Kalendarium

W 700-letniej historii Tarnowa miało miejsce wiele ważnych wydarzeń, które składają się na bogactwo przeszłości naszego miasta.
"Tarnowskie kalendarium" opracowane zostało w Dziale Informacyjno-Wydawniczym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie w oparciu o zbiór książek i czasopism od wielu lat gromadzonych w MBP, a związanych tematycznie z samym miastem, jego historią, architekturą, życiem kulturalnym i gospodarczym.

To niewielkie wydawnictwo w układzie chronologicznym przedstawia sprawy lokalne, wydarzenia ważne dla kultury, przejawy aktywności gospodarczej i politycznej od początków istnienia Tarnowa do czasów współczesnych. Publikacja ta pragnie zwrócić uwagę czytelnikowi na rolę jaką pełnił Tarnów w historii Polski, przypomnieć bogate tradycje miasta, które kontynuują dzisiejsi mieszkańcy.
Opracowała: Maria Sąsiadowicz

→ Od początków do zaborów

→ Zabory i lata wojny

→ 1945-2000

 

Od początków do zaborów

VIII - XI w. Ziemia Tarnowska wchodzi w skład państwa Wiślan, później należącego do Księstwa Wielkomorawskiego, a następnie, za czasów Mieszka I, zostaje włączona w granice ówczesnej Polski. Osada Tarnów wykształciła się pod koniec wieku XI.
1125 W dokumencie potwierdzającym posiadłości klasztoru tynieckiego benedyktynów, spotykamy pierwszą pisaną wzmiankę o wsi Tarnów.
1327 Właścicielem wsi Tarnów jest Spycimir herbu Leliwa protoplasta rodu Tarnowskich.
1329 Spycimir Leliwita z Melsztyna rozpoczyna budowę zamku na Górze św. Marcina, który ma być siedzibą rodową, ośrodkiem zarządzania dobrami i strażnicą nadzorującą szlak handlowy z Krakowa na Ruś i z Tarnowa na Węgry.
7 III 1330 Władysław Łokietek nadaje Tarnowowi prawa miejskie. Przywilej królewski zawierał zgodę panującego na zorganizowanie mającej powstać osady miejskiej na wzorach miasta Krakowa (na prawie magdeburskim), nadanie jej uprawnień targowych w wybrany dzień tygodnia i poddani przyszłych mieszczan władzy samorządu miejskiego na czele z wójtem dziedzicznym.
1330 - 1346 Budowa kościoła parafialnego w Tarnowie (późniejsza bazylika katedralna)
13 V 1331 Biskup krakowski Jan Grot eryguje na Górze św. Marcina kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M. P.
1342 Na zamku na Górze św. Marcina wystawiono pierwszy znany dokument, którym był akt nadania przez Spycimira lasu Keyserwald, Mikołajowi w celu założenia tam wsi na prawie magdeburskim.
27 III 1352 Zmarł Spycimir Leliwita, założyciel Tarnowa, mądry polityk i wierny Łokietkowi mąż stanu, popierający jego walkę o zjednoczenie państwa polskiego. Przed śmiercią właścicielem dziedzictwa tarnowskiego ustanowił syna Rafała.
1364 Rafał Leliwita wykupił od wójta Jakuba wójtostwo tarnowskie, co zwiększyło jego władzę nad Tarnowem.
1392 Biskup przemyski Maciej wyświęcił pierwszego arcybiskupa halickiego błogosławionego Jakuba Strepę, a uroczystość ta odbyła się w kościele parafialnym.
1400 Wzniesiona została obecna bazylika katedralna Narodzenia N.M.P.
17 IV 1400 Biskup krakowski Piotr Wysz podniósł kościół parafialny w Tarnowie do godności kolegiaty.
1419 Król Władysław Jagiełło zwolnił kupców tarnowskich od ceł na drodze prowadzącej przez Opatowiec, Działoszyce, Lelów i Krzepice na Śląsk oraz na komorze krakowskiej
1441 Możnowładcy węgierscy zdobyli i podpalili zamek na Górze św. Marcina.
8 V 1448 Poświęcenie kościoła św. Ducha na obecnym pl. Bema ("Burek") (kościół rozebrany ok. 1821r.)
1452 Cech tkacki jako pierwszy w Tarnowie otrzymał statut czeladzi rzemieślniczej.
1488 W Tarnowie urodził się Jan Tarnowski, późniejszy hetman wielki koronny.
1 poł. XVI w. Hetman Jan Tarnowski rozbudowuje zamek na Górze św. Marcina na renesansową rezydencję otoczoną nowoczesnymi fortyfikacjami bastionowymi. W jego komnatach mieści się słynna biblioteka hetmańska, skarbiec i zbiór pamiątek rodzinnych. Tutaj gośćmi hetmana byli : Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Andrzej Frycz Modrzewski, Marcin Kromer, Stanisław Orzechowski i Jan Maria Padovano oraz inni wielcy przedstawiciele epoki Odrodzenia.
1524 Barbara i Jan Mikołajowscy herbu Gryf zbudowali kamienicę zwaną Domem Mikołajowskim, którą późniejszy właściciel ks. Wojciech Kaszewicz w r. 1753 zapisał szkole parafialnej.
IV-IX 1528 Na tarnowskim zamku przebywa król węgierski Jan Zapolya, który stąd podejmuje staranie o odzyskanie władzy nad swoim królestwem. ok.1536 r. W bazylice katedralnej wykonany został przez włoskiego artystę Jana Marię Padovano wiszący pomnik nagrobny Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (zm. 1521) pierwszej żony hetmana Jana Tarnowskiego.
29 X 1529 Poświęcenie kościoła św. Anny (obecnie plac przy zbiegu ulic: św. Anny i św. Ducha przy ul. Targowej) (kościół rozebrany ok. 1810r.)
1547 Jan Tarnowski uzyskał od cesarza Karola V tytuł hrabiowski i od tego czasu dobra tarnowskie zwane były hrabstwem.
1558 Hetman Jan Tarnowski wydał drukiem swoje dzieło "Consilium rationis bellicae" (Rada sprawy wojennej).
24 VI 1559 Hetman Jan Tarnowski ogłosił przywilej na mocy którego dwie dziesięciny ze wsi Wiewiórka, Borowiec i Nagoszyn przeznaczył na ręce rektora szkoły parafialnej.
1560 Dla mieszczan tarnowskich hetman J. Tarnowski opracował zbiór przepisów w języku łacińskim i polskim, zamieszczony w Acta Obligationum.
16 V 1561 W Wiewiórce zmarł hetman Jan Tarnowski pochowano go w kolegiacie tarnowskiej.
1561-1574 W katedrze powstał monumentalny pomnik hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa, częściowo wykonany przez J. M. Padovano, a ukończony przez uczniów artysty.
1563 Wybudowanie kościoła drewnianego pw. Św. Trójcy (na Terlikówce)
1567 Umiera ostani potomek męski tarnowskiej linii Leliwitów, Jan Krzysztof Tarnowski. Tarnów drogą koligacji małżeńskich dostaje się w ręce książąt Ostrogskich pochodzących z Rusi.
1570 Zamek na Górze św. Marcina zostaje zdobyty przez wojska zaciężne Olbrachta Łaskiego i Andrzeja Zborowskiego, którzy mając prywatny zatarg z księciem Ostrogskim, wykorzystali pretensje do dziedzictwa Tarnowskich zgłaszane przez dalszych krewnych. Król Zygmunt August przyznał zamek Ostrogskim. Zniszczeniu uległa wtedy wspaniała biblioteka hetmańska.
1588 Umiera książę Konstanty Ostrogski, współrządy nad Tarnowem sprawują synowie Janusz i Aleksander.
1603 Po śmierci księcia Aleksandra Ostrogskiego i mocą uchwały Trybunału Lubelskiego hrabstwo zostało podzielone pomiędzy księcia Janusza i dzieci księcia Aleksandra.
1612-1620 Wrocławski rzeźbiarz Jan Pfister wykonał w tarnowskiej katedrze pomniki nagrobne księcia Janusza Ostrogskiego i jego żony Zuzanny (zm. 1596 r.)
15 IV 1617 Wybuchł pożar, który zniszczył część miasta Tarnowa i chór mniejszy kolegiaty.
12 XI 1620 Umiera książę Janusz Ostrogski i po jego śmierci Tarnów przechodzi kolejno na własność Zasławskich, Lubomirskich, Zamojskich, Radziwiłłów, Koniecpolskich, Walewskich i Sanguszków.
1652-1653 Zaraza, która nawiedziła Tarnów spowodowała śmierć ok. 2000 osób w mieście i okolicy.
1655-1656 Szwedzi dwukrotnie splądrowali Tarnów dopuszczając się ogromnego spustoszenia m. in. klasztoru bernardynów.
1667 Stanisław Koniecpolski ówczesny właściciel Tarnowa nadanym przywilejem gwarantuje Żydom wcześniej przyznane swobody ( m. in. bożnicę i cmentarz ). 1723 r. Tarnów przechodzi w ręce książąt Sanguszków, którzy jako nowi właściciele przenoszą "zwierzchność zamkową" z Góry św. Marcina do dworu w Gumniskach.
1747 Sanguszkowie pozwalają P. P. Bernardynkom dokonać częściowej rozbiórki zamku na Górze św. Marcina, by uzyskany w ten sposób materiał użyć do dokończenia budowy kościoła i klasztoru.
1756 Tarnowska szkoła parafialna przekształcona została w Kolonię Akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
14 III 1765 W klasztorze P. P. Bernardynek umiera poetka Elżbieta Drużbacka.
1767 Z inicjatywy króla Stanisława Augusta założono w Tarnowie urząd pocztowy, którym zawiaduje Mateusz Morozowicz.
1769 W Tarnowie przebywały oddziały konfederatów barskich.
1772 Właścicielką Tarnowa (od r. 1752) jest księżna Barbara z Duninów, wdowa po Pawle Karolu Sanguszko.

 

Zabory i lata wojny
31 VII 1772 Od strony Pilzna wkroczył do Tarnowa korpus austriacki gen. d'Altony i założył tu swoją kwaterę. Tak rozpoczął się prawie 150-letni okres niewoli.
11 IX 1772 Ogłoszono w Tarnowie uniwersał rozbiorowy cesarzowej Marii Teresy i zawiadomiono mieszczan, że stali się poddanymi monarchii habsburskiej.
1773 Tarnów został stolicą okręgu w cyrkule pilzneńskim.
29 XII 1773 Na tarnowskim ratuszu radni złożyli przysięgę na wierność monarchii habsburskiej.
1774 Księżna Barbara Sanguszkowa zrzeka się dożywocia do Tarnowa i hrabstwa tarnowskiego na rzecz synów : Józefa, Hieronima i Janusza, którzy dokonując podziału dóbr oddają Tarnów Hieronimowi.
1776 Książę Hieronim Sanguszko wydaje rozporządzenie oparte na prawie zwyczajowym, które mówi, że w mieście i na przedmieściu wolno sprzedawać wódkę tylko skarbową hrabstwa tarnowskiego, a piwo wolno kupować od mieszczan tarnowskich.
26 II 1781 Przeniesienie do Tarnowa (z Zakrzówka k. Krakowa) oficjalatu generalnego dla "przedwiślańskiej" części diecezji krakowskiej
12 I 1782 O.O. Bernardynom odebrano kościół i klasztor, który posiadali od r. 1468, oddając im na siedzibę klasztor z kościołem opuszczony przez zakonnice reguły św. Klary.
20 IX 1783 Cesarz Józef II utworzył diecezję tarnowską. Pierwszym biskupem tarnowskim został dr Jan Duvall. Tarnów stał się stolicą obwodu tarnowskiego (powiatu).
1784 Inż. Jan Gross wytyczył drogę tranzytową, tzw. szosę śląską, wiodącą przez miasto ulicami : Krakowską, Wałową i Lwowską.
3 XI 1784 Władze austriackie w miejsce istniejącej w Tarnowie Kolonii Akademickiej powołały do życia 5-klasowe gimnazjum.
9 XI 1784 Założono Cmentarz Stary, obecnie stanowiący zespół zabytkowy, który zastąpił dawne cmentarze przykościelne. Na szczególną uwagę zasługują m in. groby : Anny Radziwiłłowej, Rufina Piotrowskiego; zbiorowe mogiły powstańców z 1863 r., ofiar rabacji galicyjskiej w 1846 r. oraz kaplica grobowa Książąt Sanguszków.
1785 Biskup tarnowski Alojzy Pukalski ufundował figurę Matki Boskiej na placu Katedralnym.
20 XI 1786 "Umowa cesyjna" między biskupem F. Janowskim i A. Gołaszewskim - dekanaty: głogowski, miechociński i rudnicki przeszły do diecezji przemyskiej, a dekanat krośnieński do diecezji tarnowskiej.
1786 Jerzy Matyaszowski założył w Tarnowie pierwszą drukarnię.
13 III 1786 Papież Pius VI erygował kanonicznie diecezję tarnowską i dotychczasowej kolegiacie nadał godność katedry biskupiej.
3 X 1786 Tarnów nawiedziło trzęsienie ziemi, które trwało jedną minutę.
1787 Rząd austriacki odebrał księciu Hieronimowi Sanguszce władzę sądową i administracyjną nad miastem i Tarnów przeszedł pod wyłączną władzę rządu. Austriackie władze administracyjne powołały spośród obywateli miasta nowy samorząd. W Tarnowie ustanowiono Forum Nobilium czyli Sąd Szlachecki dla siedmiu cyrkułów : myślenickiego, sądeckiego, bocheńskiego, tarnowskiego, rzeszowskiego, sanockiego i dukielskiego.
11 IV 1787 Przez Tarnów przejeżdżał w drodze na koronację carowej Katarzyny II, cesarz austriacki Józef II.
1789 Pierwszą szkołę dla dziewcząt otworzył w Tarnowie Józef Lignau, dyrektor szkoły głównej normalnej.
8 III 1791 Urodził się Kazimierz Brodziński poeta, historyk, uczestnik powstania listopadowego, absolwent tarnowskiego gimnazjum. (Zm. 1835).
1792 Cesarz Franciszek II uchylił dawne przywileje miasta i wydał nowy akt określający ustrój władz miejskich, wybieranych w wolnych wyborach. Odtąd władze Tarnowa stanowił wydział miejski złożony z 24 obywateli z burmistrzem i asesorami.
14 IX 1792 Wybuchł groźny pożar, który zniszczył całą dzielnicę żydowską, rynek i ratusz miejski.
14 III 1793 W Tarnowie urodził się Józef Zacharyasz Bem. (Zm. 1850).
15 VI 1794 U mieszczanina Bocheńskiego zanocował będąc przejazdem w Tarnowie, książę biskup warmiński ks. Ignacy Krasicki.
1796 Powstaje pierwszy znany Plan Tarnowa i okolic wykonany przez Franza von Grottgera.
30 IX 1803 Urodził się Władysław Sanguszko, który wolą ojca księcia Eustachego odziedziczył Gumniska i hrabstwo tarnowskie. Był jednym z czołowych magnatów galicyjskich. W swoim domu w Gumniskach gościł wiele znanych postaci życia kulturalnego m.in. Aleksandra Fredrę, Zygmunta Krasińskiego, Wincentego Pola.(Zm. 1870).
13 VI 1805 Bulla papieża Piusa VII "Indefessum personarum" znosząca diecezję tarnowską i przenosząca kapitułę katedralną do Kielc
1805 Gmina miasta Tarnowa nabyła grunty duchownych : Zawale, Dyksonówkę, Kantorię, Dąbrówkę Infułacką, które przeznaczono pod zabudowę rozwijającego się miasta
1809 Po zwycięstwie pod Raszynem do Tarnowa przybył na krótko i zajął miasto oddział wojsk Księstwa Warszawskiego. Przez pół roku przebywały w Tarnowie wojska rosyjskie dowodzone przez księcia Golicyna.
1810 Gimnazjum tarnowskie zreorganizowano na 6-klasowe.
1817 Tarnów odwiedził cesarz Franciszek z cesarzową Karoliną Augustą, podczas wizyty oglądali miasto z Góry św. Marcina.
17 VIII 1818 W Tarnowie otwarto publiczną szkołę żeńską o klasie robót kobiecych z 82 uczennicami i nauczycielką Franciszką Mink (Munk).
1818 W Tarnowie gościł przejazdem car Aleksander.
1819 Pierwszą w Tarnowie księgarnię otworzył Fryderyk Sattelberger.
2 V 1825 Urodził się Zygmunt Kaczkowski powieściopisarz, publicysta, który w latach 1842 - 1843 uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. (Zm.1896).
1826 Ukończono budowę browaru książąt Sanguszków, który był pierwszą tarnowską nowoczesną fabryką.
23 IV 1826 Bulla pap. Leona XII "Sedium episcopalium translationes" - przeniesienie stolicy diecezji z Tyńca do Tarnowa; istnieje odtąd "diecezja tarnowska". Równocześnie do Tarnowa przeniesione zostało Seminarium Duchowne.
1831 W drukarni Józefa Karnstadta wydana została pierwsza praca monograficzna o Tarnowie, ks. Wincentego Balickiego " Miasto Tarnów pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym i naukowym". W Tarnowie panowała epidemia cholery.
1832 Po upadku powstania listopadowego powstał w Tarnowie tajny Związek Bezimienny, którego celem było pozyskiwanie młodzieży do nowej akcji powstańczej, przygotowywanej przez emigracyjną organizację węglarską - Zemsta Ludu.
1834 W Tarnowie powstała węglarska organizacja Synów Świata.
1835 Biskup Franciszek Pistek kupił dom i ogród na przedmieściu Pogwizdów i przeznaczył na szpital - "dom ochrony ubogich i chorych". Zatrudniono wówczas stałego lekarza ordynariusza Wilhelma Kocha. Są to początki działalności szpitala w Tarnowie.
16 IV 1835 Urodził się Józef Szujski, historyk, pisarz, publicysta, polityk, profesor.(Zm. 1883)
1837 W Tarnowie działa Powszechna Konfederacja Narodu Polskiego, tzw. Związek Mazurski, który propaguje przewrót agrarny.
1 IX 1838 Zaczyna funkcjonować Seminarium Duchowne i połączony z nim Instytut Teologiczny.
1842 Otwarto szpital żydowski w Tarnowie. Urodził się Eustachy Stanisław Sanguszko jako najmłodsze dziecko Władysława i Izabeli z Lubomirskich. Po przedwczesnej śmierci swojego brata Pawła Karola w r. 1878 objął hrabstwo tarnowskie, stając się ostatnim dziedzicem przed odzyskaniem niepodległości. Jako wieloletni marszałek Rady Powiatowej w Tarnowie m. in. doprowadził do regulacji rzek - Białej i Dunajca. W swoim majątku wzorowo gospodarował, zajmował się także działalnością filantropijną, w Tarnowie pełnił szereg honorowych funkcji - cieszył się wielkim autorytetem.
1 X 1843 Z inicjatywy księżnej Izabeli Sanguszkowej powstało Towarzystwo Dobroczynności w Tarnowie posiadające własny dom ubogich i szpital.
2 III 1845 Zaistniało Towarzystwo Strzeleckie.
18 II 1846 Wybuchła rabacja pod wodzą Jakuba Szeli, znana jako rzeź galicyjska, której epicentrum było w Tarnowie. Henryk Szancer założył młyn parowy o 10 - obrotach.
7 IV 1846 Wprowadzono w życie kontrakt na mocy którego książę Władysław Sanguszko sprzedał gminie miejskiej tarnowskiej prawo do propinacji wódczanej i zezwolił by dobra rodowe (wsie : Grabówka, Strusina, Zabłocie i Terlikówka) włączono do miasta Tarnowa. W zamian za to zastrzegł sobie, by na pamiątkę tego aktu na wieży ratuszowej w miejsce herbu miasta "Leliwy" umieszczony został herb książąt Lubartowiczów Sanguszków "Pogoń Litewska".
1848 Została zorganizowana Rada Narodowa, która kierowała akcją na rzecz uzyskania swobód narodowych.
1 IV 1848 Ukazało się pierwsze czasopismo tarnowskie : Gazeta Tarnowska Godło : Zgoda".
20 II 1852 Zakończono budowę odcinka linii kolejowej Tarnów - Dębica. Na tarnowski dworzec kolejowy wjechał pierwszy pociąg. Franciszek Eliasiewicz uczestnik powstania styczniowego i przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewolucyjnego w r. 1846, założył w Tarnowie na Zabłociu fabrykę maszyn i narzędzi gospodarczych, którą po powstaniu styczniowym rozszerzył o odlewnię żelaza.
1 III 1855 Urodził się Roman Zawiliński językoznawca, nauczyciel, prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, ofiarodawca pierwszego księgozbioru dla Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej im. J. Słowackiego w Tarnowie w r. 1908.(Zm.1932). Wzniesiono nowy wielki gmach szpitala wojskowego.
6 IV 1857 Urodził się Jan Leniek dyrektor II Państwowego Gimnazjum, znany historyk i badacz dziejów Tarnowa, współautor "Dziejów miasta Tarnowa".(Zm. 1918).
1858 Szymon Reiter założył fabrykę zapałek.
22 IV 1860 Urodził się gen. Aureli Serda "Teodorski" uczestnik m.in. wojny polsko-bolszewickiej.
1861 W Tarnowie miały miejsce solidarnościowe manifestacje patriotyczno-religijne. W tarnowskim gimnazjum powstała organizacja powstańcza zrzeszająca ok. 100 uczniów.
11 III 1861 Urodził się Józef Jakubowski, radny i asesor Rady Miejskiej Tarnowa, inicjator powołania Muzeum Miejskiego. 4 XI 1861 r. Otwarto Kasę Oszczędności miasta Tarnowa, instytucję finansową mającą dostarczać mieszkańcom miasta taniego kredytu i umożliwiać lokowanie oszczędności.
VII 1862 Przebywała w Tarnowie na odpoczynku Helena Modrzejewska. Pod koniec roku powstał w Tarnowie komitet organizacji czerwonych, tzw. Ława Obwodowa, następnie Wydział Obwodowy.
1863 W czasie powstania styczniowego, przez krótki czas w Tarnowie miała swoją siedzibę filia Rządu Narodowego.
III 1863 Dyrekcja tarnowskiego gimnazjum zamyka klasę VI, której wszyscy uczniowie walczyli w powstaniu styczniowym.
18 III 1863 Austriacy uwięzili w Tarnowie gen Mariana Langiewicza i jego adiutantkę Henrykę Pustowójtównę.
1866 Uchwalono statut stowarzyszenia straży ochotniczej pożarnej, która właśnie zawiązała się w Tarnowie. Epidemia cholery spowodowała śmierć ok. 1700 osób. Założono park miejski.
III 1867 Przeprowadzone zostały wybory do gminnej rady miasta Tarnowa, pierwszym burmistrzem w okresie autonomii galicyjskiej został Wojciech Bandrowski. Tarnów został miastem powiatowym oraz siedzibą takich instytucji jak Rada Szkolna Okręgowa, dyrekcja skarbu i izba notarialna. Przy Magistracie zostaje utworzona posada budowniczego miejskiego, którą obejmuje Karol Polityński.
1869 Zawiązane zostało Stowarzyszenie Rzemieślników "Gwiazdka Tarnowska", głównie z inicjatywy byłych powstańców, które w r. 1881 przekształciło się w Stowarzyszenie Rękodzielników Chrześcijańskich "Gwiazda Tarnowska". 1869 r. Powstało Kółko Przyjaciół Muzyki.
13 III 1872 Urodził się Jan Szczepanik wielki wynalazca zwany "Polskim Edisonem".(Zm.1926).
VII 1872 Towarzystwo Rolnicze urządziło na plantach przy dworcu kolejowym okręgową wystawę rolniczo-przemysłową, która była przeglądem osiągnięć rolnictwa, hodowli i przemysłu maszyn rolniczych.
1873 Powstało Towarzystwo Miłośników Sceny
21 I 1874 Urodził się Wincenty Witos działacz ludowy, premier rządu RP.(Zm. 1945).
1875 Otwarto linię kolejową Tarnów-Leluchów.
4 X 1877 Nastąpiło uroczyste otwarcie wystawionego na koszt państwa zaborczego okazałego gmachu szkolnego przy ul. Seminaryjskiej.
1 II 1878 Gazownia firmy Józef Wrzosek i Paweł Skrzipietz dostarczyła miastu gaz świetlny. Wybudowano kościółek przybyłych z Gniezna Urszulanek.
1879 Do Tarnowa przybyli wygnani z Prus ks. Filipini, którzy tu się osiedlili i zbudowali swój kościół.
20 I 1880 Do odrodzonej diecezji krakowskiej przyłączono z diecezji tarnowskiej dekanaty: bialski, oświęcimski, skawiński, wadowicki oraz część dek. wielickiego, dobczyckiego, myślenickiego i makowskiego.
1880 Zawiązało się Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Muzyki.
1881 Na wniosek Rady Miejskiej wybudowano z kamienia bieśnickiego Wielkie Schody. Powstało Kółko Przyjaciół Sztuki Dramatycznej jako wyraz rozwijającego się amatorskiego ruchu teatralnego.
12 IV 1881 Urodził się Józef Chrząszcz dyrektor I Realnego Seminarium Żeńskiego im. Bł. Kingi.(Zm. 1935).
1881 Ukazał się pierwszy numer czasopisma "Pogoń", którego wydawcą był Józef Pisz. "Pogoń" nieprzerwanie wychodziła przez 34 lata i była wykładnikiem życia społeczno-politycznego i kulturalno-oświatowego.
1882 Ks. dr Adam Kopyciński w oparciu o rzemieślników skupionych w "Gwieździe Tarnowskiej" założył Tarnowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej, które rozwinęło akcję czytelniczą i odczytową w powiecie tarnowskim.
24 XII 1883 Urodził się Stefan Jaracz, jeden z najwybitnieszych polskich aktorów, uczeń tarnowskiego gimnazjum. (Zm.1945).
1884 W Tarnowie rozpoczyna działalność Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Założycielem jest nauczyciel gimnazjalny, syn powstańca z 1863 r. Ignacy Przybyłkiewicz.
17 IV 1884 Dokonano odsłonięcia pomnika Kazimierza Brodzińskiego, wykonanego przez Walerego Gadomskiego.
14 XI 1884 Odsłonięcie figury NMP na pl. Katedralnym
1885 Rada miejska zbudowała na Strusinie nad Wątokiem rzeźnię miejską.
27 III 1886 Odłączenie z diecezji tarnowskiej na rzecz diecezji krakowskiej dekanatów: nowotarskiego, makowskiego, myślenickiego i niepołomickiego.
1 VI 1886 Przed gmachem tarnowskiego gimnazjum odsłonięto pomnik Józefa Szujskiego będący dziełem Antoniego Kozakiewicza.
15 IX 1886 Na dworcu kolejowym witano cesarza Franciszka Józefa I, przejeżdżającego do Lwowa.
25 X 1888 Pierwsze na ziemiach Polski muzeum diecezjalne powstało w Tarnowie. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był ks. dr Józef Bąba. Muzeum obejmuje zabytki sztuki kościelnej, głównie średniowiecznej, zebrane na obszarze diecezji tarnowskiej : obrazy, rzeźby, tkaniny, meble, wyroby złotnicze, ceramikę, druki itp. 1889 r. Latem przebywał w Tarnowie Stanisław Wyspiański, efektem tego pobytu jest siedem szkicowników z rysunkami gotycko-renesansowej architektury m.in. ratusza i katedry.
3 X 1889 W Tarnowie koncertuje Ignacy Jan Paderewski. Rozpoczęto renowację tarnowskiego ratusza i katedry.
1890 Wśród uczniów tarnowskiego gimnazjum powstało kółko socjalistyczne.
18 III 1890 Zmarła Izabela Sanguszkowa, znana z działalności charytatywnej i wielkiej miłości do ksiąg. Pogrzeb jej stał się prawdziwą manifestacją mieszkańców Tarnowa i okolic.
9 III 1891 W Tarnowie odbył się Zjazd Kółek Rolniczych z całej Galicji.
3 V 1891 Obchodzono w Tarnowie w sposób uroczysty setną rocznicę "wiekopomnej Konstytucji Trzeciego Maja".
12 IX 1891 Urodził się Zenon Klemensiewicz wybitny językoznawca, badacz stylu i dydaktyki.(Zm.1969).
1 I 1892 Na podstawie uchwały rady miejskiej w Tarnowie wprowadzono czas średnioeuropejski. W Tarnowie powstała pierwsza komórka legalnego socjalistycznego Stowarzyszenia Robotników "Siła".
1 V 1892 Z inicjatywy grupy socjalistów w Tarnowie po raz pierwszy odbyły się uroczystości pierwszomajowe.
29 V 1892 Powstało tarnowskie koło Towarzystwa Szkoły Ludowej, które dopiero po r. 1898 prowadziło działalność oświatową organizując wypożyczalnie książek i odczyty.
7 IV 1894 W Tarnowie uroczyście obchodzono 100. rocznicę złożenia przysięgi narodowej przez Tadeusza Kościuszkę na rynku krakowskim.
1895 Powstało Towarzystwo Muzyczne, które podjęło trud popularyzacji muzyki i śpiewu.
1896 W Tarnowie wybuchł strajk 400 robotników budowlanych, którzy wywalczyli skrócenie dnia pracy z czternastu do jedenastu godzin. 26 VI 1897 r. Odbyła się "prawdziwa" czyli lumierowska projekcja filmowa w sali "Sokoła"
1898 W 50. rocznicę panowania cesarza Franciszka Józefa na iglicy wieży katedralnej umieszczono pozłacaną koronę.
26 XI 1900 Odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza, twórcy Tadeusza Błotnickiego.
6 VII 1901 Urodził się książę Roman Sanguszko, ostatni pan na Gumniskach.
1 IX 1901 Otwarto w Tarnowie filię c.k. Gimnazjum z powodu przepełnienia młodzieżą gmachu gimnazjalnego. Obecnie II LO.
XII 1901 Powstała w Tarnowie pierwsza pozalwowska filia Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.
11 IV 1902 W Tollyi (Węgry) urodził się inż. Norbert Lippóczy, honorowy obywatel Tarnowa, bibliofil, kolekcjoner, społecznik.
3 IV 1903 W Gries w Tyrolu zmarł książę Eustachy Sanguszko, marszałek krajowy i namiestnik Galicji. Jego pogrzeb odbył się w Tarnowie. Hrabstwo tarnowskie odziedziczył po nim dwuletni wówczas syn, Roman.
1904 Według projektu Franciszka Hackbaila i Michała Mikosia wzniesiono, w tzw. stylu mauretańskim, budynek łaźni żydowskiej.
28 III 1905 Urodził się Zdzisław Simche, geograf, nauczyciel, autor monografii "Tarnów i jego okolice".
1 V 1905 Policja zaatakowała manifestujących na ulicach Tarnowa robotników.
25 XI 1905 W Tarnowie odbyły się manifestacje i pochody robotnicze popierające rewolucję w Królestwie Polskim.
1906 Powstanie drugiej parafii (po Katedrze) w Tarnowie pw. Świętej Rodziny przy ul. Krakowskiej
3 I 1906 Urodził się Roman Brandstaetter pisarz katolicki, poeta i dramaturg.
16 X 1906 Otwarto linię kolejową w kierunku Szczucina.
15 V 1908 Zarząd tarnowskiego koła TSL podejmuje uchwałę o założeniu w Tarnowie biblioteki publicznej. Dążono do stworzenia dostępnej dla wszystkich biblioteki literacko-naukowej, gromadzącej dzieła z różnych dziedzin wiedzy głównie w języku polskim.
18 VIII 1908 Dokonano uroczystego otwarcia (w rocznicę urodzin cesarza Franciszka Józefa I) Synagogi Nowej wg. projektów Franciszka Dundaszka i Władysława Ekielskiego.
7 XI 1908 W sali Sokoła uroczystym "Wieczorkiem ku czci Juliusza Słowackiego" otwarto Miejską Bibliotekę Literacko-Naukową im. J. Słowackiego. Lokal biblioteki znajdował się wtedy w salach Hotelu Krakowskiego przy ul. Wałowej 2.
23-24 X 1909 W Tarnowie odbyły się uroczyste obchody ku uczczeniu 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego, zainicjowane przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza we Lwowie.
1910 Ukończono budowę nowego budynku dworca kolejowego wg. projektu architekta Karola Corazie.
10 I 1911 Mieszkańcom Tarnowa przekazano wodociąg miejski.
IV 1911 Główne ulice miasta otrzymały oświetlenie elektryczne.
VI 1911 Pierwsze stałe kino-Kinematograf Edison rozpoczęło działalność (przy ulicy Seminaryjskiej).
25 IX 1911 Odbyła się uroczystość uruchomienia ruchu tramwajowego w Tarnowie.
XI 1912 Powstał Związek Strzelecki w oparciu o Polską Partię Socjal-Demokratyczną. Tarnowski Sokół Powołał Stałą Drużynę Polową.
15 II 1913 Założona została Polska Drużyna Strzelecka, oznaczona numerem XIV, najliczniejsza organizacja paramilitarna w Tarnowie przed wybuchem I wojny światowej.
16 XI 1913 Urodził się Jan Bielatowicz, pisarz, poeta i dziennikarz, autor zbioru opowiadań o Tarnowie pt. "Książeczka".
10 XI 1914 Do Tarnowa wkroczyły pierwsze pododdziały Czerkiesów dowodzone przez rotmistrza Karaułowa.
22-25 XII 1914 W pobliżu Tarnowa pod Łowczówkiem walczyła z Rosjanami I Brygada Legionów Polskich.
10 XI 1914 - 5 V 1915 Tarnów był zajęty przez armię rosyjską.
6 V 1915 Do Tarnowa powróciła okupacja austriacka, wtedy śmierć poniosło wielu obywateli Tarnowa m.in. prof. Bolesław Łazarski i artysta rzeźbiarz Antoni Musiał.
4 XI 1916 Otworzył swoje podwoje pierwszy stały zawodowy teatr w Tarnowie pod dyrekcją Dante Baranowskiego.
1917 Uruchomiono Warsztaty Kolejowe.
13 X 1918 Rada Miejska podjęła uchwałę "że Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i że organowi rządowemu utworzonemu przez Radę regencyjną da posłuch".
31 X 1918 Tarnów odzyskał niepodległość, znów był polskim miastem. Rozbrojono posterunki austriackie a Komitet Obrony Narodowej mianował komendantem miasta płk Kajetana Amirowicza. Przeprowadzono zaprzysiężenie władz na wierność Państwa Polskiego. Dlaczego Tarnów jako pierwsze miasto w Polsce odzyskał niepodległość w 1918 roku ? - mówi historyk Kazimierz Bańburski.
XI 1918 Jerzy Braun napisał w Tarnowie znaną pieśń harcerską "Płonie ognisko i szumią knieje". Jesienią powstał Sokoli Klub Sportowy "Tarnowia".
5 X 1919 Ukazał się w Tarnowie tygodnik "Lud Polski" związany ze Stronnictwem Ludowym.
8 XI 1923 Doszło do tragicznego starcia robotników wracających z wiecu w Domu Robotniczym przy ul. Goldhammera z policją i wojskiem. Od bratobójczych kul zginęło pięciu robotników : Jan Bożek, Adam Kuzdrzał, Wojciech Majchrzyk, Władysław Masior i Józef Pawłowski.
9 IX 1923 Odsłonięcie pomnika 5 Pułku Strzelców Konnych przy al. Matki Boskiej Fatimskiej 2, obok Pogotowia Ratunkowego
1924 Ks. Walenty Gadowski założył w Tarnowie Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i został jego pierwszym prezesem.
15 III 1924 Wydano pierwszy numer pisma informacyjnego "Praca" pod redakcją Franciszka Kantora.
IV 1924 Tarnów był poważnym ośrodkiem strajku generalnego.
5 X 1924 W budynku kinoteatru TSL "Marzenie" nastąpiło uroczyste poświęcenie i odbyła się pierwsza projekcja.
10 V 1925 Powstania parafii w Krzyżu
20 VI 1925 W nocy anonimowy ofiarodawca położył u stóp pomnika A. Mickiewicza kamienną płytę z napisem : "Nieznanemu Żołnierzowi poległemu za Ojczyznę 1914-1920". Na drugi dzień harcerze zaciągnęli tu honorowe warty.
15 XI 1925 Rozpoczęła działalność Prywatna Szkoła Zawodowa Żeńska, przygotowująca do wykonywania zawodu krawieckiego.
28 X 1925 Bulla pap. Piusa XI "Vixdum Poloniae unitas" - wyłączenie z diec. tarnowskiej na rzecz archidiecezji krakowskiej 6 parafii dekanatu tymbarskiego, a na rzecz diecezji przemyskiej 1 parafii dekanatu wielopolskiego. Natomiast do diecezji tarnowskiej przyłączono z diecezji przemyskiej dekanaty: biecki, rzepiennicki i ołpiński, a także parafie: Jodłowa, Przeczyca, Sędziszów Małopolski i Będziemyśl. Diecezja tarnowska zostaje wtedy włączona do nowo powstałej metropolii krakowskiej.
1927 Rada Miejska uchwaliła powołanie do życia Muzeum Miejskiego. Założycielem Muzeum był wiceburmistrz Józef Jakubowski, podróżnik i pisarz. Wzniesiono mauzoleum gen. Józefa Bema zaprojektowane przez prof. Adolfa Szyszko-Bohusza.
5 V 1927 Rozpoczęto budowę Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Świerczkowie pod Tarnowem.
4 VI 1927 Odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego.
3 XII 1927 W Tarnowie koncertował Karol Szymanowski, towarzyszyła mu skrzypaczka Irena Dubiska.
5 XI 1928 Przy ulicy Krzyskiej otwarto nowy cmentarz . Powstało Towarzystwo Sportowe "Mościce".
5 II 1929 Na budowie Państwowej Fabryki Związków Azotowych przebywał minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski.
30 VI 1929 Odbyła się uroczystość sprowadzenia do Tarnowa prochów gen. Józefa Bema.
7 IX 1929 Powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
I 1930 Bramy Państwowej Fabryki Związków Azotowych opuściły pierwsze tony nawozów azotowych.
3 III 1930 Pierwszy w historii miasta wpis do rejestru zabytków - bazylika katedralna
6 V 1930 W kamienicy Mikołajowskiej przy katedrze uruchomiono Powiatowy Ośrodek Zdrowia z inicjatywy dr Macieja Warędy.
28 VI 1930 Oddano do użytku nowy gmach Sądu Okręgowego.
4 IX 1930 W tarnowskiej sali Sokoła występowała Ada Sari.
1 VI 1931 Uruchomiono Rzeźnię Miejską w Klikowej k. Tarnowa.
10 VI 1931 Powstał w Tarnowie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego założycielem i pierwszym prezesem został dr Zdzisław Simche.
VIII 1931 Tarnów stał się miejscem X Zjazdu Legionistów Polskich. Przyjechało ok. 10 tys. osób w tym wszystkie osobistości polityczne i wojskowe Polski m.in. prezydent Ignacy Mościcki, premier Aleksander Prystor, marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski i marszałek Edward Śmigły-Rydz.
9 VIII 1931 W czasie odbywającego się w Tarnowie Ogólnopolskiego X Zjazdu Legionistów Polskich odsłonięto pomnik ku czci nieznanego żołnierza wykonany wg. projektu inż. Bronisława Kulki. W urnie umieszczonej w pomniku złożono prochy poległego w 1914 r. pod Łowczówkiem kapitana Kuby Bojarowskiego.
17-18 XI 1938 Przez radio odbyła się transmisja Dni Tarnowa, w której obok odczytów i pogadanek o Tarnowie transmitowano dożynki regionalne, uroczystość wręczenia "Daru Tarnowa" dla wojska, oraz występy chórów i orkiestr.
1939 Książę Roman Sanguszko przekazał miastu zamczysko na Górze św. Marcina wraz z otaczającym je terenem w celu założenia tam parku miejskiego im. Niepodległości.
9 II 1939 Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne wystawiło operetkę Oskara Straua "Dookoła Miłości".
28 VIII 1939 Na kilka dni przed hitlerowską agresją na Polskę, grupa dywersantów dokonała zamachu bombowego na dworzec kolejowy w Tarnowie.
28 VIII 1939 godz. 23.18 Na kilka dni przed hitlerowską agresją na Polskę, grupa dywersantów dokonała zamachu bombowego na dworzec kolejowy w Tarnowie. W wyniku eksplozji bomby zegarowej w przechowalni bagażu zginęło 20 osób a 35 zostało rannych.
3 IX 1939 Lotnictwo niemieckie bombardowało Państwową Fabrykę Związków Azotowych w Mościcach i Tarnów.
7 IX 1939 W godzinach południowych pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do Tarnowa.
8 IX 1939 W pałacu Sanguszków w Gumniskach stanął sztab XXII Korpusu Pancernego, a budynek starostwa zajęła na swoją siedzibę Wojskowa Komenda Miasta.
1 XI 1939 Rozpoczęto w Tarnowie tajne nauczanie przedmiotów zakazanych przez okupanta w zakresie szkoły powszechnej i średniej.
12 XI 1939 Niemcy założyli w Tarnowie i w Mościcach obozy przejściowe dla jeńców polskich.
5 II 1940 Władze niemieckie zamknęły Bibliotekę im. J. Słowackiego, lokal przy Placu Kazimierza został przejęty a księgozbiór umieszczono w piwnicach przeznaczonych na opał.
12-30 III 1940 Nastąpiły pierwsze aresztowania wielu mieszkańców miasta.
3 VI 1940 Z tarnowskiego więzienia wywieziono do Wiśnicza 13 inżynierów z Zakładów Azotowych w Mościcach, aresztowanych za bojkotowanie zarządzeń okupanta. Z więzienia w Wiśniczu przewieziono ich drugim transportem do Oświęcimia.
14 VI 1940 Wyruszył z Tarnowa pierwszy transport Polaków do obozu w Oświęcimiu (728 osób). Dzień wyjazdu do obozu wspomina Eugeniusz Niedojadło - tarnowianin, więzień z pierwszego transportu.
19 VI 1941 Na murach Tarnowa pojawiło się zarządzenie o utworzeniu zamkniętego getta dla Żydów.
11 VI 1942 Na tarnowskim rynku przeprowadzona została jedna z brutalniejszych akcji eksterminacyjnych ludności żydowskiej. Podczas tej akcji na rynku i w okolicznych uliczkach wymordowano ok. 3000 Żydów, których zwłoki pochowano na cmentarzu przy ul. Starodąbrowskiej.
II 1943 Powstał w Tarnowie Komitet Okręgowy PPR.
21 VII 1943 W odwet za rozstrzelanie 5 konfidentów tarnowskiego gestapo, hitlerowcy urządzili w Tarnowie publiczną masakrę.
2-3 IX 1943 Przeprowadzono likwidację tarnowskiego getta, w którym zgromadzono ok. 40 000 Żydów.
XI-XII 1943 Organizowano oddziały Armii Krajowej.
18 IV 1944 Rozstrzelano w Tarnowie 50 więźniów-zakładników.
2 VIII 1944 Tarnowski Obwód AK zwerbował do akcji "Burza" I batalion AK 16 p.p. w sile 5 kompanii.
4 VIII 1944 Batalion "Barbara" pod wodzą kpt. Eugeniusza Borowskiego, pseud. "Leliwa" rozpoczął działania dywersyjne na Pogórzu Ciężkowickim.
17 I 1945 Przed opuszczeniem miasta Niemcy zniszczyli urządzenia tarnowskiego dworca, wysadzili w powietrze magazyny oraz znajdujące się w mieście mosty.

 

1945-2000
18 I 1945 Wczesnym rankiem ok. godz. 7 na ulicy Nowodąbrowskiej w Tarnowie pojawił się pierwszy patrol wojsk radzieckich z 304 dywizji piechoty 108 Korpusu Armijnego, dowodzonego przez generała-majora Pawła Ilinycha. Nastąpiło wyzwolenie Tarnowa.
27 I 1945 Odbyły się pierwsze jawne zebrania członków PPR i PPS.
II 1945 Miejska Biblioteka Literacko-Naukowa zostaje uruchomiona w lokalu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 5, w trudnych i prymitywnych warunkach, przy braku sprzętu i drastycznym (o 45%) zmniejszeniu księgozbioru. Z inicjatywy dr Józefa Edwarda Dutkiewicza powstał tarnowski oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, który skupiał nie tylko malarzy, grafików, rzeźbiarzy i fotografików, ale również muzyków, architektów, literatów i dziennikarzy
18 II 1945 W IV LO rozpoczęła się nauka. Pierwszym dyrektorem została wybrana mgr Janina Dembowska.
20 IV 1945 Zostaje uruchomiony prywatny "Instytut Muzyczny o typie szkoły muzycznej niższej i średniej". Od 1 września 1952 r. Państwowa Szkoła Muzyczna.
1 VII 1945 Biblioteka im. J.Słowackiego staje się Oddziałem Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Utworzono Zakładowy Klub Sportowy "Unia".
28 X 1945 Premierą Fredrowskiej "Zemsty" w reż. Ludwika Solskiego i z nim w roli Dyndalskiego rozpoczął działalność Teatr Miejski im. L. Solskiego.
1945 - 1946 Powstaje pierwszy plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa i miejscowości Świerczków opracowany przez inż. Wieczorkiewicza z Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Krakowie. Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 50 000 mieszkańców. Przewidywał głównie budownictwo jednorodzinne, nie przewidywał gwałtownego rozwoju przemysłu. Najważniejsze z planu to układ komunikacyjny, m.in.: nowa droga na osi wschód - zachód (wzdłuż torów kolejowych, po stornie południowej), połączenie Lwowskiej z Klikowską, nowa droga po stronie zachodniej (wzdłuż torów kolejowych), połączenie ul. Tuchowskiej z Nowodąbrowską, lokalizacja portu lotniczego na Chyszowie. Plan nie został wprowadzony do realizacji.
24 II 1946 Powstanie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej
III 1946 Uruchomione zostały Warsztaty Kolejowe.
15 XII 1946 Powstała w Tarnowie Wojewódzka Szkoła Pielęgniarek.
1 I 1946 W wyniku połączenia Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej i TSL-owskiej Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej powstaje Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Słowackiego, którą na podstawie dekretu bibliotecznego Zarząd Miasta przejmuje pod swoją opiekę.
VII 1947 W PFZA montuje się rewindykowane urządzenia i maszyny.
VIII 1947 W PFZA w Mościcach została wysłana dla rolnictwa pierwsza partia nawozów wyprodukowanych w odbudowanych po II wojnie światowej zakładach.
1948 Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego w Mościcach
II 1948 Na wspólnym posiedzeniu komitetów PPR i PPS podjęto uchwałę o połączeniu obu partii
V 1948 SL i PSL nawiązały współpracę.
VII 1948 W Tarnowie powstał Związek Młodzieży Polskiej.
19 XII 1948 Konsekracja kościoła pw. św. Józefa (akademickiego)
26 I 1949 Nastąpiło uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń MBP przy ul. Staszica 6, w których zorganizowano: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię Naukową i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Rozpoczęto budowę pierwszego po wyzwoleniu zakładu przemysłowego Tarnowa - Fabryki Silników Elektrycznych M-7.
24 II 1949 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie rozpoczyna swoją działalność (pierwsza w woj. krakowskim placówka pomocy doraźnej)
7 IX 1950 W Tarnowskim Teatrze im. L.Solskiego odbyła się uroczysta akademia w piątą rocznicę śmierci Stefana Jaracza. Zakłady Azotowe rozpoczęły budowę dużego osiedla przyzakładowego.
1951 Tarnów stał się siedzibą powiatu.
1951 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 17,61 km2 do 54,90 km2 poprzez włączenie do miasta miejscowości: Chyszów, Klikowa, Mościce, Gumniska, Rzędzin oraz część Koszyc Wielkich
1951 Powstanie parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie - Klikowej
1951 - 1954 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr mgr inż. arch. A. Kędzierski, W. Bryzek, J. Klimek oraz H. Machnik z "Miastoprojekt Kraków". Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 100 000 mieszkańców w 1970r. (z tego 9 500 w Świerczkowie). Przewidywał lokalizację przemysłu w północno - zachodniej części miasta a budownictwo mieszkaniowe w północno - wschodniej i północno - zachodniej części. Plan nie został wprowadzony do realizacji, ale uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno - architektonicznej. Przez pewien czas stanowił podstawę do prowadzenia polityki lokalizacyjnej.
1952 W fabryce M-7 ruszyła produkcja silników elektrycznych. Przy ul. Lwowskiej Zakłady Mechaniczne budują bloki osiedla mieszkaniowego. Zakończono budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Lwowskiej. Projekował Konstanty Jakimowicz.
1 I 1954 Powstała Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
7 X 1956 Poświęcenie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnów - Mościcach
6 XII 1956 Rozpoczęło działalność Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.
1957 - 1959 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: dr dr inż. arch. J. Kozłowski, K. Seibert, Z. Wolak, mgr H. Luberda oraz mgr inż. arch A. Dobrowolski z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie. Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 100 000 mieszkańców w 1980r. Przewidywał lokalizację budownictwa mieszkaniowego w północno - zachodniej części - os. Klikowskie. Wg tego planu układ komunikacyjny oparto na istniejących ulicach z przedłużeniem ul. Starodąbrowskiej do ul. Gumniskiej oraz nową ul. Szkotnik. Plan został zatwierdzony przez Prezydium WRN w Krakowie w 1959r.
1958 W Zakładach Azotowych uruchomiono wielką wytwórnię kaprolaktamu - półproduktu do produkcji włókna stilonowego.
1958 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 56,90 km2 do 69,51 km2 poprzez włączenie do miasta miejscowości Krzyż
16 X 1960 Poświęcenie kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej
1960 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 69,51 km2 do 72,34 km2 poprzez włączenie do miasta część Koszyc i Zbylitowskiej Góry
6 V 1965 Jubileusz 400-lecia obchodziła najstarsza tarnowska szkoła średnia I LO im. K.Brodzińskiego. Pełniła niegdyś funkcję filii UJ, później jako liceum wychowała wielu zasłużonych dla kraju i regionu ludzi, m.in. Brodzińskiego, Szujskiego, Jaracza, Jastruna i in
1966 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr mgr inż. arch. Z. Bajorek, L. Kaczmarski, dr Z. Bezwiński i inż. S. Sukiennik z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie. Plan uaktualniał wcześniejszy, uwzględniając przyłączone nowe osiedla oraz strefę ochronną Zakładów Azotowych (os. Klikowskie nie będzie rozbudowywane w kierunku zachodnim).
Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 120 000 mieszkańców w 1980r. Przewidywał lokalizację budownictwa mieszkaniowego w północno - wschodniej części miasta. Przewidywał ponadto wzrost zatrudnienia w przemyśle (główne miasto Tarnowskiego Okręgu Przemysłowego) oraz dalszy rozwój miasta, jako ośrodka kulturalno - usługowego. Zakładał ponadto rezerwę terenu pod przyszłą obwodnicę - trasę szybkiego ruchu po stronie południowej.
16 I 1966 Na 15-lecie Spółdzielni Pracy Metalowo-Drzewnej "Pokój" w odrestaurowanym zabytkowym budynku przy placu Rybnym utworzono Klub Techniki i Kultury "Zachęta".
25 IV 1966 Powołano Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, którego założycielami byli członkowie władz administracji i działacze społeczni. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie regionu i pozyskiwanie sojuszników dla jego rozwoju.
19 VI 1966 Odsłonięcie pomnika Ofiar Wojny i Faszyzmu przy ul. Narutowicza, przed Starym Cmentarzem
17 VII 1966 Dokonano symbolicznego otwarcia ulicy Krakowskiej, nowoczesnej arterii komunikacyjnej, jako pierwszego obiektu planu modernizacji ulic.
1 VII 1967 W Fabryce Silników Elektrycznych Tamel uruchomiona została, jako pierwsza tego typu w kraju, odlewnia kokilowa.
5 VIII 1967 Zakończono pierwszy etap budowy Parku Kultury i Wypoczynku na Górze św. Marcina.
11 IX 1967 Na tzw. Piaskówce wmurowano akt erekcyjny pod budowę huty Szkła. W Zakładach Azotowych wyprodukowano pierwsze tony polichlorku winylu.
2 VII 1968 Powstał Klub Literacki w Tarnowie, który skupił grupę piszących nauczycieli i pracowników zakładów pracy. Oddano do eksploatacji nową zajezdnię autobusową komunikacji miejskiej.
1969 W Zakładach Azotowych zakończono rozruch technologiczny instalacji produkcyjnych "Tarnowa II".
1970 Opracowanie planu urbanistycznego rekonstrukcji "Starego Miasta" przez zespół inż. J. Klimka w Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Plan ten został zatwierdzony w 1972r. przez Prezydium MRN w Tarnowie a w 1974r. na jego podstawie opracowano szczegółowy program rewaloryzacji "Starego Miasta".
14-21 VI 1970 Zorganizowano Dni Tarnowa - tygodniowy przegląd różnorodnych form kulturalnych i rekreacyjnych oraz zdarzeń ulicznych, które przebiegały pod hasłem "Człowiek - Praca - Sztuka"
14 IV 1972 Katedra tarnowska została przez papieża Pawła VI podniesiona do godności bazyliki mniejszej.
2 VI 1972 W Dniu Chemika dokonano otwarcia Domu Kultury Zakładów Azotowych. W tym wyróżniającym się nowoczesną architekturą obiekcie znajdują się: sala widowiskowa, kino "Kosmos", gabinety do lektoratów języków obcych, biblioteka i kawiarnia.
11 VI 1972 Z okazji Dni Tarnowa '72, z wieży ratuszowej pierwszy raz rozbrzmiał "Hejnał tarnowski" skomponowany przez znanego i zasłużonego dla miasta muzyka Stanisława Rzepeckiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka" wybudowała na placu T.Kościuszki pierwszy tarnowski wieżowiec na placu T. Kościuszki. Przed Teatrem odsłonięto pomnik Ludwika Solskiego wykonany i ofiarowany przez Xawerego Dunikowskiego w r. 1945.
1972 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jaskółka" wybudowała na placu T. Kościuszki pierwszy tarnowski wieżowiec (XI - kond.)
1973 Opracowanie programu uporządkowania miasta na lata 1973 - 1980. Program zakładał wyburzenie wszystkich ruder w mieście do 1980r., przygotowanie terenów pod realizację przebiegających przez miasto arterii komunikacyjnych oraz zagospodarowanie głównych tras wlotowych do miasta. Przygotowano m.in.: teren pod projektowane skrzyżowanie Krakowska - Narutowicza - Szkotnik (projektowana).
VII 1973 Oddano do eksploatacji nowoczesny dworzec autobusowy PKS.
1 VI 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego.
14 VI 1975 Odsłonięcie pomnika I Transportu Więźniów do Oświęcimia
17 VII 1975 W wyniku przekształcenia Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej powstał w Tarnowie Wojewódzki Ośrodek Kultury. Wojewoda Tarnowski powołał Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - z połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Słowackiego i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
30 IX 1975 Odsłonięto pomnik - Mauzoleum ku czci żołnierzy Szarych Szeregów na cmentarzu w Tarnowie - Mościcach
XII 1975 Oddano do użytku hotel "Tarnovia".
9 IX 1976 Rozpoczęło działalność Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne
1977 Ukazał się pierwszy numer Tarnowskiego Magazynu Ilustrowanego (od r. 1979 - Tarnowski Magazyn Informacyjny) "TeMI"
1979 Powstanie parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
1 IX 1979 Decyzją Min. Kultury i Sztuki powstała w Tarnowie Państwowa Szkoła Muzyczna.
1980 Tarnów obchodził 650-lecie nadania praw miejskich
1980 Powstanie parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowie - Tarnowcu oraz w Zawadzie na Górze św. Marcina (parafia istniała od ok. 1326 do 1400)
26 IV 1980 Powstania parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej na Burku _ parafia funkcjonowała w latach 1362 - 1400
6 XII 1980 Powstanie parafi pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Pszenna 3a w Tarnowie - Zbylitowskiej Górze
4 II 1981 Oficjalnie rozpoczął działalność Klub Inteligencji Katolickiej. Ks. Andrzej Zając założył Chłopięco-Męski Chór Katedralny "Pueri Cantores Tarnovienses".
29 VI 1981 Na Placu Katedralnym odsłonięto pomnik Jana Pawła II, wykonany w brązie wg projektu Bronisława Chromego.
17 VII 1981 Powstanie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowie - Koszyckach
X 1981 Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne po raz pierwszy organizuje ogólnopolską imprezę muzyczną pod nazwą "Tydzień Młodych Talentów".
11 XI 1982 Na Placu Katedralnym pojawił się słynny kwietny krzyż, przy którym odbywały się demonstracje podziemnej "Solidarności". Pomimo wielu interwencji milicji krzyż istniał aż do 1987 roku jako symbol przetrwania i nadziei
17 XI 1982 Powstanie parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Klikowskiej
12 XI 1983 Koło Przewodników "Leliwa" obchodziło 30-lecie istnienia w Tarnowie.
1 X 1984 Wielkim wydarzeniem w Tarnowie był koncert zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - "Pasja według św. Łukasza" pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego.
11 V 1985 Przy ul. Wałowej odsłonięto pomnik przedstawiający gen. J. Bema, autorstwa Bogdany Drwal i Stefana Niedorezo. W uroczystości brała udział prawnuczka siostry gen. Bema, Gabriela Kochańska.
28-29 IX 1985 Zorganizowano I Targi Zdrowej Żywności.
23-25 V 1986 Odbyło się Tarnowskie Forum Młodych Literatów, które zorganizowały: Młodzieżowa Agencja Kultury ZW ZSMP, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy "Trop" i redakcja "TeMI".
5 VI 1986 Dzięki staraniom Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, na skwerze spacerowym przy ul. Krakowskiej stanął pomnik Sandora Petofiego, dar autora dzieła, węgierskiego rzeźbiarza Gustawa Palfy.
5 IX 1986 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Tarnowie w ramach obchodów jubileuszu dwustulecia diecezji.
III 1987 W Domu Kultury "Azotów" odbyła się pierwsza edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
9-10 VI 1987 Tarnów gościł Jana Pawła II podczas III Pielgrzymki do Polski: Beatyfikacja Czcigodnej Sługi Bożej Karoliny Kózkówny przez Ojca św. Jana Pawła II w Tarnowie oraz ogłoszenie przez Ojca św. Decyzji o nadaniu biskupowi Jerzemu Ablewiczowi tytułu arcybiskupa.
8 X 1988 Na Placu Drzewnym, przy udziale prof. 10 tys. Osób, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa wg projektu Józefa Potępy z krakowskiej ASP.
5 V 1989 Powstał oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa, którego założycielem i pierwszym prezesem był Leszek Lewicki.
4 VI 1989 W Tarnowie odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory do Sejmu i Senatu.
22-23 IX 1989 Odbył się w Tarnowie Ogólnopolski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
16 XI 1989 Staraniem Komitetu Koleżeńskiego I LO, Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej odsłonięto dwie tablice poświęcone pamięci Jana Bielatowicza, tarnowskiego pisarza, dziennikarza i żołnierza. Pierwszą z nich wmurowano na ścianie rodzinnego domu J.Bielatowicza przy ul. Katedralnej 2, drugą w gmachu I LO. Autorem ich jest tarnowski rzeźbiarz Stefan Niedorezo.
29 XI 1989 W Sao Paulo zmarł Piotr Sanguszko jedyny syn księcia Romana Sanguszki z Gumnisk pod Tarnowem.
8 XII 1989 Abp Jerzy Ablewicz podpisuje dekret powołujący do życia Caritas Diecezji Tarnowskiej.
29 II 1990 Przy Tarnowskim Towarzystwie Muzycznym powołano Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna
31 III 1990 Zmarł ks. arcybiskup tarnowski dr Jerzy Ablewicz.
IV 1990 Pełnomocnikiem rządu do spraw samorządu terytorialnego został inż. Wiesław Klisiewicz, członek "Solidarności", były prezes KIK-u. W Tarnowie powstała prywatna sieć telewizyjna Tarnowska Telewizja Kablowa.
VI 1990 Grupa tarnowskich pasjonatów powołała Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, które spełnia rolę inicjatora badań naukowych i ośrodka publikacji wydawnictw regionalnych oraz wydaje własny organ "Rocznik Tarnowski" o charakterze humanistycznym. Odbyła się pierwsza w III RP sesja rady miejskiej w Tarnowie. Przywrócony został samorząd miejski.
10 VII 1990 Min. Edukacji Narodowej utworzyło w Tarnowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
21 X 1990 Zmarł Jan Rybowicz, poeta i prozaik, mieszkający w Lisiej Górze k. Tarnowa.
3 XI 1990 Lech Wałęsa, kandydat na Prezydenta RP, przyjechał do Tarnowa.
4 XI 1990 W Bazylice Katedralnej odbył się ingres nowego biskupa, ks. prof. Józefa Życińskiego, czternastego w dziejach ordynariusza diecezji tarnowskiej.
25 XI 1990 Msza św. "prymicyjna" abpa Józefa Kowalczyka w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
26 XI 1990 Biskup tarnowski ks. J. Życiński powołał do życia Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS. 26 IX 1991 r. Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie zatwierdziła docelową strukturę samorządowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego. Mgr Janinę Kanię powołano na Pełnomocnika Zarządu Miasta do Spraw Organizacji M.B.P.
28 VII 1991 Konsekracja bpa Jana Styrny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
1 I 1992 Reaktywowano Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego, składającą się z następujących działów merytorycznych : Wypożyczlni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Naukowej, Działu Zbiorów Specjalnych, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Instrukcyjno-Metodycznego, Działu Informacyjno-Wydawniczego oraz 15 filii na terenie miasta. Dyrektorem MBP mianowano mgr J. Kanię, dotychczasowego z-cę dyr. WBP, autorkę nowej koncepcji biblioteki publicznej.
20 II 1992 Rada Miejska podczas uroczystej sesji na Ratuszu nadała inż. Norbertowi Lippóczy'emu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. W nowo odrestaurowanym budynku przy Rynku 5 otwarte zostało Tarnowskie Centrum Kultury.
26 IV 1992 Odsłonięcie pomnika - głazu "Poległym za ojczyznę" przy ul. Panny Marii (teren kościoła - Sanktuarium M.B. Szkaplerznej)
4-6 VI 1992 W Mościcach odbyły się I Krajowe Targi Zdrowego Życia - impreza promująca wszystko co powinno służyć ludzkiemu zdrowiu.
17 III 1993 Zmarł nagle Wiesław Rohrenschef artysta malarz i poeta tarnowski.
15-16 V 1993 W Muzeum Etnograficznym świętowano jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Romów w Tarnowie.
16 VI I 1993 Powstanie parafii p.w. bł. Karoliny Kózka
VIII 1993 Początek rozbudowy Seminarium Duchownego - wznoszenia nowego Domu Alumna.
IX 1993 Powstało Stowarzyszenie Obywatelskie "Pogoń", które skupia osoby bezpartyjne zaangażowane w życie publiczne miasta.
7-13 IX 1993 Odbyło się w Tarnowie I Światowe Forum Prasy Polonijnej.
12 IX 1993 Zmarł po ciężkiej chorobie Stanisław Opałko, długoletni dyrektor Zakładów Azotowych.
X 1993 Odbyły się I Tarnowskie Dni Medycyny Klinicznej.
8 XI 1993 Uroczystą sesję naukową 85-lecia istnienia obchodziła Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego.
15 XI 1993 Dr Maria Żychowska otrzymała papieski order "Pro Ecclesia et Pontifice" za zaangażowanie i gorliwośc dla spraw Kościoła i Ojca świętego. 24 XII 1993 r. Uruchomiono Katolickie Radio Diecezji Tarnowskiej "Dobra Nowina".
24 XII 1993 Inauguracja działalności "Radia Dobra Nowina" - pierwszej tarnowskiej rozgłośni radiowej
1994 Z inicjatywy Tarnowkiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, z okazji 200. rocznicy urodzin gen. Józefa Bema, ogłoszono w Tarnowie "Rok Bemowski".
17-19 III 1994 W Tarnowie odbył się Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED.
2 XII 1994 Otrzymanie koncesji na nadawanie dla radia MAKS - pierwsze lokalne ("świeckie") radio ermana ie
5 II 1995 W Mościckiej Fundacji Kultury rozpoczął działalność Klub Sztuki Filmowej.
VI 1995 Zainaugurował swoją działalność prywatny Teatr Młodego Widza (Grzegorza Janiszewskiego i Sławomira Gaudyna).
3 VI 1995 Prezydenci i przedstawiciele władz samorządowych Tarnowa, Tarnobrzega i Przeworska podpisali w Tarnowie deklarację założycielską Klubu "Leliwa", który służyć ma podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i kulturalnym.
X 1995 Rozpoczął się rok akademicki w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i filii nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu.
XII 1995 Powstanie parafii pw. Św. Trójcy na Terlikówce
I 1996 Powstała Tarnowska Kongregacja Kupiecka. 17 II 1996 r. Na Starym Cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar Rabacji 1846 r.
9 I 1996 Zmarła Maria Kusion-Pokorny, najznakomitsza w historii Tarnowa lekkoatletka, olimpijka z Rzymu i Melbourne.
17 II 1996 Na Starym Cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar Rabacji 1846 r.
16 III 1996 W Chicago zmarł nagle na zawał serca Zygmunt Pytko, mistrz żużla.
IV 1996 Przy Tarnowskim Centrum Kultury powstał Tarnowski Klub Literacki jako filia oddziału Związku Literatów Polskich w Krakowie.
12 IV 1996 W Sali Lustrzanej odbył się koncert światowej sławy wokalistki Olgi Szwajgier.
20 IV 1996 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej w Tarnowie
V 1996 Działający przy tarnowskim Pałacu Młodzieży Amatorski Klub Filmowy "Szwenk" otrzymał w Belgii złoty medal UNICA na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów "Dozwolone do 21"
18 V 1996 Grupa byłych członków reaktywowała w Tarnowie Polską Partię Socjalistyczną. Funkcję prezesa tarnowskiego Koła PPS powierzono Józefowi Sitowi.
14 VI 1996 Z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Szkole Podstawowej nr 9 nadano uroczyście imię "Orląt Lwowskich"
24 VI 1996 W wieku 94 lat zmarł Norbert Lippóczy, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, współzałożyciel i działacz Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, bibliofil, wytrawny kolekcjoner.
X 1996 W Tarnowie rozpoczęło swoją działalność Bractwo Kurkowe
5 X 1996 Zainaugurowała działalność druga niepaństwowa uczelnia - Wyższa Szkoła Biznesu (samodzielna), której rektorem został Krzysztof Pawłowski
22 X 1996 Odbyła się inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.
XII 1996 Dzięki współpracy Radia MAKS z amerykańską fundacją Liberty Bell Foundation do Tarnowa dotarł transport 16 ton książek anglojęzycznych przeznaczony dla tarnowskich bibliotek
11-12 I 1997 W Mościckiej Fundacji Kultury odbył się I Radiowy Festiwal Poezji Religijnej Rozgłośni Katolickich im. ks.Janusza St.Pasierba
15 I 1997 Rozpoczęła działalność Fundacja im. hetmana Jana Tarnowskiego, której celem jest popieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego Tarnowa, podnoszenie profesjonalizmu kadr samorządowych, oświatowych, gospodarczych oraz wspieranie inicjatyw proekologicznych.
30 I - 13 II 1997 Delegacja władz samorządowych Tarnowa odwiedziła dwa największe skupiska Polonii - Toronto i Chicago. Celem tych wizyt była promocja Tarnowa, umocnienie więzi Polonii z Ziemią Tarnowską oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych.
1 IV 1997 W Mościcach rozpoczęła pracę filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
30 IV 1997 W Tarnowie rozpoczęła działalność filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, który pełni rolę pomostu pomiędzy politykami, urzędnikami, liderami organizacji pozarządowych i naukowcami.
15 V 1997 Zmarł Stanisław Westwalewicz, nestor tarnowskich artystów plastyków, najstarszy z czynnych twórczo polskich malarzy. Cudem uniknął śmierci w obozie sowieckim w Kozielsku.
21 V 1997 Biskup tarnowski Józef Życiński obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa.
23-25 V 1997 Tarnowscy studenci obchodzili swoje święto - Juvenalia '97
11-14 VI 1997 W Tarnowie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja "Miasta w Internecie"
13-14 VI 1997 W III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza trwały obchody 100-lecia szkoły
14 VI 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Księdza Biskupa Józefa Życińskiego Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.
19-21 VI 1997 Muzeum Okręgowe zorganizowało po raz pierwszy "Dni Pamięci Żydów Tarnowskich".
26-29 VI 1997 Odbył się w Tarnowie I Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, której przewodniczy ks. Andrzej Zając, dyrygent Chłopięco-Męskiego Chóru Katedralnego "Pueri Cantores Tarnovienses".
30 VII 1997 W Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto "Interklub"
31 VIII 1997 Księdzu arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu nadano honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa
4 IX 1997 Przedstawicielom Zarządu Zakładów Azotowych uroczyście wręczono certyfikaty systemu jakości zgodnego z normą ISO 9002.
3 X 1997 Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej profesorowi Ignacemu Mościckiemu, z którego inicjatywy 70 lat temu powstała Fabryka Związków Azotowych.
27 IX 1997 W Miejskiej Bilbiotece Publicznej odbyła się promocja najnowszej książki Romana Kapuścińskiego "Lapidarium III"
4-18 X 1997 Pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa i Ministra Kultury i Sztuki odbywał się I Ogólnopolski Festiwal Komedii.
7 XI 1997 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zorganizowała sesję historyczno-promocyjną pt. "Jan Tarnowski - Hetman Wielki Koronny".
11 XI 1997 Na ścianie tzw. Domu Mikołajewskiego odsłonięto zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą wymarsz tarnowskich legionistów w 1914 r.
10 XII 1997 W centrum Tarnowa otwarto pierwszą restaurację sieci McDonald's
23 XII 1997 Wojewodą tarnowskim został Aleksander Grad, absolwent AGH, z zawodu mgr inż. geodeta
20 I 1998 Z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza odbyła się inauguracja Roku Mickiewiczowskiego
22 I 1998 Na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł "Biznesmena Roku" otrzymał Marek Roleski, za skuteczność działania i sprostanie zagranicznej konkurencji w przemyśle spożywczym.
26 I 1998 W Bazylice Katedralnej odbył się ingres Wiktora Skworca, piętnastego biskupa w diecezji tarnowskiej.
14 II 1998 Z inicjatywy prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli i tarnowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich rozpoczęły się obchody 80. rocznicy odzyskania niepodległości. Por. Błażeja Wojcieckiego, najstarszego legionistę, odznaczono Medalem Miasta Tarnowa
1 III 1998 Otwarto w Tarnowie Instytut Administracji Publicznej.
6 III 1998 W tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia medali laureatom plebiscytu Gazety Krakowskiej - "Ludzie Roku 1997". Otrzymali je m.in. Stanisław Lis - rektor MWSzE, Stefan Słowiński - ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Janusz Wiśniewski, dyrektor ds. handlowych Zakładów Azotowych.
5 IV 1998 W Tarnowie utworzono Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Europejską
16 IV 1998 Z okazji 150-lecia Wiosny Ludów w ratuszu tarnowskim odbyło się spotkanie prezydenta Republiki Węgier Arpada Göncza i prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas spotkania prezydenci zwiedzili wystawy w tarnowskim ratuszu: "Panorama Siedmiogrodzka" i "Gen. J. Bem" oraz złożyli kwiaty pod Mauzoleum Gen. J.Bema.
29 VI 1998 Na kamienicy przy ulicy Krakowskiej 6 odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w Tarnowie Emigracyjnego Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej Atamana Symeona Petlury.
26 VIII 1998 Powstanie parafii pw. św. Krzyża i św. Filipa Neri
12 X 1998 W Tarnowie otwarto pierwszą księgarnię naukową, której nadano imię zasłużonego dla miasta drukarza i księgarza Zygmunta Jelenia
27 X 1998 Przy ul. Ziaji 14 w miejscu gdzie mieszkał i tworzył artysta Stanisław Westwalewicz - otwarto "Dom Pamięci S.Westwalewicza"
29 X 1998 Odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas, której wybrano Zarząd Miasta Tarnowa III kadencji. Nowym prezydentem został Józef Rojek z AWS, dotychczas główny projektant w spółce Z.A. "Biprozat" i radny z poprzedniej kadencji.
14 XI 1998 Starostą powiatu ziemskiego został dr Michał Wojtkiewicz, który w l. 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza Tuchowa.
25 XI 1998 Zmarł prof. dr hab. Andrzej Kunisz, historyk, wykładowca UŚ w Katowicach, w l. 1957-1970 kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Tarnowie, autor szeregu prac z zakresu archiwistyki i historii Tarnowa, m.in.: "Zarys dziejów prasy tarnowskiej (1848-1961)" i "Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym".
31 XII 1998 Przestaje istnieć województwo tarnowskie, które w wyniku wprowadzenia nowej reformy administracyjnej wejdzie z dn. 1 stycznia 1999 roku w skład województwa małopolskiego
12 III 1999 Zmarł ks. infułat Stefan Dobrzański, który w latach 1947-1992 pełnił funkcje proboszcza w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. Był też budowniczym kościoła p.w. Błogosławionej Karoliny i gospodarzem miejsca wizyty Ojca Świętego w Tarnowie w 1987 r.
28 V 1999 W tarnowskim Ratuszu powołano uroczyście spółkę, która zarządzać będzie klasterem przemysłowym "Plastikowa Dolina". Prezesem zarządu wybrana została Urszula Gacek
1 VII 1999 Na murze kamienicy przy ul. Mickiewicza 1 odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Norbertowi Lippóczemu - "Węgrowi z urodzenia - tarnowianinowi z wyboru, Honorowemu Obywatelowi Tarnowa" Wojewódzka Biblioteka Publiczna weszła w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej obecnie funkcje biblioteki miejskiej i powiatowej.
9 IX 1999 Zmarł Józef Klose, przedwojenny komunista, członek KPP w latach 1956-1971 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
9-10 IX 1999 Odbyło się I Forum "Plastikowej Doliny".
11-12 IX 1999 Podczas pierwszych Dni Powiatu Tarnowskiego dokonano prezentacji lokalnych osiągnięć.
2 IX 1999 Z okazji 200-lecia pałacu XX . Sanguszków w tarnowskiej dzielnicy Gumniska odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem: "Pałac w Gumniskach był rezydencją książąt Sanguszków herbu Pogoń Litewska - w 200-lecie jego budowy tablicę ufundowała Rada Miasta Tarnowa". Zmarł Zbysław Marek Maciejewski, absolwent I LO, wybitny artysta malarz i pedagog, prof. zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, kontynuator najlepszych tradycji malarstwa polskiego i europejskiego. Artysta pozostawił po sobie ogromny dorobek twórczy, licznie reprezentowany w muzeach narodowych, okręgowych i innych instytucjach w Polsce i za granicą. W tarnowskim rodzinnym ogrodzie powstawały jego piękne akwarele, gwasze i obrazy z kobiercami kwiatów.
15-16 X 1999 W I LO zorganizowano Święto Szkoły z okazji "440 lat tradycji szkolnych Tarnowa - od fundacji hermana Jana Tarnowskiego do Liceum Ogólnokształcącego"
23 I 2000 Uroczyście pożegnano przechodzącego na emeryturę biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej - ks. Józefa Gucwę
24 I 2000 W tarnowskim Ratuszu odbyła się inauguracja polskich obchodów 1000-lecia państwa węgierskiego
7 III 2000 Z okazji 670 rocznicy powstania Tarnowa odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, przedstawiciele wojewody małopolskiego i marszałka sejmiku
2 IV 2000 Z tarnowskiego dworca PKP odjechał ostatni, od 96 lat, pociąg do Szczucina
17 V 2000 W Tarnowie została uruchomiona Automatyczna Stacja Pomiarowa Zanieczyszczeń Powietrza
19 V 2000 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego przyznała po raz pierwszy medal dla najwybitniejszych mieszkańców Tarnowa "Tarnoviae Merenti" ks.prof. Michałowi Hellerowi - rektorowie tarnowskiego Instytutu Teologicznego
14 IX 2000 Tarnowscy radni nadali honorowe obywatelstwo Tarnowa rektorowi UJ prof. Franciszkowi Ziejce
17 IX 2000 Odsłonięto Pomnik Ofiar Stalinizmu wg projektu prof. Stefana Dousy. Monument przedstawia sylwetkę Victorii wypuszczającej z dłoni orły, z których ostatni ma na głowie koronę
13 X 2000 W Szpitalu im. E. Szczeklika otwarto uroczyście pracownię hemodynamiki, w której wykonywane będą badania koronarograficzne.
16 XI 2000 Tarnowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymało imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na budynku szkoły wmurowano tablicę z hasłem prymasa "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem"
17 XI 2000 Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym (pierwszym w Tarnowie) rondzie przy skrzyżowaniu ulic Szkotnik, Klikowska i Słowackiego
26 V 2001 "odsłonięcie" - postawienia Bramy Seklerskiej przy ul. Krakowskiej - pl. Petofiego
7 VIII 2001 Zmarł bp Piotr Bednarczyk, emerytowany biskup sufragan tarnowski
8 XII 2001 Konsekracja klasztora pw. N.M.P. Janua Coeli i św. Józefa (Karmelitanki Bose) przy ul. Krzyskiej
4 IX 2002 Poświęcenie nowego budynku Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
10 XI 2002 W pierwszych w historii Tarnowa bezpośrednich wyborach na urząd prezydenta miasta wygrywa Mieczysław Bień (w latach 1990 - 1994 był pierwszym prezydentem Tarnowa po upadku komunizmu)
8 III 2003 Zmarł bp Józef Gucwa, emerytowany sufragan tarnowski
3 IV 2004 Uroczystość konsekracji Biskupa Stanisława Budzika w tarnowskiej Bazylice Katedralnej
30 IV - 1 V 2004 W nocy z 30 kwietnia na 1 maja na płycie tarnowskiego rynku zorganizowana została impreza muzyczna połączona z pokazem sztucznych ogni o północy. W ten sposób mieszkańcy miasta świętowali wejście Polski do Unii Europejskiej.
V 2004 Hotel Bristol jako pierwszy w Tarnowie został zaszeregowany jako czterogwiazdkowy. Oznacza to, że spełnia surowe wymagania dotyczące, jakości oferty - zarówno pod względem wyposażenia obiektu, jak i obsługi.
20 V 2004 Odsłonięcie pomnika 14 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego przy ul. Szkotnik (teren byłych tzw. "dolnych koszar")
3 XII 2004 Odsłonięcie "Ławki Poetów" na ul. Wałowa, przy "Sali Lustrzanej"
5 II 2005 Uroczystość 30-lecia sakry biskupiej bpa Władysława Bobowskiego w Bazylice Katedralnej
7 X 2005 Grand Prix dla Tarnowa w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski. Nagroda - czek w wysokości 25 000 zł miasto przeznacza na opracowanie pierwszego w Polsce audioprzewodnika.
10 VI 2008 Odsłonięcie kopijnika pamięci Forgona Mihalego - przy ul. Krakowskiej - pl. S. Petofiego
26 X 2006 Tarnowskie Centrum Informacji zajmuje II miejsce w ogólnopolskim konkursie "Na najlepsze centrum informacji turystycznej".
4 XII 2006 Zaprzysiężenie nowego prezydenta Tarnowa - Ryszarda Ścigały w tarnowskim ratuszu. Uroczystą oprawę miało przekazanie kluczy do bram miasta Tarnowa przez ustepującego prezydenta Mieczysława Bienia.
22 III 2007 Wpis do rejestru zabytków zespół klasztorny Urszulanek przy ul. Bema
23 VIII 2007 Wpis do rejestru zabytków kamienicy Rynek 3 (najnowsza nieruchomość Muzeum Okręgowego)
XI 2007 Tarnowskie Centrum Informacji zajmuje I miejsce w rankingu informacji turystycznych w Małopolsce (ranking opracowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
4 IV 2008 Wpis do rejestru zabytków komina d. browaru Sanguszków (1894r.) przy ul. Narutowicza
7 V 2008 Ksiądz profesor Michał Heller - tarnowianin, znany kosmolog, filozof i kapłan diecezji tarnowskiej odbiera w Londynie z rąk małżonka królowej Elżbiety prestiżową nagrodę Templetona "teologicznego Nobla".
7 VI 2008 "Tarnów - Ziemia Przystań Miłości" - koncert premierowy Kantata Nieszporna Capella Tarnoviensis, orkiestry symfonicznej Miasta Tarnowa pod Batutą ks. P. Pasternaka. Pierwsze w historii Tarnowa dzieło muzyczne na tak szeroką skalę. Przygotowania do koncertu trwały od kilku miesięcy. Utwory wykonało 160 chórzystów. Koncert na tarnowskim Rynku trwał prawie dwie godziny i zgromadził kilka tysięcy osób.
10 VI 2008 Odsłonięcie pomnika Romana Brandstaettera na rogu ul. Wałowej i ul. Rybnej
14 VI 2008 Odsłonięcie kopijnika pamięci Norberta Lippóczego - przy ul. Krakowskiej - pl. S. Petofiego
28 VI 2008 Uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa nadany został ks. prof. Michałowi Hellerowi

Opracowała: Maria Sąsiadowicz
uzupełnienie i aktualizacja: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji, czerwiec 2008