TARNÓW / Miasto / Mieszkańcy / Zdrowie / Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

termometr

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach leczenia stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a z uwagi na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.

Opieką domową mogą być objęci chorzy przewlekle, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali 6 punktów lub mniej i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego z poniżej wymienionych świadczeń przez okres powyżej 2 tygodni:

 

  • kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
  • karmienie przez zgłębnik i przez przetokę,
  • zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie),
  • płukanie pęcherza moczowego,
  • pielęgnacja pacjenta z rurką tracheotomijną.

 

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętym opieką przez hospicjum domowe, objętym opieką przez inne stacjonarne placówki opieki długoterminowej oraz w ostrej fazie choroby psychicznej.
Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

 

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

 

Chorzy objęci są pielęgniarską opieką długoterminową na podstawie skierowania (wg wzoru NFZ) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwalifikacji pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wg skali Barthel (wg wzoru NFZ). Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta, ale nie może przekraczać 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach przedłużenie objęcia opieką na czas dłuższy niż 6 miesięcy może nastąpić na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta dokonanej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz prowadzonej dokumentacji medycznej, po uzyskaniu zgody Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00 oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Minimalny czas opieki bezpośredniej nad jednym pacjentem wynosi 1,5 godziny dziennie nie mniej niż 4 dni w tygodniu.
Pielęgniarską Opiekę Długoterminową w domu pacjenta w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ na terenie Tarnowa świadczą:
Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
zgłoszenia oraz informacje udzielane są w godz. od 8.00 do 13.00
tel. 014/ 63 10 472 lub 63 10 140
oraz
Centrum Medyczne KolMed
Plac Dworcowy 6
zgłoszenia oraz informacje udzielane są w godz. od 7.00 do 8.00 oraz od 14.00 do 15.00
tel. 014/ 621 18 00 w. 56 lub 21