TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowej systemu EduNet w Tarnowie

Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowej systemu EduNet w Tarnowie

edunet2

Przedmiotem projektu jest stworzenie rozwiązania wspierającego procesy zarządzania oświatą i usługami edukacyjnymi w Tarnowie.

Projekt jest zadaniem kompleksowym, obejmującym:

  1. System zarządzania informacją o uczniu z modułem Elektronicznych Dzienników Lekcyjnych oraz Elektronicznych Sekretariatów Szkolnych
  2. Platformę Edukacyjną (o cechach multimedialnej platformy e- learningowej),
  3. Hurtownię Danych Oświat,
  4. System Finanse – Kadry – Płace
  5. Platformę digitalizacji zasobów bibliotecznych (e-biblioteka)
  6. Monitoring obszarów szkolnych
  7. Sieć szkolnych punktów hot-spot

W ramach projektu przeprowadzone zostaną też prace w zakresie instalacji infrastruktury technicznej (komputery, switch’e, kamery zewnętrzne).

Istotną cechą systemu będzie otwartość ułatwiająca integrację dotychczasowych funkcjonalności EduNet z nowymi funkcjami. Zapewniono ciągły rozwój systemu przez możliwość dodawania podmiotów komercyjnych i instytucji publicznych.

Elementy systemu będą ze sobą zintegrowane przez przygotowane interfejsy wymiany danych, co pozwoli na integrację i efektywną wymianę usług z innymi systemami i obecnie wykorzystywanymi w EduNet.

Zastosowanie budowy modułowej zwiększy jakość i możliwość rozszerzania systemu, dzięki czemu wdrożenie winno być prostsze i ograniczy koszty integracji z dotychczasowymi aplikacjami EduNet. Interfejs użytkowników systemu będzie głównie oparty na popularnej przeglądarce internetowej (Explorer, Firefox), za pomocą której użytkownicy będą mogli korzystać ze wszystkich funkcjonalności. Interfejs przeglądarki internetowej spowoduje obniżenie kosztów ewentualnego serwisowania, gdyż uaktualnienia będą dostępne na serwerze.

edunet21

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 22.XII.2010 r.

Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-054/10-00-XVI/679/FE/10

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 2.958.936,82 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2.457.178,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1.842.883,50 zł (tj. 75% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  1.116.053,32 zł

Okres realizacji projektu: 18.02.2010 r. – 29.06.2012 r.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny