TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Platforma zintegrowanych e-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami karty mieszkańca

Platforma zintegrowanych e-usług dla mieszkańców Tarnowa z elementami karty mieszkańca

kartamiejska2

Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Tarnowa dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez:budowę platformy e-usług, uruchomienie 80 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) tj. infokiosków, wdrożenie Elektronicznej Karty Mieszkańca (EKM) i zintegrowanie platformy z systemami jednostek miejskich.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace w zakresie instalacji infrastruktury technicznej oraz analizy. Zaplanowano również szkolenia  i doradztwo dla pracowników.

Celem projektu jest przygotowanie techniczne (teleinformatyczne) instytucji świadczących usługi publiczne do świadczenia nowych elektronicznych usług publicznych zapewniających sprawną i efektywną obsługę mieszkańców, w tym także:

  • Ø poszerzenie oferty dostępnych on-line usług,
  • Ø podniesienie stopnia wykorzystania Internetu do kontaktów z administracją,
  • Ø obniżenie kosztów jednostkowych świadczenia usług publicznych,
  • Ø podniesienie efektywności administracji,
  • Ø poprawa jakości życia mieszkańców.

Elektroniczna Karta Mieszkańca umożliwi:

  • Ø kontrolę i optymalizację kosztów funkcjonowania usług miejskich,
  • Ø zwiększenie liczby punktów pobierania opłat za usługi.

Systemem udostępniania usług opartych na technologiach teleinformatycznych zostanie objętych 10 tarnowskich instytucji świadczących usługi publiczne.

Darmowy dostęp do platformy dla wszystkich odbiorców umożliwią zamontowane w 80 miejscach PIAP.  

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

kartamiejska1

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 15.IX.2010 r.

Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-054/10-00-XVI/494/FE/10

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 2.948.911,07 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2.668.464,01 zł

Wysokość dofinansowania: 2.001.348,01 zł (tj. 75% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  947.563,06 zł

Okres realizacji projektu: 27.10.2008 r. – 29.09.2012 r.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny