TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej

TOP_2642_imagelarge

Projekt obejmuje modernizację 7 obiektów użyteczności publicznej: Dom Dziecka nr 2 ul. Chyszowska 3, DPS ul. Czarna Droga 48, DPS ul. Szpitalna 53, Żłobek nr 3 ul. Goslara 5, Żłobek nr 6 ul. Pracy 4c, Żłobek nr 7 ul. Wiejska 29, Żłobek nr 10 ul. Do Prochowni 20.

W ramach modernizacji wykonane zostanie docieplenie ścian i dachów, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja/wymiana instalacji ciepłowniczych w budynkach na systemy bardziej przyjazne dla środowiska oraz montaż kolektorów słonecznych na każdym z 7 budynków wraz z instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowany system solarny. W ramach kosztów niekwalifikowanych przewidziano także inne roboty budowlane, niezbędne do zabezpieczenia budynków i przystosowania ich do obowiązujących przepisów prawa (m.in. zabezpieczenie przeciwwilgociowe, wykonanie niezbędnych napraw i przeróbek, obróbki blacharskie).

Dzięki realizacji projektu zainstalowane zostaną panele słoneczne o łącznej mocy 0,1142 MW, spowoduje to ograniczenie emisji zanieczyszczeń o 23,60 % SO2, 25,39 % NOx, 35,12 % CO, 27,35 CO2 oraz 33,59 % pyłu z paliwa wykorzystywanego na potrzeby c.w.u. Efektem ekologicznym zainstalowania systemów solarnych będzie redukcja emisji zanieczyszczeń o 28 025,96 kg CO2 oraz 210,89644 kg emisji równoważnej rocznie. Ponadto w ramach projektu zmodernizowane zostaną we wszystkich obiektach instalacje CO co spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na energię o 1811,028 MWh rocznie, przyczyniając się do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza o SO2 o 47,45 %, NOx o 55,34 %, CO o 55,33 %, CO2 o 49,68 %, pyłu o 49,68 % z paliwa na potrzeby CO. Efektem ekologicznym przekształcenia istniejących systemów ogrzewania w systemy bardziej przyjazne dla środowiska będzie redukcja emisji o 281 602,9 kg CO2 oraz 1 924,2424 kg emisji równoważnej rocznie.

Źródło finansowania: MRPO Działanie 7.2 Poprawa jakości powierza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Termin podpisania umowy dofinansowania projektu: 31.12.2010

Termin realizacji: od 1.01.2008 do 31.12.2012 roku (przy czym w okresie od 1.01.2008 do 31.12.2010 – przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosku aplikacyjnego i innej niezbędnej dokumentacji; roboty budowlane od 1.01.2011 do 31.12.2012 roku)

Wartość zadania: 5 739 607, 81 PLN

Zakładana wysokość dofinansowania: 2 856 563, 38 PLN

Wkład własny: 2 883 044, 43 PLN

Ocena formalna i merytoryczna: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Umowa dofinansowania projektu podpisana została 31.12.2010 roku.

Projekt zakończono do 31 grudnia 2012 r.

„Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie – poprawa efektywności energetycznej” nr: MRPO.07.02-00-12-229/10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska,

 Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii