OBWIESZCZENIE, 4 WRZEŚNIA 2019

Zapraszam na posiedzenie Rady Osiedla Nr 1 „Starówka” dnia 11.09.2019 r. (środa) o godz. 20.00 w biurze Rady Osiedla Nr 1, Tarnów Rynek 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał

5. Wysłuchanie wniosków przybyłych gości

6. Informacja o realizacji przedsięwzięć Rady

7.Omówienie przedsięwzięcia „Święto Tarnowskiej Starówki”.

8.Podjęcie uchwały o zmianie zapisu w wykazie zadań Rady Osiedla „Starówka” na rok 2019

9. Omówienie propozycji do budżetu Rady Osiedla na rok 2020

10. Omówienie organizacji spotkania z przedstawicielami środowisk oświaty.

11. Promocja Tarnowskiej Starówki i działań Rady Osiedla Nr 1

12. Wolne wnioski, sprawy różne

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Przewodniczący Rady Osiedla ”Starówka”

Ryszard Żądło

Tarnów, 04.09.2019 r.