Aktualności

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory członków nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023, na podstawie zarządzenia Nr 511/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605) i Uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w ...

Spotkanie dla NGO

20.01.2020, 12:10

W zawiązku z ogłaszanymi przez Prezydenta Miasta Tarnowa otwartymi konkursami ofert na 2020 r. zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące nowych wzorów ofert realizacji zadań publicznych, które odbędzie się 27 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nr 8 w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca ...

W związku z dokonaną weryfikacją formalną zgłoszeń kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023 oraz koniecznością poprawy i uzupełnienia stwierdzonych braków przez podmioty, które zgłosiły kandydatów, nastąpiła zmiana terminu zgłoszeń osób uprawnionych do głosowania na kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz zmiana terminu zebrania wyborczego.

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat konkursów ofert Województwa Małopolskiego w obszarze kultury.

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zdań pn.: WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu A dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz typu C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych”, WZP-RPS-2  „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”, WZP-RPS-3 „Prowadzenie domu pomocy społeczne...

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK”.