TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73

Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73

Projekt numer POIS.08.01.00-00-017/10 pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73”, o całkowitej wartości 5,8 mln. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznane dofinansowanie stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane zostaną pokryte ze środków własnych Beneficjenta. Projekt obejmuje budowę ronda w miejscu skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Błonie w Tarnowie wraz z przebudową sieci 110 kV oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Rondo stanowić będzie element łączący Al. Jana Pawła II z węzłem „Krzyż” budowanej autostrady A4.

W dniu 02.07.2010 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Działania 8.1 Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Gmina Miasta Tarnowa złożyła wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami o dofinansowanie projektu pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Błonie-Al. Jana Pawła II w ciągu drogi krajowej nr 73”.

W wyniku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków europejskich w ramach zawartej w dniu 07.06.2011 r. Umowy o dofinansowanie nr: POIS.08.01.00-00-017/10-00.

Zgodnie z zawartą umową planowany koszt realizacji projektu wyniesie 4 487 514,37 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 4 113 031,55 PLN. Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie większej niż 3 496 076,81 PLN, (co stanowi 85% dofinansowania wydatków kwalifikowanych projektu, pozostałe 15% wydatków kwalifikowanych wraz z wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie pokryte zostaną z środków własnych Beneficjenta w ramach wkładu własnego).

TOP_6941

Do kosztów całkowitych projektu zostały wliczone również wydatki związane m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowej, pokryciem kosztów odszkodowań za usunięte drzewa i krzewy na trasie linii 110 kV, jak również koszty wypłaconego właścicielom działek zadośćuczynienia finansowego służebności przesyłu dla przebudowywanej linii energetycznej oraz nadzory inwestorskie.

Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczyna się od dnia 20 czerwca 2011 r. i kończy się w dniu 31 grudnia 2012 r., w tym też dniu Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego projektu wynikającego z wniosku o dofinansowanie oraz Harmonogramu Projektu i Planu Finansowania Projektu.

Dokumentacja projektowa na realizację przedmiotowego projektu została przygotowana już w 2006 r. W 2007 r. Beneficjent uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane przez Wojewodę Małopolskiego uzyskano dnia 28.02.2011r. znak WI.VIII.EM.5350-23-10.

Z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie projektu wszczęto procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia Wykonawcy robót. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – SKANSKA S.A., z którą w dniu 14.10.2011 zawarta została umowa na realizację zadania- Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II- ul .Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73.

TOP_6939

Przedmiot umowy obejmował następujący zakres rzeczowy:

- budowę ronda o średnicy zewnętrznej 55,0 m, wewnętrznej 37,0 m- wyspa z niską zielenią, jezdnia ronda dwupasmowa o łącznej szerokości 9,0 m w tym; szerokość jezdni 7,5 m , pas wewnętrzny szerokości 1,5 m z kostki kamiennej. Rondo z wlotami: południowy, zachodni, północny i wschodni,
-wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,
-wykonanie odwodnienia nowoprojektowanymi kratami wodościekowymi,
-wykonanie oświetlenia ronda,
-przebudowę istniejącej linii 110 kV,
-przebudowę i zabezpieczeni istniejących sieci elektrycznych SNi NN,
-przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej,
-wymianę odcinka istniejącej sieci wodociągowej,
-wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego ,
-wycinkę drzew,
-odtworzenie po robotach poboczy, terenów zieleni.

Całościowe wykonanie przedmiotu umowy zaplanowane zostało na dzień 31.07.2012 r., w tym też terminie Wykonawca zgłosił wykonane roboty do odbioru końcowego, którego termin wyznaczony został na dzień 14.08.2012 r.

Równolegle z realizowanymi robotami drogowymi trwały prace związane z zawieraniem ugód i wypłatą właścicielom działek odszkodowań z tytułu służebności przesyłu w związku z przebudową linii 110 kV, jak również na bieżąco wykonywana była analiza kosztów i korzyści oraz wyliczenie wskaźników ekonomicznych projektu, prowadzone były działania informacyjno-promocyjne, a także prace związane z zarządzaniem projektem. Kontynuacja tych prac przewidziana jest również po odbiorze robót budowlanych , aż do zakończenia realizacji projektu.

W przypadku działań informacyjno-promocyjnych zarówno w okresie realizacji projektu, jak i w okresie jego trwałości na bieżąco podkreślane będą przesłania i najważniejsze zadania wynikające z wdrażania programów unijnych , w szczególności POIiŚ, m.in. fakt, iż realizacja inwestycji infrastrukturalnych z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej i społecznej Polski i jej regionów, a także podniesie atrakcyjność życia i pracy mieszkańców tych obszarów, na których realizowane są projekty POIiŚ.

DSC00234
DSC00236

 

projektue