TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I

SAG_imagelarge

Projekt zakłada poszerzenie oraz scalenie istniejącej SAG poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów pod lokowanie inwestycji przemysłowych i usługowych, tak aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem.

Obok działań projektowych, ukierunkowanych na poprawę dostępu do terenu strefy, tj. budowę drogi publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na odcinku łączącym ul. Kochanowskiego (poprzez sieć dróg wewnętrznych w istniejącej SAG) z planowanym rondem w miejscu połączenia z ul. Mościckiego i Czystą (ulice te przylegają bezpośrednio do Strefy od strony północnej i południowej), planowane jest wybudowanie kanalizacji deszczowej dla strefy wraz z uzbrojeniami, kanalizacji sanitarnej oraz dodatkowego odcinka sieci wodociągowej. Powierzchnia rozbudowywanej Strefy zwiększy się z 68 ha (w tym 21,26 ha należące do Tarnowskiego Klastera Przemysłowego – Partnera projektu) do 104 ha, tworząc tym samym nowe obszary przygotowane pod inwestycję. Działania projektowe obejmują wybudowanie najdłuższych odcinków wewnętrznego układu drogowego o łącznej długości 1078 m. (szer. jezdni 2 x 3,5 m., oświetlenie uliczne – 1019,19 m) oraz 1078 m chodników i poboczy. W ciągu ul. Mościckiego na skrzyżowaniu z ul. Czystą zaplanowano budowę ronda o średnicy 56 m, ciągów pieszo-rowerowych o szer. 3 m oraz ich oświetlenie.

SAGI_rondo

Od węzła W1 do węzła W2 i do wylotu rzeki Białej przepływającej po zachodniej stronie terenów SAG (1509 m) powstanie sieć kanalizacji deszczowej. Nowopowstała sieć wodociągowa będzie miała długość 1111 m. Celem zabezpieczenia terenów SAG przed zalaniem w przypadku zamknięcia zasuwy na odpływie do rzeki Białej na skutek podniesienia poziomu wody projektowana jest pompownia. Kanalizacja sanitarna lokowana będzie w pasach drogowych projektowanych odcinków ulic (730 m). Wzdłuż ciągów drogowych przewidziano miejsce na ułożenie kanalizacji teletechnicznej – kable elektryczne i telekomunikacyjne dla odbiorców indywidualnych. Przeprowadzone zostały wstępne uzgodnienia z dostawcami mediów (gaz, energia, telefon, Internet), którzy są gotowi w przygotowanych i opisanych w koncepcji programowo-przestrzennej obszarach pasa drogowego posadowić na własny koszt sieci infrastrukturalne w celu zaopatrywania inwestorów w media.

TOP_3022

Realizacja projektu obejmuje lata 2009-2012 (faza inwestycyjna przedsięwzięcia rozpocznie się w III kwartale 2011 r.; koszty dotychczas poniesione dotyczyły sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej, m.in. SW, Program Funkcjonalno – Użytkowy etc.)

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 4.3 Schemat B – Strefy Aktywności Gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.

Wartość zadania: 27 736 510,01 zł.
Wysokość dofinansowania: 17 827 932,34 zł.