Nabór do szkół podstawowych

Znamy szczegóły naboru do szkół podstawowych. W tym roku rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 7 marca i potrwa do 28 kwietnia. Inaczej będzie w przypadku naboru do oddziałów sportowych od klasy czwartej oraz oddziałów dwujęzycznych od klasy siódme​​​​​​​j.

rozpoczęcie roku szkolnego, archiwum

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmioletnie oraz sześcioletnie. W pierwszym przypadku są to dzieci objęte obowiązkiem szkolnym. Z kolei sześciolatkowie mogą rozpocząć edukację zgodnie z wolą rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię wystawioną przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są przyjmowane "z urzędu". Oznacza to, że każdy uczeń zamieszkały w obwodzie danej szkoły podstawowej (prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego) musi zostać do niej przyjęty przez dyrektora bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy zdecydują o zapisaniu dziecka do szkoły obwodowej, muszą zgłosić dyrektorowi fakt uczęszczania dziecka do tej placówki, a dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia. Zgłoszenie ma formę pisemną.

A co w przypadku, gdy o przyjęcie do danej szkoły stara się dziecko spoza obwodu? Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane tylko wtedy, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej pozostaną wolne miejsca, na które wnioski o przyjęcie złożą rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem. Rodzice dziecka ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.

Rekrutacja do oddziałów sportowych publicznych szkół podstawowych (od klasy czwartej) rozpocznie się 21 marca i zakończy się 10 czerwca. Nabór do oddziałów dwujęzycznych (od klasy siódmej) wyznaczono od 7 marca do 5 lipca. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe, które będą dysponowały wolnymi miejscami przeprowadzą nabór uzupełniający.

Dodajmy, że rekrutacja odbywa się w sposób tradycyjny w formie papierowej. Druk wniosku o przyjęcie do szkoły dostępny jest w każdej szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Więcej informacji o tegorocznej rekrutacji można przeczytać TUTAJ. Znajduje się tam m.in. informator przygotowany przez Wydział Edukacji magistratu.

(ww)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski