Świadczenie 500+

 

Najważniejsze informacje o założeniach programu „Rodzina 500 +"

Program „Rodzina 500+” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko lub dla jedynaka. Świadczenie wychowawcze ma być wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Jakie osoby uprawnione są do świadczenia wychowawczego?

Według założeń programu, świadczenie wychowawcze otrzymywać będą mogli rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. Szacuje się, że na terenie miasta Tarnowa z programu „Rodzina 500+” skorzysta około 9120 dzieci.

 

Na jaki okres ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego?

Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwsze przyznane świadczenie (w roku 2016) ma być jednak ważne dłużej – aż do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków, kiedy program wejdzie w życie.

 

Jakie jest kryterium dochodowe?

Program zakłada, że rodzice, bez względu na osiągane dochody, otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także na pierwsze dziecko.

 

Gdzie należy złożyć wniosek i kiedy nastąpi wypłata świadczenia?

Wnioski będzie można składać w siedzibach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta oraz wybranych placówkach oświatowych lub drogą elektroniczną (np. poprzez bankowość elektroniczną). Osoby o dochodach nie wyższych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym), ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą zobligowane dołączyć do wniosku zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. W 2016 roku wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony do dnia 1 lipca 2016 roku, rodzice dostaną wyrównanie za 3 miesiące – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ważne! Nie obowiązuje nabór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawyo pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

Punkty Przyjęć wniosków:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ul. Graniczna 8a I piętro
 • al. M. B. Fatimskiej 9 parter
 • ul. J.Goslara 5 I piętro – wyłącznie dla rodzin zastępczych

 

Urząd Miasta Tarnowa

 • ul. Nowa 4 sala nr 1 parter
 • ul. Goldhammera 3 sala nr 8 parter
 • W godzinach:
 • Poniedziałek godz. 7.30 – 15.30 w godz. 15.30 - 18.00 dyżur dla osób pracujących
 • Wtorek – Piątek godz. 7.30 – 15.30

 

W miesiącu kwietniu 2016 r. dyżury w siedzibach przedszkoli tj.

 • Przedszkole nr 24
 • ul. Westerplatte 11 w dniach 4 – 5 – 6 kwietnia 2016 r. w godz. 11.30 – 16.30
 • Przedszkole nr 33
 • ul. Topolowa 5 w dniach 1 – 4 – 5 kwietnia 2016 r. w godz. 14.00 – 16.00
 • Przedszkole nr 8
 • ul. M. Dąbrowskiej 1 w dniach 7 – 8 – 11 kwietnia 2016 r. w godz. 13.00 – 16.00
 • Przedszkole nr 32
 • ul. Długa 23a w dniach 12 – 13 – 14 kwietnia 2016 r. w godz. 14.00 – 17.00
 • Przedszkole nr 34
 • ul. Wiejska 29 w dniach 15 – 18 – 19 kwietnia 2016 r. w godz. 14.00 – 17.00
 • Przedszkole nr 29
 • ul. Wilsona 5 w dniach 20 – 21 – 22 kwietnia 2016 r. w godz. 12.00 – 17.00

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Dodatkowe informacje na temat programu „Rodzina 500+” można uzyskać na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Broszura o programie „Rodzina 500+” Informator do pobrania
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustawa  do pobrania
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze rozporządzenie do pobrania.

 

„500 plus” - wnioski przez Internet

Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o świadczenie „Rodzina 500 plus” także za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków. Ich rolą w tym procesie będzie  udostępnienie i wysłanie wniosku do organu prowadzącego świadczenie w gminie.

Co istotne, banki nie będą gromadziły i weryfikowały danych podanych we wniosku. Dalsza ścieżka obsługi dokumentów będzie prowadzona przez samorząd i to on będzie informował o przyznaniu świadczenia.

Wnioski będzie można składać bezpłatnie od 1 kwietnia. Jeśli dokument zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Lista banków, z którymi zawarto porozumienie: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej.