorzata Proszowska

Dyrektor MOPS w Tarnowie


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski