TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Więcej punktów darmowych porad prawnych OD 22 MAJA

Od jutra, 22 maja w Tarnowie zaczną działać dwa kolejne, nowe Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Jeden z nich zacznie działalność w na Osiedlu Zielonym, w siedzibie Rady Osiedla i biblioteki, a drugi – na Osiedlu Klikowa, również w siedzibie Rady Osiedla. - To odpowiedź na potrzeby mieszkańców – mówi  Robert Rogala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa. Zmienią się też godziny udzielania darmowych porad prawnych.

 

W nowych Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prawnicy będą dyżurować w poniedziałki – na Osiedlu Zielonym – od 10 do 12, a na Osiedlu Klikowa od 8 do 10. - Punkt w Klikowej da szansę skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej tym mieszkańcom, którzy z racji odległości do centrum do tej pory tego nie robili – podkreśla dyrektor Robert Rogala. W związku z utworzeniem nowych punktów udzielania darmowych porad prawnych zmieni się harmonogram ich pracy. - Staraliśmy się tak to zorganizować, żeby zmiany były jak najmniejsze -  zaznacza dyrektor Robert Rogala.

Przypomnijmy - z pomocy prawników mogą korzystać osoby, posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani i poszkodowani lub zagrożeni katastrofą naturalną, klęską żywiołową albo awarią techniczną. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje też kobiety w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, osoby, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej oraz wszystkich którzy ukończyli 65 lub nie ukończyli 26 lat. Uprawnieni mogą uzyskać porady w zakresie między innymi prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych. Można również uzyskać wskazówki, związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

(dm)

Szczegółowy harmonogram dyżurów:

L.p Lokalizacja Tygodniowy rozkład pracy
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Punkt NPP Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, siedziba
 Rady Osiedla Nr 8 „Mościce”
 Tarnów, ul. Chemiczna 2,
od 12.30
 do 14.30
od 13.00
 do 17.00
  od 08.30
 do 12.30
 
Filia Punktu NPP Nr 1 w Radzie Osiedla Nr 11 „Krzyż”
 w Tarnowie, ul. Krzyska 116
    od 13.00
 do 17.00
  od 08.30
 do 12.30
Filia Punktu NPP Nr 1 w Radzie Osiedla Nr 10  „Klikowa”
 w Tarnowie, ul. Konna 13
od 8.00
 do 10.00
       
Punkt NPP Nr 2 w Radzie Osiedla Nr 13 „Westerplatte” 
 w Tarnowie, ul. Westerplatte 18
od 7.45
 do 9.45
  od 08.30
 do 12.30
  od 13.00
 do 17.00
Filia Punktu NPP Nr 2
 w Radzie Osiedla Nr 4 „Grabówka”
 w Tarnowie, ul. Graniczna 8A
  od 08.30
 do 12.30
  od 13.00
 do 17.00
 
Filia Punktu NPP Nr 2
 w Radzie Osiedla Nr 16 „Zielone”
 w Tarnowie, Osiedle Zielone 3A
od 10.00
 do 12.00
       
Punkt NPP Nr 3
 w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4, pokój nr 313
od 12.00
 do 16.00
od 08.00
 do 12.00
od 12.00
 do 16.00
od 12.00
 do 16.00
od 08.00
 do 12.00
Punkt NPP Nr 4
 w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4, pokój nr 313
od 08.00
 do 12.00
od 12.00
 do 16.00
od 08.00
 do 12.00
od 08.00
 do 12.00
od 12.00
 do 16.00

 

 

W Mieście Tarnowie od 2 stycznia 2018 r. działa sześć Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa.

Wszystkie są finansowane z budżetu Państwa i funkcjonują na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i udzielają nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z wyżej cyt. ustawą wyłącznie dla:

1)      osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2)      osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,

3)      kombatantów,

4)      weteranów,

5)      osób, które nie ukończyły 26. roku życia,

6)      osób, które ukończyły 65 lat,

7)      kobiet w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

8)      osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)      pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, a przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2)      pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

3)      pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia,

4)      pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

5)      pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)      pkt 7 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę,

7)      pkt 8 - wykazuje przez złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych wyżej dokumentów.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej funkcjonujące na podstawie ustawy działają wg poniższego harmonogramu:

We wszystkich Punktach udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej polega na:

1)      poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

2)      wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)      pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4)      sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) prawa cywilnego,
3) prawa rodzinnego,
4) prawa karnego,
5) prawa administracyjnego,
6) prawa ubezpieczeń społecznych,
7) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Wszystkie nieodpłatne porady prawne świadczone są przez adwokatów i radców prawnych.

Szczegółowe informacje: http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/id,286815.html

 

Dedykowana dla Tarnowa strona Fundacji Consilium dotycząca Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: http://tarnow-prawnik.pl