TARNÓW / Miasto / Dla mieszkańca / Polityka społeczna i zdrowie / Niepełnosprawni / Aktualności dla niepełnosprawnych

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność z dniem 30 czerwca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 691).

20 maja 2015 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Oddziałach ZUS na terenie całego kraju odbędzie się Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas Dnia Otwartego bezpłatnych rad będą udzielać m.in. specjaliści ds. ubezpieczeń społecznych, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych.

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

Gmina Miasta Tarnowa zawarła umowę z Wykonawcą: Radio – Taxi „Express” s.c. Adam Paprocki, Grzegorz Ślęzak, 33-100 Tarnów, ul. Wojtarowicza 5,  który w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 r. będzie realizował usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi zajmujące się sprawami usamodzielniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiem osób z dysfunkcją wzroku, rozpoczęło realizację projektu pn. „Praca w chmurach” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się informator opisujący pomoc finansową, opiekę w domu i po za nim oraz dopłaty do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Od 2015 roku dyżury konsultanta ds. osób niepełnosprawnych będą odbywać się w dni robocze: wtorek w godzinach 8.00 – 12.00 oraz czwartek w godzinach 10.00 – 14.00.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Ustawie z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w art. 6 ust. 1 przedłużył ważność kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, wydanych przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

W związku z wyborami do organów stanowiących jednostek  samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że przepisy ustawy z dnia 05 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.112 z późn.zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.