TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej

Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej

TOP_0844_imagelarge

Projekt obejmować będzie modernizację 11 przedszkoli publicznych: Przedszkole Publiczne nr 6 ul. Waryńskiego 19,Przedszkole Publiczne nr 12 ul. Jasna 6, Przedszkole Publiczne nr 13 ul. Przedszkolaków 7, Przedszkole Publiczne nr 21 ul. Burtnicza 11, Przedszkole Publiczne nr 24 ul. Westerplatte 11, Przedszkole Publiczne nr 26 ul. Bitwy o Wał Pomorski 11, Przedszkole Publiczne nr 31 ul. Promienna 13, Przedszkole Publiczne nr 32 ul. Długa 32, Przedszkole Publiczne nr 33 ul. Topolowa 5, Przedszkole Publiczne nr 34 ul. Wiejska 29, Przedszkole Publiczne nr 35 oraz Żłobek nr 1 ul. Topolowa 4.

W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja/wymiana instalacji ciepłowniczych w budynkach na systemy bardziej przyjazne dla środowiska oraz montaż kolektorów słonecznych na każdym z 11 budynków wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowany system solarny. W ramach kosztów niekwalifikowanych przewidziano także inne roboty budowlane, niezbędne do zabezpieczenia budynków i przystosowania ich do obowiązujących przepisów prawa (m.in. zabezpieczenie przeciwwilgociowe, wykonanie niezbędnych napraw i przeróbek).

Dzięki realizacji projektu zainstalowane zostaną panele słoneczne o łącznej mocy 0,1632 MW oraz wymienione zostaną instalacje cieplne w 11 budynkach. Ponadto wszystkie 11 budynków poddanych zostanie termomodernizacji co przyczyni się do zaoszczędzenia łącznie 2 243 361,1 MWh rocznie. Spowoduje to ograniczenie emisji zanieczyszczeń o ponad 50 % (zmniejszenia emisji do powietrza: pyłu o 60,76%, SO2 o 51,07 %, NOx o 74,45 %, CO o 74,61 %, CO2 o 52,44 %). Efektem ekologicznym wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla I grupy projektów będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o 42 281,25 kg dla CO2 oraz 303,81 kg dla emisji zrównoważonej. Efektem zmniejszenia zapotrzebowania na energię spowodowanego wymianą instalacji CO będzie zmniejszenie emisji o 339 862,35 kg CO2 oraz 2 500 kg emisji równoważnej.

Źródło finansowania: MRPO Działanie 7.2 Poprawa jakości powierza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie : 15 czerwca 2010 roku

Termin realizacji: od 1.01.2008 do 31.12.2012 roku (przy czym w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2010 – przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosku aplikacyjnego i innej niezbędnej dokumentacji; roboty budowlane od 1.01.2011 do 31.12.2012 roku)

Wartość zadania: 10 331 078,76 PLN.

Zakładana wysokość dofinansowania: 5 000 000,00 PLN

Wkład własny: 5 331 078,76 PLN

Ocena formalna i merytoryczna: Urząd Marszałkowski Województw Małopolskiego

Umowa dofinansowania projektu podpisana 22 grudnia 2010 roku. W chwili obecnej trwają prace budowlane na obiektach:

- Przedszkole Publiczne nr 6

- Przedszkole Publiczne nr 24

- Przedszkole Publiczne nr 26

- Przedszkole Publiczne nr 33

- Przedszkole Publiczne nr 35 (wraz ze żłobkiem nr1)

„Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej” nr: MRPO.07.02-00-12-231/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska,

 Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Małopolski Regionalny Program Operacyjny