TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Projekty Europejskie / Lista projektów / Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Gminą Miasta Tarnowa

ZSIP1

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej (ZSIP), polegającego na połączeniu w jeden system informatyczne bazy danych funkcjonujące w obrębie Urzędu Miasta Tarnowa oraz dane z jednostek organizacyjnych, wspomagających zarządzanie aglomeracją.

Głównym celem ZSIP jest poprawa zarządzania zasobami cyfrowymi, zarówno przestrzennymi jak i opisowymi, poprzez ich integrację w jednym repozytorium baz danych oraz zapewnienie stałego dostępu (online) poprzez sieci teleinformatyczne (Intranet, Internet). ZSIP będzie umożliwiał kompilowanie zbiorczych warstw i informacji opisowych pochodzących z rozszerzonych baz danych, m.in. z zakresu geodezji (ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, mapy topograficzne, ortofotomapy), planowania przestrzennego i architektury (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych), gospodarki nieruchomościami i mieniem (Skarbu Państwa, Powiatu, Gminy), ekologii, rolnictwa i ochrony środowiska (decyzje środowiskowe, zezwolenia, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej), działalności gospodarczej, inwestycji, komunikacji itp. Środowiskiem dostępu użytkowników zewnętrznych do systemu będą dedykowane portale, zbudowane w oparciu o otwarte i powszechnie stosowane w tym zakresie standardy (np.: http, PHP, WAN, Internet) i nie będzie się on wiązał z koniecznością pobierania i instalowania na komputerze użytkownika specjalistycznego oprogramowania, gdyż jako interfejs użytkownika wykorzystywane będą standardowe i darmowe przeglądarki WWW. Proponowana w projekcie technologia umożliwi też w przyszłości rozwój i rozbudowę ZSIP, poprzez rozbudowę istniejących baz i dołączenie innych, związanych z informacją przestrzenną.

ZSIP2

Celem projektu jest zbudowanie i przekazanie do codziennego wykorzystywania ZSIP gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego odbiorcom ze sfery wewnętrznej administracji oraz jednostkom z poza tej sfery kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowaniu dla usprawnienia procesów decyzyjnych oraz unowocześnienie wewnętrznych procedur administracyjnych, tak aby podejście do obywatela było bardziej efektywne, skuteczne i elastyczne (dopasowane do jego potrzeb).

Dzięki realizacji projektu zostanie poszerzony zakres i podniesiona jakość usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności wynikających z zadań statutowych jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu społecznych kosztów ich świadczenia.

Realizacja projektu umożliwi przyspieszenie wdrażania struktur społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz zwiększenie efektywności działania administracji publicznej odpowiedzialnej za rozwój gospodarczy i społeczny Gminy.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu ZSIP

Źródło finansowania: Małopolski Regionalny Program Operacyjny działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Data podpisania umowy z IZ MRPO: 15.IX.2010 r.

Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-087/10-00-XVI/509/FE/10

Wartość zadania – koszt całkowity zadania: 1.583.948,98 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.582.948,98 zł

Wysokość dofinansowania: 1.187.207,98 zł (tj. 75% kwoty kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny:  396.741,00 zł

Okres realizacji projektu: 09.04.2010 r. – 29.06.2012 r.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny