Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy

Tytuł projektu: Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy, Beneficjent: Gmina Miasta Tarnowa – Centrum Kształcenia Zawodowego, wartość projektu: 8 641 380 złotych, w tym wartość unijnego dofinansowania: 7 777 242 złotych, okres realizacji 01.03-2017-29.02.2020.

Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy, zajęcia w pracowni

CKZ w branży elektryczno-elektronicznej, mechanicznej i górniczo-hutniczej

I edycja konkursu w ramach poddziałania 10.2.1

 

W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Budowlanych, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa.    

W całym okresie realizacji projektu wszystkie działania w ramach projektu realizowane były z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez zastosowanie w procesie rekrutacji kryteriów premiujących dla kobiet i osób z niepełnosprawnością. Wszystkie formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu pozwoliły osiągnąć założone wskaźniki. Każde zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem i wysoką frekwencją. Dodatkowo kursy, kończące się egzaminami miały wysoką zdawalność.

1. Zrealizowane kursy, szkolenia dla uczniów, w tym dające uprawnienia, kwalifikacje:

W kursach zawodowych i KUZach wzięło udział w sumie ponad 1200 uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Z tej liczby ponad 1000 uczniów zdobyło kwalifikacje zawodowe, zdając pozytywnie egzamin po zakończeniu wybranej formy wsparcia lub kompetencje zawodowe.

 

Wykaz realizowanych w ramach projektu kursów zawodowych:

- Kursy tzw KUZ

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Diagnozowanie i naprawa elektrycznych oraz elektronicznych układów pojazdów samochodowych 

Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

- Kursy w branży eklektyczno – elektronicznej:

Kurs dla elektryków SEP

Kurs programowania sterowników PLC

Kurs programowania robotów

Kurs lutowania i naprawy pakietów elektrycznych

Kurs projektowania AUTO-CAD

Kurs montaż i demontaż komponentów THT i SMD

 

- Kursy w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej:

Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – Czeladnik

Kurs, technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie 

Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania metodą TIG

Kurs diagnostów samochodowych

 

2. Staże i praktyki

Ponad 350 osób zdobyło doświadczenie praktyczne podczas stażu/praktyki zawodowej u pracodawców. Podczas 150 godzin zajęć poznali środowisko pracy już w trakcie procesu kształcenia zawodowego, zdobyli rozeznanie jak odbywa się wykonywanie zawodu w poszczególnych branżach. Dzięki projektowi również pracodawcy otrzymali wsparcie w postaci refundacji kosztów staży/praktyk zawodowych.

 

3. Rozwój kompetencji kadry np. kursy, szkolenia, staże

W ramach projektu 17 nauczycieli ukończyło kursy poszerzając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe (Kurs lutowania i naprawa pakietów elektronicznych, Kurs robota wspomagającego UR5, Kurs diagnosty samochodowego z uprawnieniami państwowymi, Kurs Technolog, programista, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, Kurs spawania tworzyw sztucznych, Kurs spawania plazmowego), a 9 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

4. Zajęcia dodatkowe – wyrównawcze

Prawie 1000 uczniów w ramach projektu uzyskało wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno wyrównawczych (język angielski branżowy, język niemiecki branżowy, zajęcia z zakresu ICT), poprawiając swoje oceny i podnosząc wiedzę. Dzięki tej formie wsparcia zmniejszyły się dysproporcje między poziomem wiedzy wśród uczniów.

5. Wyposażenie/doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

W ramach projektu doposażono pracownie kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne za prawie 800 000 złotych:

- doposażenie pracowni mechatroniki

- doposażenie pracowni AUTO-CAD

- doposażenie pracowni informatycznej

- doposażenie pracowni elektrycznej

- doposażenie pracowni elektroniki E.6

- doposażenie pracowni elektroniki E.8

- doposażenie pracowni informatycznej E.12, E.13

- doposażenie pracowni lutowania dla nauczycieli E.6

- doposażenie pracowni mechatroniki E.18

- doposażenie pracowni E.14

- doposażenie pracowni spajania metali – 75 519,90 zł

- doposażenie pracowni diagnozowanie, naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych M.12

- doposażenie pracowni operator obrabiarek skrawających MG.19

 

6. Wizyty zawodoznawcze i warsztaty szkoleniowe:

Podczas jednodniowych wizyt zawodoznawczych do przedsiębiorstw uczniowie mieli okazję zapoznać się z organizacją i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa w swojej branży oraz poznać potencjalne przyszłe miejsca pracy. W tej formie wsparcia wzięło udział ponad 2200 uczniów.

Natomiast w ramach dwudniowych warsztatów szkoleniowych w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na uczelniach wyższych ponad 600 uczniów miało dostęp do nowoczesnych technologii, wyposażenia oraz oprogramowania stosowanego w branżach.

Uczniowie brali udział w warsztatach:

- Programowanie w języku C oraz C++

- Grafika i animacja 3D

- Systemy teleinformatyczne w transporcie

- Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego

 

7. Doradztwo zawodowe:

W ramach realizacji doradztwa zawodowego ponad 4000 uczniów zdobyło informacje jak poruszać się po rynku pracy, gdzie szukać potencjalnych pracodawców, zidentyfikowało swoje mocne i słabe strony oraz odkryło własne kompetencje i możliwości zawodowe.

 

8. Stypendia dla uczniów najzdolniejszych:

Wypłacono 150 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Uczniowie otrzymywali wsparcie finansowe przez 10 miesięcy pokrywających się rokiem szkolnym. Pomoc stypendialna miała na celu:

-umożliwienie uczniom zdolnych szybszego rozwoju dzięki przyznaniu środków finansowanych na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu

związanego z posiadanymi predyspozycjami zawodowymi,

-wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami zawodowymi i podniesienie atrakcyjności tych przedmiotów w procesie edukacji,

-zwiększenie motywacji do nauki.

 

9. Współpraca z uczelnią wyższą

W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie (Partnerem Projektu) utworzono w sumie 8 klas patronackich – uczniowie ZST w Tarnowie oraz ZSME w Tarnowie. Celem patronatu było podniesienie jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia zawodowego poprzez: umożliwienie uczniom klasy patronackiej rozwijania zainteresowań z zakresu kształcenia zawodowego, podejmowanie działań prowadzących do ponadprogramowego poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów klasy patronackiej pozwalające na szersze wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu, rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu kształcenia zawodowego, wszechstronny rozwój intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną.

 

10. Wsparcie uczniów niepełnosprawnych:

Należy podkreślić, że wszystkie formy wsparcia realizowane były z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez zastosowanie w procesie rekrutacji kryteriów premiujących dla kobiet i osób z niepełnosprawnością.

W ramach zadań projektu wsparciem zostali objęci również uczniowie z niepełnosprawnościami z SOSW w Tarnowie i ZSdNiSS w Tarnowie:

- kurs Autocad

- kurs programowania robotów

- kurs zdobienia ciast i tortów

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu ICT i języka angielskiego branżowego

- wizyty zawodoznawcze

- staże/praktyki zawodowe

- doradztwo zawodowe

Logotypy Fundusze Europejskie, Małopolska, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski