Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prezydent Miasta Tarnowa, w oparciu o uchwałę nr LII/668/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 403, poz. 2875), poddaje pod konsultację organizacji pozarządowych projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie zmian w Statucie Tarnowskiej Rady Seniorów.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Tarnowa – Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym, 33 – 100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2 lub ul. Nowa 4) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: i.nyczaj@umt.tarnow.pl). Termin wnoszenia uwag i wniosków ustala się do dnia 18.03.2019 r. do godziny 15:00.

Do uwag i wniosków należy dołączyć dokumenty określające przedmiot statutowej działalności organizacji i dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty należy przesłać w postaci zeskanowanej.

 

 


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski