Nowa mapa hałasu dla Tarnowa

Przygotowano nową mapę przedstawiającą stan środowiska akustycznego Tarnowa. Zgodnie z dyrektywą hałasową Parlamentu i UE, wprowadzoną w życie przez prawo ochrony środowiska, Tarnów jako miasto ponad stutysięczne zobowiązany jest do opracowywania takiej mapy co pięć lat. Pierwsza, wykonana w 2014 roku, posłużyła m.in. do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem”.

W trakcie realizacji mapy przeanalizowano obszar podlegający ocenie oraz dokonano identyfikacji źródeł hałasu (samochodowego, kolejowego i przemysłowego), uwzględniając uwarunkowania wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych.            W ramach opracowania wykonane zostały pomiary poziomu hałasu w 48 reprezentatywnych punktach pomiarowych przy drogach, trzech przy trasie kolejowej oraz dziesięciu przy zakładach przemysłowych. Uwzględniono natężenie ruchu pojazdów, dopuszczalne prędkości i występujące ograniczenia. Dla przygotowania mapy wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie SoundPLAN, dokonano następnie weryfikacji i kalibracji przyjętych metod obliczeniowych.

Wśród wielu wskaźników będących efektem prac jako najbardziej miarodajny można przyjąć ten, mówiący o liczbie mieszkańców narażonych na przekroczony poziom hałasu z poszczególnych źródeł. I tak na hałas przekroczony do 5 dB narażonych jest 2847 tarnowian (2807 na hałas drogowy, 5 na kolejowy i 35 na przemysłowy). Hałas podwyższony o 5–10 dB może odczuwać 553 mieszkańców naszego miasta, zaś w przedziale 10–15 dB tylko 22 tarnowian. Nie stwierdzono poziomów hałasu przekraczającego normy o więcej niż 15 dB.

Dla porównania, w 2014 roku na hałas o natężeniu przekraczającym normy do 5 dB, narażonych było ponad 8 tys. osób zamieszkujących Tarnów. Tak znaczne zmniejszenie narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas jest wynikiem realizacji przyjętego w 2015 r. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa”, w tym wielu inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych. 

Autorzy opracowania zaproponowali też dalsze kierunki, metody i środki ochrony przed nadmiernym hałasem, które posłużą do opracowania nowego „Programu ochrony środowiska przed hałasem”. Ze szczegółowymi wynikami prac będzie można zapoznać się już w przyszłym tygodniu na stronie internetowej www.zsip.umt.tarnow.pl (wchodząc w zakładkę - plan miasta, a następnie wybierając mapę akustyczną). Dostępne będą one także w Wydziale Ochrony Środowiska UMT przy ul. Nowej 4.

(sm)