Czym zajmuje się Centrum Usług Społecznych?

Wspieranie rodzin i osób niepełnosprawnych, pomoc socjalna dla uczniów, dopłaty do czynszu czy przyznawanie dodatku osłonowego. Między innymi tymi zagadnieniami zajmuje się Centrum Usług Społecznych, które w Tarnowie działa od 1 stycznia. Jednym z jego podstawowych celów jest zorganizowanie pracy tak, aby mieszkaniec został obsłużony w sposób kompleksowy i skoordynowany.

wsparcie

Centrum Usług Społecznych powstało na bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, poszerzonego o zakres działań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydział Mieszkalnictwa. W funkcjonującym od stycznia nowym podmiocie można uzyskać pomoc z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dopłat pokrywających część czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania. Centrum zajmuje się również sprawami związanymi z przyznawaniem, ustalaniem wysokości i wypłacaniem dodatku osłonowego.

CUS sprawuje także nadzór nad działalnością jednostek sektora polityki społecznej, w tym domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodka interwencji kryzysowej, żłobków, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Główną siedzibą Centrum zostanie budynek przy ulicy Brodzińskiego 14. Tam, gdy zakończy się remont, każdy mieszkaniec uzyska informacje o usługach społecznych z różnych dziedzin. Budynek jest w końcowej fazie prac, a oddany do użytku powinien być w połowie 2022 roku.

W oddziałach Centrum przy alei Matki Bożej Fatimskiej oraz Goldhammera 3 można starać się o pomoc społeczną adresowaną do potrzebujących. Obiekt przy ulicy Goslara 5, tak jak  poprzednio, będzie się zajmować pieczą zastępczą.

Realizacja usług Centrum odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

- Pragniemy, aby Centrum Usług Społecznych w Tarnowie było miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, dlatego prosimy Państwa o współpracę i dzielenie się z nami uwagami odnośnie Waszych potrzeb – prosi dyrektorka CUS-u, Dorota Krakowska.  Wszelkie uwagi oraz pytania można kierować pod adres cus@cus.tarnow.pl oraz telefonicznie pod nr 14 688 20 20.

(mt)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski