TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Rewitalizacja Parku Strzeleckiego

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego

W dniu 05.05.2017 r. podpisana została w Krakowie umowa nr RPMP.06.01.01-12-0161/16-00-XVIII/45/FE/17 o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Tarnowie” nr RPMP.06.01.01-12-0161/16. Według zapisów umowy Gminie Miasta Tarnowa  przyznane zostało  dofinansowanie w kwocie 4,9 mln zł (co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Okres realizacji projektu:

30.12-2015 – 10.12.2018

Koszt całkowity: 9.254.643,77 zł

Przyznane dofinansowanie: 4.944.365,87 zł

park strzelecki

 

Przedmiotem projektu są prace rewaloryzacyjne na terenie zabytkowego miejskiego Parku Strzeleckiego w Tarnowie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1) roboty budowlane, prace konserwatorskie i renowacyjne:

- wykonanie dokumentacji budowlanej

- modernizację i przebudowę alejek parkowych

- renowację: bramy wejściowej, budowli przy bramie wejściowej, fontanny, Mauzoleum, ogrodzenia parku (części zabytkowej i nie zabytkowej)

- modernizację ogrodzenia stawu

- utworzenie Sensorycznego Ogrodu Sztuki

- przebudowę: oświetlenia parkowego i iluminacji oraz instalacji wod-kan fontanny wraz z budową instalacji filtrowania wody w stawie

- nadzór autorski i inwestorski

2) prace dotyczące zagospodarowania terenów zielonych:

- wycinkę drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w drzewostanie

- wysadzenia drzew, krzewów i bylin (w parku i Sensorycznym Ogrodzie Sztuki)

- zakładanie trawników z nawożeniem na terenie parku

3) promocję projektu

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej

5) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wniosku o dofinansowanie.

 

Celami ogólnymi projektu są ochrona zabytkowego dziedzictwa kulturowego Tarnowa oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej oferty wypoczynkowo-turystycznej.

Celem bezpośrednim projektu jest powstrzymanie procesu postępującej degradacji infrastruktury zabytkowego Parku Strzeleckiego w Tarnowie oraz zwiększenie jego atrakcyjności i funkcjonalności dla lokalnego i zewnętrznego odbiorcy.

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez: restaurację i konserwację zdegradowanych zabytkowych elementów parku, poprawę ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni oraz eksponowanie wartości kulturowych i estetycznych parku, uporządkowanie i zachowanie różnorodności biologicznej parku, wprowadzenie nowych funkcji i możliwości rozszerzenia dla już prowadzonej aktywności kulturalnej, poprawę bezpieczeństwa użytkowania.

Projekt przyczyni się do zwiększenia oddziaływania kultury i turystyki w procesie rozwoju miasta. Jego produkty będą wykorzystywane zarówno przez społeczność lokalną, jak również przez turystów.

Zakłada się, że realizacja projektu powinna bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia liczby odwiedzających park.

Po zrealizowaniu projektu Gmina Miasta Tarnowa będzie dysponowała w pełni odnowioną i zabezpieczoną przed dalszym niszczeniem infrastrukturą zabytkowego Parku Strzeleckiego w Tarnowie. Tym samym zlikwidowane zostaną wszelkie zagrożenia dla zachowania istotnych elementów dziedzictwa kultury znajdujących się w parku.

Zwiększone zostanie bezpieczeństwo i komfort użytkowania. W sposób znaczący zostanie podniesiona estetyka parku, a sposób zagospodarowania zieleni pozwoli na przywrócenie pierwotnego charakteru parku.

Realizacja projektu pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Parku Strzeleckiego, zarówno pod względem wypoczynkowo-rekreacyjnym, jak i kulturalnym. Podjęte działania umożliwią realizację szeregu plenerowych projektów artystycznych i kulturalnych. Nowo zagospodarowana przestrzeń w parku – zaadoptowana na ogród sensoryczny wraz z audytorium (scena i widownia) - stwarza możliwości do organizacji nowych wydarzeń. Dodatkowo otwiera to także szersze możliwości dla uczestniczenia w kulturze dla osób niepełnosprawnych.

logotypy