TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową

Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową

W dniu 07.04.2017 r. podpisana została w Warszawie umowa nr POIS.08.01.00-00-1029/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową” nr POIS.08.01.00-00-1029/16.

Według zapisów umowy Gminie Miasta Tarnowa  udzielone zostanie  dofinansowanie w kwocie 13,3 mln zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

14.9. wizualizacja

W ramach projektu przewidziano rozbudowę Zespołu Szkół Muzycznych o salę koncertową wraz z zapleczem w postaci m.in. salek do ćwiczeń, sali baletowo-rytmicznej, wyposażoną w profesjonalny systemem nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz instrumenty, w wyniku czego nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej o charakterze artystyczno-koncertowym o 2.491,85 m2.

Okres realizacji projektu: 30.12.2013 – 31.12.2018

Koszt całkowity: 21.348.975,42 zł

Przyznane dofinansowanie: 13.300.232,69 zł 

14.7. wizualizacja

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza pod linkiem

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub 

podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Zarządzająca POIiŚ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb. 

2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy. 

4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

14.8. wizualizacja

Celem głównym bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków do realizacji oraz rozwoju przez Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie pełnej oferty kulturalnej, w tym dużych koncertów i festiwali, dzięki wybudowaniu profesjonalnej sali koncertowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zakupie odpowiedniego wyposażenia.

W zakres przedmiotowy projektu wchodzą:

1) przygotowanie projektu:

- opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu,

- wykonanie dokumentacji technicznych,

- aktualizacja kosztorysów,

- odpis z księgi wieczystej,

2) zarządzanie projektem: nadzór inwestorski,

3) rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych oraz wyposażenie budynku z salą koncertową i salą baletowo-rytmiczną wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem domu Perkusisty:

- roboty budowlane: prace budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wewn., instalacje elektryczne węzeł cieplny, instalacje i oświetlenie zewn., niskie prądy CCTV, GDP, zagospodarowanie terenu (mała architektura, parkingi, drogi, chodniki, zieleń, boisko, plac zabaw),

- sprzęt i wyposażenie: wyposażenie, inspicjent, mechanika i oświetlenie sceniczne, instalacja audio-video, elektroakustyka,

4) działania informacyjno - promocyjne projektu.

Cele ogólne projektu - długofalowe konsekwencje projektu dla Gminy Miasta Tarnowa i otoczenia społeczno-gospodarczego, przedstawiają się następująco:

- rozszerzenie oferty kulturalnej w regionie oraz stworzenie jej nowej jakości,

- zwiększenie atrakcyjności i prestiżu Zespołu Szkół Muzycznych,

- zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury,

- poprawa warunków działalności artystycznej,

- wzrost liczby powstających miejsc pracy,

- efektywna promocja twórczości artystycznej,

- zwiększona promocja regionu.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Tarnowa oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego Małopolski.

Cel głównym bezpośrednim projektu będzie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych projektu:

- umożliwienie realizacji koncertów i festiwali dzięki nowoczesnej sali koncertowej,

- umożliwienie prób i przygotowań muzyków do wystąpień dzięki stworzeniu zaplecza sali koncertowej,

- umożliwienie dogodnego dojazdu oraz odbioru wizualnego wydarzeń kulturalnych dzięki budowie zjazdu z drogi, parkingu i zagospodarowaniu terenu wokół budynku.  

logotypy muz