TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 2 stycznia 2017 r. w Mieście Tarnowie wszystkie Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowane przez Urząd Miasta Tarnowa działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i są finansowane z budżetu Państwa.

 

Punkty te udzielają nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z wyżej cyt. ustawą wyłącznie dla:

1)  osób, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2)  osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
3)  kombatantów,
4)  weteranów,
5)  osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
6)  osób, które ukończyły 65 lat,
7)  kobiet w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
8)  osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, a przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia,
pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
pkt 7 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę,
pkt 8 - wykazuje przez złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-7, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych wyżej dokumentów.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

1)  prawa pracy,
2)  prawa cywilnego,
3)  prawa rodzinnego,
4)  prawa karnego,
5)  prawa administracyjnego,
6)  prawa ubezpieczeń społecznych,
7)  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
8)  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z przepisami, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, a kobietom w ciąży poza kolejnością. Jednakże osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może z ważnych powodów ustalić inną kolejność.

Nieodpłatne porady prawne świadczone są przez adwokatów, radców prawnych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Tarnowie działają wg poniższego harmonogramu:

L.p. Lokalizacja Tygodniowy rozkład pracy
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Punkt NPP w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4,
pokój nr 313, III piętro
od 08.00
do 12.00
od 08.00
do 12.00
od 08.00
do 12.00
od 08.00
do 12.00
od 08.00
do 12.00
2. Punkt NPP w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4,
pokój nr 313, III piętro
od 12.00
do 16.00
od 12.00
do 16.00
od 12.00
do 16.00
od 12.00
do 16.00
od 12.00
do 16.00
3. Punkt NPP w Pałacu Młodzieży
w Tarnowie przy 
ul. Piłsudskiego 24, parter
od 12.00
do 18.00
od 08.00
do 14.00
od 08.00
do 14.00
od 12.00
do 18.00
od 08.00
do 14.00
4. Punkt NPP w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego 
Tarnów, ul. Chemiczna 2, siedziba Rady Osiedla Nr 8 „Mościce”
  od 14.00
do 20.00
  od 08.00
do 14.00
 
5. Punkt NPP w Radzie Osiedla 
Nr 13 „Westerplatte” 
w Tarnowie,
ul. Westerplatte 18
od 08.00
do 14.00
      od 14.00
do 20.00
6. Punkt NPP w Radzie Osiedla 
Nr 11 „Krzyż” w Tarnowie, 
ul. Krzyska 116
    od 14.00
do 20.00
   

Szczegółowe informacje: http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/id,286815.html