TARNÓW / Biznes / Business Boost For Malopolska

Business Boost For Malopolska

Urząd Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich„Business Boost For Malopolska".

 

logotypy

 

 

 

Celem projektu jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego
dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Wartość projektu: 2 493 652,19 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 119 604,36 zł

  
 

baner www

 

NABÓR!

 

  1. Warsztat „Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza przedsiębiorcy” - Kraków: 24 kwietnia 2017 r.
    Miejsce: Centrum Transferu Technologii – Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek „Areszt”, sala „Spacerniak”.
  2. Warsztat „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?” - Tarnów: 12 maja 2017 r.
    Miejsce: Strefa Przedsiębiorcy DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów.
  • Nabór na warsztaty „Ochrona własności intelektualnej miecz i tarcza przedsiębiorcy”, które odbędą się w dniu  24 kwietnia oraz na warsztaty „Jak rozwijać działalność na rynkach zagranicznych by odnieść sukces?”, które odbędą się 12 maja, został przedłużony do dnia 21 kwietnia 2017 r.

 

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu "Business Boost for Malopolska", realizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa, w partnerstwie z Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, są działania związane z szeroko rozumianą promocją gospodarczą dla firm sektora MŚP z Małopolski, które chcą rozszerzyć swoją działalność oraz są gotowe do ekspansji międzynarodowej.

Zgodnie ze zdiagnozowanym zakresem problemowym w ramach projektu „Business Boost for Malopolska” zrealizowane zostaną przedsięwzięcia z zakresu promocji oferty gospodarczej Regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym m.in. poprzez:
- organizację zagranicznej misji gospodarczej dla małopolskich przedsiębiorców do Hiszpanii na Smart City EXPO;
- organizację wydarzenia gospodarczego poświęconego wymianie gospodarczej małopolskich MŚP, pozwalającego znaleźć potencjalnych kontrahentów – Forum Inteligentnych Specjalizacji;
- opracowywanie analizy dwóch rynków zagranicznych: Hiszpańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Katalonii oraz Niemieckiego dla małopolskich MŚP z branż RSI;
- promowanie małopolskich MŚP na targach krajowych i zagranicznych reprezentujących wybrane branże zgodne z regionalnymi specjalizacjami; wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej i usługowej do określonych rynków;
- otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą poprzez warsztaty dla firm sektora MŚP.

Elementem wspierającym zadania z zakresu działań targowo-wystawienniczych będzie promocja innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji Regionu oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych w Małopolsce.

W powiązaniu z powyższymi działaniami, planuje się również zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, poprzez utworzenie i promocję Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako pilotażowego regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych.
Podczas realizacji projektu zastosowane zostanie unikalne połączenie wykorzystujące współpracę biznesu, IOB i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt ma charakter regionalny, dotyczy całego województwa Małopolskiego.

 

Cele projektu

1. Wzrost wiedzy i kwalifikacji wśród uczestników projektu oraz nabycie niezbędnych umiejętności w rozmowach biznesowych z zagranicznymi i krajowymi kontrahentami;

2. Nabycie wiedzy na temat ochrony innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach;

3. Wzrost wiedzy na temat działalności eksportowej w Niemczech i Hiszpanii;

4. Zwiększenie dostępu do informacji o rynkach zagranicznych;

5. Uzupełnienie luki informacyjnej nt. rynków zagranicznych i warunków prowadzenia działalności międzynarodowej w branżach RSI Województwa Małopolskiego;

6. Opracowanie spójnej oferty technologicznej Województwa Małopolskiego mieszczącej się w ramach RSI;

7. Uzupełnienie luki informacyjnej na temat oferty inwestycyjnej Aglomeracji Tarnowskiej;

8. Stworzenie zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych Aglomeracji Tarnowskiej, jako kompleksowego narzędzia dla inwestorów informującego o potencjale inwestycyjnym Regionu;

9. Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym, promujących ofertę inwestycyjną Aglomeracji Tarnowskiej;

10. Organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych targach branżowych;

11. Obecność małopolskich MŚP w krajowych wydarzeniach promocyjnych;

12. Promocja innowacyjności poprzez organizację Forum Inteligentnych Specjalizacji;

13. Wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes;

14. Utworzenie sieci współpracy instytucji otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia MŚP w umiędzynaradawianiu działalności.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym.

Utworzenie Zintegrowanej Platformy Ofert Inwestycyjnych wpłynie na poprawę warunków dla rozwoju gospodarczego Regionu, wyrównywania nierówności pomiędzy bardziej uprzemysłowioną i aktywną
gospodarczo zachodnią stroną województwa, a mniej aktywną stroną wschodnią, co prowadzi do wzmacniania spójności wewnętrznej Województwa, w tym zwiększenia dostępności do usług publicznych poprzez realizowanie projektu przez podmioty z sektora finansów publicznych.

Zwiększenie potencjału gospodarczego Woj. Małopolskiego pośrednio przyczyni się do utworzenia nowych inwestycji wymagających zasobów ludzkich, a to prowadzi do obniżania poziomu bezrobocia.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU VIZ

 

 

 

 

 

Poznaj projekt Business Boost for Małopolska

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

 

 

 

 

KONTAKT