TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie

Projekty Europejskie

Lista projektów

Miasto Tarnów we współpracy z Województwem Małopolskim zaprasza do udziału w projekcie pn. Małopolski Tele-Anioł. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, które z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy podeszłego wieku, powinny być objęte stałą opieką. Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce. W ramach projektu nowoczesne usługi teleopieki będzie mogło przetestować 10 tysięcy osób – to do nich trafią specjalne opaski z kartą SIM, dzięki którym będą mogli szybko wezwać pomoc. Wystarczy, że nacisną przycisk SOS. Przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.

Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa i Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Tarnowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Iwkowa, Gminą Pleśna, Gminą Ciężkowice, Gminą Miasta Tarnowa oraz Powiatem Dąbrowskim realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Od nowego roku ruszył projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z Tarnowa i subregionu tarnowskiego. Na jego realizację miasto pozyskało blisko sześć milionów złotych. Fundusze zostaną przekazane na powrót do aktywności zawodowej osób z niepełną sprawnością. Jest to kolejne dofinansowanie, uzyskane na prace związane z uruchomieniem Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”.

 

Umowa opiewająca na ponad 17 milionów złotych dofinansowania na integrację transportu publicznego w Tarnowie została dziś (7 grudnia) podpisana przez wicemarszałka Małopolski, Stanisława Sorysa i prezydenta Tarnowa, Romana Ciepielę. - Skorzystają zarówno mieszkańcy miasta, jak i wszyscy, przyjeżdżający do Tarnowa do pracy czy  po usługi w sferze społecznej, gospodarczej  czy kulturalnej - podkreśla prezydent miasta.

Blisko 25,5 miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na rozbudowę ulicy Elektrycznej i  ponad 12,6 miliona złotych na rozbudowę ulicy Spokojnej – umowy tej treści podpisali dziś w tarnowskim ratuszu prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela i wicemarszałek Małopolski, Stanisław Sorys. Obie rozbudowane drogi znacząco poprawią dostęp do tarnowskich stref aktywności gospodarczej. - To inwestycje ważne dla mieszkańców Tarnowa i Małopolski, w tym dla przedsiębiorców  –  podkreślał  prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Nowo tworzona w Tarnowie Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna”, tarnowski teatr i Mościckie Centrum Medyczne to beneficjenci podpisanych dziś, 6 października, w Tarnowie umów na dotacje unijne w łącznej wysokości niemal 10 milionów złotych.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja Amfiteatru przy ul. Kopernika w Tarnowie” został złożony w konkursie wniosków w ramach poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 we wrześniu 2016 r. 

Nazwa projektu: Podnoszenie zdolności instytucjonalnej miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami

W dniu 07.04.2017 r. podpisana została w Warszawie umowa nr POIS.08.01.00-00-1029/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową” nr POIS.08.01.00-00-1029/16.

W dniu 05.05.2017 r. podpisana została w Krakowie umowa nr RPMP.06.01.01-12-0161/16-00-XVIII/45/FE/17 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie” nr RPMP.06.01.01-12-0161/16. Według zapisów umowy Gminie Miasta Tarnowa  przyznane zostało  dofinansowanie w kwocie 4,9 mln zł (co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Trwają prace nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych. Projekt zintegruje platformy samorządowe i usprawni przepływ informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Skorzystają także mieszkańcy. Dzięki intuicyjnej aplikacji będą mogli m.in. sprawdzić, na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie sprawa załatwiana przez nich w danym urzędzie.  

21 lutego 2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”. Według jej zapisów Tarnów otrzyma z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 ok. 14,5 mln dotacji na to zadanie (co stanowi 85% całkowitej wartości inwestycji).

W Gminie Miasta Tarnowa realizowane są obecnie dwa projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia o nazwie Małopolska Chmura Edukacyjna. II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 otrzymały na realizację własnych projektów w ramach tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania 10.1.4  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

zestawienie

W ramach projektu pn.: ”Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i boiska do badmintona przy  Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie” zmodernizowano kompleks sportowy zlokalizowany przy Gimnazjum nr 4 i Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie, w tym m.in.: boisko do piłki ręcznej, boisko do gry w koszykówkę, boisko do piłki siatkowej, siłownię zewnętrzną, boisko do badmintona oraz ćwiczeń zręcznościowo-gimnastycznych, bieżnię na 60m ze skocznią i rozbiegiem skoku wzwyż, boisko do piłki nożnej treningowe trawiaste oraz zielony teren rekreacyjny.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zrealizowano modernizację nawierzchni Al. M.B. Fatimskiej na odcinku od ul. Powroźniczej do ul. Krzyskiej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano trzy zadania inwestycyjne:

- budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Witosa

- rozbudowę ul. Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej

- rozbudowę ul. Mickiewicza i Al. Solidarności

W ramach projektu realizowanego w ramach Działania 9.3 MRPO 2007-13 przygotowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji docelowej pn „Nowe przestrzenie zdarzeń”.

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Tarnowie” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG” 2009-2014, program 04PL – oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł obejmujący termomodernizację następujących budynków użyteczności publicznej:

- Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zagumnie 27, Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Pułaskiego 93a Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 15, ul. Krzyska 108 Tarnów,
- Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Paderewskiego 24, Tarnów,
- Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 6, Tarnów,
- I LO w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 4, Tarnów,
- Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 2, ul. Mickiewicza 16, Tarnów,
- Zespół Szkół Ogólnokszałcących nr 5, ul. Reymonta 30, Tarnów,
- Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 6, ul. Krzyska 118, Tarnów-Krzyż,
- Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kwiatkowskiego 17, Tarnów-Mościce.

Przedmiotem projektu jest budowa i organizacja węzła przesiadkowego w ramach systemu parkingów Park&Ride zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Do Huty. Planowana budowa ma na celu skomunikowanie części miasta położonej na południe od dworca kolejowego z resztą miasta, jak również stworzenie zwartego systemu komunikacji uwzględniającego komunikację miejską.

chmura

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej platformy informatycznej dostarczania usług i aplikacji edukacyjnych wykorzystującej technologię chmury obliczeniowej, umożliwiającej interaktywną współpracę pomiędzy szkołami a uczelniami na terenie województwa Małopolskiego, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii takich jak video-konferencje, multimedia, mobilny dostęp, etc.

Poligon

Projekt realizowano w partnerstwie pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie.

Poligon

Przedmiotem projektu było stworzenie Centrum Kształcenia Budowlanego w Tarnowie (CKB). W ramach projektu wybudowano 2-kondygnacyjny budynek szkoleniowo-dydaktycznego na terenie ZSB przy ul. Legionów, w którym mieścić się będą specjalistyczne pracownie.

logo

Projekt „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” jest realizowany w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

SAG_imagelarge

Inwestycja jest kontynuacją działań podjętych w ramach projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap I , zakłada dozbrojenie , a tym samym poszerzenie kompleksowo przygotowanych terenów w celu aktywizacji gospodarczej. Infrastruktura wytworzona łącznie w ramach obydwu etapów istotnie podniesie atrakcyjność inwestycyjną SAG w Tarnowie oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącymi już strefami: ”Czystą”, Park „Kryształowy” i „Mechaniczne”, a w przyszłości z węzłem autostrady A4
w Tarnowie Krzyżu.

MPK

Projekt Nr MRPO.04.02.01-12-074/12 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej Specjalnego przy ul. Klikowskiej 190 (WTZ).

Dobiegła końca realizacja drugiego projektu prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie od listopada 2012 roku.

Projekt numer POIS.08.01.00-00-017/10 pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73”, o całkowitej wartości 5,8 mln. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznane dofinansowanie stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane zostaną pokryte ze środków własnych Beneficjenta. Projekt obejmuje budowę ronda w miejscu skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Błonie w Tarnowie wraz z przebudową sieci 110 kV oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Rondo stanowić będzie element łączący Al. Jana Pawła II z węzłem „Krzyż” budowanej autostrady A4.

TOP_0844_imagelarge

Projekt obejmować będzie modernizację 11 przedszkoli publicznych: Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Waryńskiego 19,Przedszkole Publiczne nr 12 ul. Jasna 6, Przedszkole Publiczne nr 13 ul. Przedszkolaków 7, Przedszkole Publiczne nr 21 ul. Burtnicza 11, Przedszkole Publiczne nr 24 ul. Westerplatte 11, Przedszkole Publiczne nr 26 ul. Bitwy o Wał Pomorski 11, Przedszkole Publiczne nr 31 ul. Promienna 13, Przedszkole Publiczne nr 32 ul. Długa 32, Przedszkole Publiczne nr 33 ul. Topolowa 5, Przedszkole Publiczne nr 34 ul. Wiejska 29, Przedszkole Publiczne nr 35 oraz Żłobek nr 1 ul. Topolowa 4.

TOP_2642_imagelarge

Projekt obejmuje modernizację 7 obiektów użyteczności publicznej: Dom Dziecka nr 2 ul. Chyszowska 3, DPS ul. Czarna Droga 48, DPS ul. Szpitalna 53, Żłobek nr 3 ul. Goslara 5, Żłobek nr 6 ul. Pracy 4c, Żłobek nr 7 ul. Wiejska 29, Żłobek nr 10 ul. Do Prochowni 20.

Termomodernizacja_imagelarge

W ramach projektów termomodernizacji poddane zostaną 23 szkoły publiczne z terenu Miasta Tarnowa: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9 , SP nr10, SP integracyjna nr 11, SP nr 15, Sp nr 18, SP nr 19, Gimnazjum nr 7, III LO, V LO, VII LO, Zespoły szkół Ogólnokształcących nr 1 i 4, Zespoły Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 i nr 2, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, Zespół Szkól Technicznych oraz budynek pracowni, Zespół Szkół Sportowych.

SAG_imagelarge

Projekt zakłada poszerzenie oraz scalenie istniejącej SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem.

edunet2

Przedmiotem projektu jest stworzenie rozwiązania wspierającego procesy zarządzania oświatą i usługami edukacyjnymi w Tarnowie.

kartamiejska2

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:budowę platformy e-usług, uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków, wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) i zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich.

ZSIP1

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej (ZSIP), polegającego na połączeniu w jeden system informatyczne bazy danych funkcjonujące w obrębie Urzędu Miasta Tarnowa oraz dane z jednostek organizacyjnych, wspomagających zarządzanie aglomeracją.

Miasto Tarnów, poprzez Tarnowskie Centrum Informacji jako jedno z wiodących centrów it w Polsce należy do powstającego Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Tarnowskie Centrum Informacji będzie jednym z 6 subregionalnych centrów it w Małopolsce. Obszar działalności TCI obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto Tarnów.

widok1

Projekt ma na celu zabezpieczenie zabytkowego obiektu budynku Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie oraz przystosowanie go do pełnienia funkcji kulturalnej – siedziby BWA-Galerii Miejskiej w Tarnowie.

Wkrótce centrum Tarnowa zmieni swoje oblicze dzięki projektowi rewitalizacji, który otrzymał prawie 6,4 mln zł dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Całkowita wartość projektu „Program zapewnienia harmonii estetycznej i urbanistycznej centrum miasta” wynosi 15 951 698,23 zł, a jego zakończenie planowane jest na początku 2012 roku.

 Zobacz wszystkie