Projekt numer POIS.08.01.00-00-017/10 pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II – Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73”, o całkowitej wartości 5,8 mln. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przyznane dofinansowanie stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowanych, pozostałe 15% wydatków kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane zostaną pokryte ze środków własnych Beneficjenta. Projekt obejmuje budowę ronda w miejscu skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Błonie w Tarnowie wraz z przebudową sieci 110 kV oraz innych urządzeń uzbrojenia podziemnego. Rondo stanowić będzie element łączący Al. Jana Pawła II z węzłem „Krzyż” budowanej autostrady A4.