Konkursy 2019

Harmonogram konkursów:

Harmonogram konkursów 2019.doc (96,3 kB)

 

Zarządzenia ogłaszające i rozstrzygające otwarte konkursy ofert:

XLIII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Zarządzenie nr 82/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp82.doc (645,1 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środkóww komunikowaniu się” ,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-3 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-4 „Prowadzenie Klubu Seniora”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 marca 2019 r.:

19zp111.doc (35,8 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

19zp111_zal.doc (45,1 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (49,2 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XLI.Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymiw celu osiągnięcia zysku

Zarządzenie nr 103/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2019 r.:

19zp103.doc (53,2 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XL. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

1) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

2) WED-2 „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”

Zadania koordynowane są przez Wydział Edukacji

Zarządzenie nr 102/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 marca 2019 r.:

19zp102.doc (35,8 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

19zp102_zal.doc (39,4 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (43 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXIX. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.WZP-RPS-1 „Say hello to English! - bezpłatne lekcje angielskiego dla mieszkańców Piaskówki edycja 2,

2) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie Klubu Rodzica”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 21 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 89/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r.:

19zp89.doc (128,5 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp89_zal_1.doc (101,9 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp89_zal_2.doc (35,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp89_zal_3.doc (72,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp89_zal_4.doc (32,8 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp89_zal_5.doc (267,8 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp89_zal_6.doc (38,9 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVIII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”

Zadania koordynowane są przez Wydział Kultury

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 81/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp81.doc (134,1 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp81_zal_1.doc (127 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp81_zal_2.doc (31,2 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp81_zal_3.doc (69,6 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp81_zal_4.doc (33,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp81_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp81_zal_6.doc (35,3 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXVII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.: WED-1 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polskiej lub Polaków zamieszkałych zagranicą, z elementami edukacji, turystyki, ekologii i wychowania patriotycznego”.

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Edukacji

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 80/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp80.doc (129,5 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp80_zal_1.doc (82,4 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp80_zal_2.doc (30,7 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp80_zal_3.doc (71,2 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp80_zal_4.doc (33,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp80_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp80_zal_6.doc (35,3 kB)

 

XXXVI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 78/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 lutego 2019 r.:

19zp78.doc (55,8 kB)
19zp78_zal_1.doc (137,7 kB)
19zp78_zal_2.doc (51,2 kB)

 

XXXV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 77/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 lutego 2019 r.:

19zp77.doc (81,4 kB)
19zp77_zal_1.doc (88,1 kB)
19zp77_zal_2.doc (27,1 kB)
19zp77_zal_3.doc (49,7 kB)
19zp77_zal_4.doc (25,6 kB)
19zp77_zal_5.doc (165,9 kB)

 

XXXIV. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn.:

1) WZP-RPS-1 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu”,

2) WZP-RPS-2 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przez narkotyki, ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy”,

3) WZP-RPS-3 „Organizacja kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”,

4) WZP-RPS-4 „Organizacja półkolonii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w szczególności z rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 12 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 75/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lutego 2019 r.:

19zp75.doc (131,1 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp75_zal_1.doc (123,4 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp75_zal_2.doc (31,2 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp75_zal_3.doc (71,2 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp75_zal_4.doc (33,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp75_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp75_zal_6.doc (35,3 kB)

 

XXXIII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”,

2) przeciwdziałania patologiom społecznym pn. WZP-RPS-2 „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środkóww komunikowaniu się” ,

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-3 „Rozwój i upowszechnianie umiejętności cyfrowych tarnowskich seniorów”,

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-4 „Prowadzenie Klubu Seniora”

Zadania koordynowane są przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 41/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 lutego 2019 r.:

19zp41.doc (135,2 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp41_zal1.doc (159,2 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp41_zal2.doc (36,4 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp41_zal3.doc (72,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp41_zal4.doc (34,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp41_zal5.doc (268,3 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp41_zal6.doc (40,4 kB)

 

XXXII. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn.:

1) WED-1 „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży”,

2) WED-2„Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów”

Zadania koordynowane są przez Wydział Edukacji

Termin składania ofert mija 21 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 33/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2019 r.:

19zp33.doc (116,7 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp33_zal_1.doc (91,1 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp33_zal_2.doc (35,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp33_zal_3.doc (72,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp33_zal_4.doc (32,8 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp33_zal_5.doc (267,8 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp33_zal_6.doc (38,9 kB)

 

XXXI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 32/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 stycznia 2019 r.:

19zp32.doc (106 kB)

 

Lista organizacji:

Lista organizacji.doc (39,9 kB)

 

XXX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2019 r.:

19zp31.doc (88,6 kB)
19zp31_zal_1.doc (44,5 kB)
19zp31_zal_2.doc (31,2 kB)
19zp31_zal_3.doc (105 kB)
19zp31_zal_4.doc (31,7 kB)
19zp31_zal_5.doc (186,9 kB)

 

XXIX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie pn. „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Termin składania ofert mija 8 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 stycznia 2019 r.:

19zp19.doc (658,4 kB)
19zp19_zal_1.doc (767 kB)
19zp19_zal_2.doc (349,7 kB)

 

XXVIII.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 18/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp18.doc (39,9 kB)
19zp18_zal.doc (64,5 kB)

 

XXVII.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 17/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp17.doc (39,9 kB)

 

XXVI.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp16.doc (39,9 kB)
19zp16_zal.doc (30,7 kB)

 

XXV.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp15.doc (39,9 kB)
19zp15_zal.doc (67,6 kB)

 

XXIV.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 14/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2019 r.:

19zp14.doc (40,4 kB)
19zp14_zal.doc (48,1 kB)

 

XXIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 28 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 02/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2019 r.:

19zp02.doc (115,2 kB)

 

 Załączniki:

- szczegółowe warunki:

19zp02_zal_1.doc (77,8 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

19zp02_zal_2.doc (30,7 kB)

 

- karta oceny oferty:

19zp02_zal_3.doc (71,2 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

19zp02_zal_4.doc (33,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

19zp02_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

19zp02_zal_6.doc (34,8 kB)

 

XXII. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 546/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 31 grudnia 2018 r.:

18zp546.doc (76,8 kB)

 

Lista organizacji:

Lista organizacji.doc (42 kB)

 

XXI. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. WZP-RZ-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 539/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 grudnia 2018 r.:

18zp539.doc (117,2 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (39,9 kB)

 

XX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

Zarządzenie nr 528/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp528.doc (35,3 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (38,9 kB)

 

XIX. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 527/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp527.doc (36,4 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (40,4 kB)

 

XVIII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

1) WZP-RPS-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych”,

2) WZP-RPS-2 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet”,

3) WZP-RPS-3 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 526/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp526.doc (35,3 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

18zp526_zal.doc (44,5 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (45,1 kB)

 

XVII. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”,

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. WZP-RPS-3 „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 525/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2018 r.:

18zp525.doc (35,8 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

18zp525_zal.doc (42,5 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (43 kB)

 

XVI. Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2019 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 518/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 grudnia 2018 r.:

18zp518.doc (48,1 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji.doc (43,5 kB)

 

XV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 508/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 grudnia 2018 r.:

18zp508.doc (77,3 kB)
18zp508_zal_1.doc (36,4 kB)
18zp508_zal_2.doc (31,2 kB)
18zp508_zal_3.doc (65,5 kB)
18zp508_zal_4.doc (37,4 kB)
18zp508_zal_5.doc (185,9 kB)

 

XIV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 504/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp504.doc (81,9 kB)
18zp504_zal_1.doc (84 kB)
18zp504_zal_2.doc (31,7 kB)
18zp504_zal_3.doc (65,5 kB)
18zp504_zal_4.doc (39,9 kB)
18zp504_zal_5.doc (186,9 kB)

 

XIII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 503/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp503.doc (77,3 kB)
18zp503_zal_1.doc (84 kB)
18zp503_zal_2.doc (32,3 kB)
18zp503_zal_3.doc (64,5 kB)
18zp503_zal_4.doc (37,9 kB)
18zp503_zal_5.doc (185,9 kB)

 

XII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 502/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp502.doc (76,8 kB)
18zp502_zal_1.doc (84,5 kB)
18zp502_zal_2.doc (31,7 kB)
18zp502_zal_3.doc (62 kB)
18zp502_zal_4.doc (38,4 kB)
18zp502_zal_5.doc (188,9 kB)

 

XI. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w roku 2019 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi-klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Miasta Tarnowa, niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Sportu

Zarządzenie nr 501/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2018 r.:

18zp501.doc (80,9 kB)
18zp501_zal_1.doc (85 kB)
18zp501_zal_2.doc (31,2 kB)
18zp501_zal_3.doc (70,1 kB)
18zp501_zal_4.doc (40,4 kB)
18zp501_zal_5.doc (185,3 kB)

 

X. Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 473/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w latach 2019-2020 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zmiana dotyczy zadania pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział  Zdrowia i Polityki Społecznej

18zp499.doc (53,8 kB)

 

Zarządzenie nr 499/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 grudnia 2018 r.:

IX. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. WZP-RZ-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania wspomaganego”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 20 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 485/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 listopada 2018 r.:

18zp485.doc (168,4 kB)

 

 Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp485_zal_1.doc (121,9 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp485_zal_2.doc (50,7 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp485_zal_3.doc (90,6 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

18zp485_zal_4.doc (52,7 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp485_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

18zp485_zal_6.doc (65,5 kB)

 

VIII. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w Zarządzeniu Nr 469/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w 2019 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Zarządzenie nr 483/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 listopada 2018 r.:

18zp483.doc (49,2 kB)

 

VII. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: WZP-RZ-1 „Program opieki domowej dla obłożnie i terminalnie chorych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 475/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp475.doc (112,6 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp475_zal_1.doc (68,1 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp475_zal_2.doc (32,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp475_zal_3.doc (71,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

18zp475_zal_4.doc (34,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp475_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

18zp475_zal_6.doc (35,8 kB)

 

VI. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

1) WZP-RPS-1 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego treningowego dla osób usamodzielnianych”,

2) WZP-RPS-2 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet”,

3) WZP-RPS-3 „Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Tarnowa mieszkania chronionego wspieranego dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 474/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp474.doc (133,6 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp474_zal_1.doc (128,5 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp474_zal_2.doc (32,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp474_zal_3.doc (71,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

18zp474_zal_4.doc (34,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp474_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

18zp474_zal_6.doc (35,8 kB)

 

V. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Tarnowa w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-1 „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy (typ B) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie o zasięgu ponadgminnym”,

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. WZP-RPS-2 „Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie posiłków gorących jednodaniowych”,

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. WZP-RPS-3 „Prowadzenie punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 473/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp473.doc (134,7 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp473_zal_1.doc (118,3 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp473_zal_2.doc (32,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp473_zal_3.doc (71,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

18zp473_zal_4.doc (34,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp473_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

18zp473_zal_6.doc (35,8 kB)

 

IV. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy Tarnowa, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zadania promujące, kreujące i eksponujące markę miasta pn. WRG-1 „Prowadzenie Strefy Przedsiębiorcy DESK” 

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Rozwoju Gospodarczego

Termin składania ofert mija 14 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 472/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 listopada 2018 r.:

18zp472.doc (114,7 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp472_zl_1.doc (77,3 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp472_zal_2.doc (32,3 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp472_zal_3.doc (71,7 kB)

 

- zbiorcza karta oceny:

18zp472_zal_4.doc (34,3 kB)

 

- wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp472_zal_5.doc (261,6 kB)

 

- informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

18zp472_zal_6.doc (35,8 kB)

 

III. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa pn. „Nieodpłatna pomoc prawna - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Tarnowa w 2019 roku”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Spraw Obywatelskich

Termin składania ofert mija 11 grudnia 2018 r.

Zarządzenie nr 469/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 listopada 2018 r.:

18zp469.doc (111,1 kB)

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - szczegółowe warunki

18zp_zał 1.doc (116,2 kB)

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia poufności

18zp_zał 2.doc (30,2 kB)

 

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

18zp_zał 3.doc (29,2 kB)

 

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

18zp_zał 4.doc (29,7 kB)

 

Załącznik nr 5 - wzór oferty realizacji zadania publicznego:

18zp_zał 5.doc (265,7 kB)

 

Załącznik nr 6 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

18zp_zał 6.doc (36,9 kB)

 

Załącznik nr 7 - karta oceny oferty:

18zp_zał 7.doc (76,3 kB)

 

Załącznik nr 8 - zbiorcza karta oceny:

18zp_zał 8.doc (33,3 kB)

 

Załącznik nr 9 - zobowiązanie członka Komisji konkursowej

18zp_zał 9.doc (29,7 kB)

 

II. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. WZP-RPS-1 ,,Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zarządzenie nr 277/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 lipca 2018 r.:

18zp277.doc (35,8 kB)

 

Załącznik - wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, nazwa i tytuł zadania oraz przyznana kwota dotacji:

18zp277_zal.doc (42,5 kB)

 

Lista organizacji, które złożyły oferty:

Lista organizacji 18zp277.doc (42,5 kB)

 

I. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Tarnowa w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. WZP-RPS-1 ,,Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej”

Zadanie koordynowane jest przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Termin składania ofert mija 12 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 maja 2018 r.:

18zp181.doc (132,6 kB)

 

Załączniki:

- szczegółowe warunki:

18zp181_zal_1.doc (69,1 kB)

 

- oświadczenie członka komisji konkursowej:

18zp181_zal_2.doc (36,4 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp181_zal_3.doc (73,2 kB)

 

- karta oceny oferty:

18zp181_zal_4.doc (34,3 kB)

 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja