Tarnowska Rada Seniorów

Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji. Rada zajmować będzie się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz seniorów.

Tarnowska Rada Seniorów w Biuletynie Informacji Publicznej

Tarnowska Rada Seniorów na Facebook

 

Nabór kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023

 

Wybory Tarnowskiej Rady Seniorów

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza wybory członków nowej Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2020-2023, na podstawie zarządzenia Nr 511/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyborów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Małop. poz.1605) i Uchwały Nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów ( Dz. Urz. Woj. Małop. poz.3154)

Wybory członków Tarnowskiej Rady Seniorów odbędą się na zebraniu wyborczym spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatur w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, sala nr 8.

Na zebranie wyborcze Prezydent Miasta Tarnowa zaprasza po jednej osobie wskazanej przez:

1) każdy podmiot działający na rzecz seniorów,

2) Rady Osiedli działające na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

 

Osoby uprawnione do głosowania należy zgłaszać przed zebraniem wyborczym w terminie od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu określającego zasady wyboru członków Tarnowskiej Rady Seniorów oraz doręczenie go do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tranowa, ul. Goldhammera 3, pok.303.

 

Ponadto ogłasza się listę osób kandydujących na członków Tarnowskiej Rady Seniorów:

1. Pan Edward Bukowski - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

2. Pani Zofia Buryło - Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie

3. Pani Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie

4. Pani Ludwika Gawron - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie

5. Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA

6. Pani Danuta Kisielewska - Fundacja Zielona Przystań

7. Pani Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie „Senior Na Czasie”

8. Pani Ewa Łabno - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów

9. Pan Tadeusz Mazur - Rada Osiedla Nr 15 „Koszyce”

10. Pan Jan Nalepka - Rada Osiedla Nr 12 „Jasna”

11. Pani Maria Walczak - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Tarnowie     

 

Informacje o wyżej wymienionych kandydatach znajdują się poniżej.

 

Dodatkowe informacje i niezbędne formularze można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Goldhammera 3, piętro III, pokój 303) oraz pod nr telefonu 14 688 25 21, 14 688 28 26.

Zapraszamy organizacje działające na rzecz seniorów oraz Rady Osiedli Miasta Tarnowa do aktywnego uczestnictwa w wyborach Tarnowskiej Rady Seniorów.

 

         

Regulamin określający zasady naboru kandydatów na członków Tarnowskiej Rady Seniorów

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów (organizacja)

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów (mieszkańcy)

Oświadczenie

Lista poparcia kandydata na członka Tarnowskiej Rady Seniorów

Regulamin określający zasady wyboru członków

Formularz zgłoszeniowy osoby uprawnionej do głosowania

 

 

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019

Przewodnicząca Rady - Pani Lidia Jaźwińska - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie Medycyna Polska

Sekretarz Rady - Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji KANA

Członkowie:

  • Pani Maria Kanior - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pan Jakub Kwaśny - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pan Piotr Wójcik - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pani Maria Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie
  • Pani Ludwika Gawron - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pani Zofia Grzywacz - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów
  • Pani Danuta Kisielewska - Stowarzyszenie Senior Na Czasie
  • Pani Maria Papuga - Rada Osiedla nr 5 „Rzędzin”
  • Pani Barbara Sierakowska-Karczewska - Stowarzyszenie Srebrne Skronie