Integracja e-usług w informacji przestrzennej

Projekt nr RPMP.02.01.04-12-0079/16 „Integracja e-usług w informacji przestrzennej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych EGiB (ewidencji gruntów i budynków), BDOT500 (bazy danych obiektów topograficznych) i GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) gromadzonych w GODGiK (Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), oraz zapewnienie przez Wydział Geodezji i Nieruchomości UM w Tarnowie, e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności, na możliwie jak najwyższym poziomie dojrzałości.

W ramach Projektu zostaną opracowane oraz dostosowane do obowiązujących przepisów, wspomniane publiczne rejestry danych przestrzennych w zakresie EGiB, GESUT oraz BDOT500.

Wykonane będą też prace związane z udostępnieniem przez miasto usług danych przestrzennych tj. wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych wraz z modernizacją platformy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP).

W ramach budowy cyfrowego repozytorium dokumentacji geodezyjno – kartograficznej zostanie przeniesiona do postaci cyfrowej dokumentacja analogowa znajdująca się w zasobach GODGiK. Dokumentom cyfrowym operatów geodezyjnych oraz innym dokumentom zasobu, zostanie nadana właściwa nazwa dokumentu, a całość dokumentacji zostanie przypisana do materiału źródłowego. Powstanie kartoteka i rejestr dokumentacji cyfrowej składowych operatu.

W ramach dostarczenia danych zobrazowań lotniczych wykonana została wysokorozdzielcza ortofotomapa miasta Tarnowa o pikselu terenowym 10 cm, czterokierunkowe cyfrowe zdjęcia ukośne, lotniczy skaning laserowy i numeryczny model terenu i model pokrycia terenu.

W ramach Projektu, utworzone zostaną 2 portale dostępowe:

I PORTAL umożliwi transfer danych zawartych w bazach EGIB, GESUT, BDOT500 do systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

II PORTAL DOSTĘPOWY GEODEZJI I NIERUCHOMOŚCI składać się będzie z 7 paneli (portali) dedykowanych interesariuszom zewnętrznym o odpowiednich nazwach:

PANEL INTERESANTA – umożliwi złożenie wniosku w formie elektronicznej dotyczącego nadania numerów porządkowych, zamówienie materiałów z zasobu GODGiK, wniosek o zakup działki uzupełniającej, wniosek o wydzierżawienie działki lub lokalu z zasobów miasta, wniosek o nabycie lokalu.

PANEL GESTORA – umożliwi reprezentowanie wyników prac geodezyjnych w zakresie inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego terenu oraz weryfikację zakończoną akceptacją geometrii i atrybutów obiektów które będą zasilać bazę GESUT.

PANEL NARAD KOORDYNACYJNYCH - umożliwi projektantom sieci uzbrojenia terenu, inwestorom lub Prezydentowi zgłaszać potrzebę uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Wnioski będą zweryfikowane i udostępnione przedstawicielom branżowym uczestniczącym w Naradzie Koordynacyjnej w Panelu. Procedury Narad Koordynacyjnych zrealizowane będą w sposób zdalny z wykorzystaniem IT, a uwagi branż do projektów, zamieszczane będą w panelu w formie scalonych protokołów i przekazane wnioskodawcy.

PANEL GEODETY - umożliwi jednostkom wykonawstwa geodezyjnego zgłaszać roboty geodezyjno – kartograficzne, pobierać potrzebne materiały z zasobu, przekazywać operat geodezyjny w postaci dokumentu cyfrowego, oraz plików wymiany danych GML, wnioskować o nadaniu klauzuli o przyjęciu do zasobu na dokumentach przeznaczonych dla Zamawiającego, uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych.

PANEL KOMORNIKA – umożliwi udzielanie odpowiedzi negatywnych na zapytanie dotyczące stanu majątkowego (posiadania nieruchomości) osób w stosunku, do których prowadzone są postępowania komornicze, a w przypadku potwierdzenia posiadania nieruchomości, w formie elektronicznej. wydawane będą wypisy z EGIB i pobierane tą samą drogą, ustalone ustawowo opłaty.

PANEL RZECZOZNAWCY - umożliwi złożenie wniosków o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości. W odpowiedzi zwrotnej wspomniane dane zostaną w formie elektronicznej udostępnione, jak również tą samą drogą pobrane będą ustalone ustawowo opłaty.

PANEL ARCHIWISTY – umożliwi wprowadzenie do PZGiK w uporządkowany sposób zeskanowanych dokumentów składowych operatów geodezyjnych, nadanie atrybutów dokumentom cyfrowym poprzez przypisane odpowiedniej nazwy oraz określenie zakresów przestrzennych operatów jak również dokumentów składowych.

 

Uruchomienie powyższych portali zapewni dostęp do informacji publicznej w sektorze informacji przestrzennej. Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcia awansu cyfrowego w ramach administracji samorządowej, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych zawiązanych z przetwarzaniem danych, zapewni także bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Zastosowane w projekcie rozwiązania będą służyć optymalizacji wykorzystania infrastruktury informatycznej, a realizacja planowanych działań przyczyni się także do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów, optymalnego wykorzystania, współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

Osiągnięcie ww. efektów możliwe będzie przede wszystkim dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów i procedur administracyjnych od momentu złożenia wniosku przez interesanta, poprzez obsługę wniosku w systemie zarządzającym bazą danych GODGiK, obsługę płatności elektronicznej, aż do wydania informacji lub dokumentów w formie elektronicznej.

 

Równocześnie w ramach realizacji projektu, zakupiony został sprzęt informatyczny umożliwiający rozszerzenie infrastruktury serwerowej umożliwiającej uruchomienie działań projektowych. Zakupiono:

  1. Klaster danych przestrzennych: Obudowa szt. 2, Serwer kasetowy szt. 2, Switch Fibre channel szt.2, Switch Ethernet szt.
  2. Infrastruktura uzupełniająca: Firewall UTM szt. 1, Szafa RACK, Centralny system backup kpl 1.
  3. Serwer.
  4. Biblioteka taśmowa.
  5. Urządzenie kontroli i podtrzymania zasilania szafy.

Ponadto zakupiono mobilny zestaw do skaningu naziemnego 3D i wideo rejestracji który umożliwi bieżącą inwentaryzację i wizualizację obiektów tworzących bazę BDOT jak również inwentaryzację przestrzenną innych obiektów topograficznych.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 819 365,43 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 066 472,46 zł.

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 239 406,89 zł.

Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego: 308 180,00 zł.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski