TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Raport o Stanie Miasta, czyli Tarnów w informacyjnej pigule

Raport o Stanie Miasta, czyli Tarnów w informacyjnej pigule

Dokument dostarcza kompleksowej wiedzy o Tarnowie, we wszystkich obszarach życia. Zespół redakcyjny zakończył pracę, jego zadaniem było zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum aktywności miasta, a więc zarówno tych dziedzin, na które bezpośredni wpływ mają władze miasta, jak i tych, które nie są związane z zadaniami samorządowymi. Najważniejsze dane dotyczą majątku - ogólna wartość mienia Gminy Miasta Tarnowa na koniec 2011 r. przekroczyła miliard złotych i jest ona wyższa od wartości mienia miasta z końca 2010 r. o blisko 95 milionów. Poniżej, w kilku modułach tematycznych, prezentujemy kluczowe fragmenty Raportu.

Gospodarka

W 2011 r. w Tarnowie, wg form organizacyjno-prawnych działało 11.041 podmiotów gospodarki narodowej (w tym 9.966 przedsiębiorców zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej).

W trzech strefach aktywności gospodarczej: Tarnowskiej Podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie (Czysta I i Czysta II), Parku Przemysłowym „Mechaniczne” i Zielonym Parku Przemysłowym „Kryształowy”, na terenie o powierzchni blisko 65 ha zainwestowało łącznie 48 przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna udzielana przez Gminę Miasta Tarnowa w 2011 r. wyniosła łącznie 7.311.484,15 zł.

Majątek miasta

Ogólna wartość mienia Gminy Miasta Tarnowa na koniec 2011 r. wyniosła 1.048.050.245,28 zł i będzie wyższa od wartości mienia miasta z końca 2010 r. o 94.889.690,00 zł. Wartość składników majątkowych spółek komunalnych, których udziałowcem jest Gmina Miasta Tarnowa, na koniec 2011 r. wyniosła 561 mln zł.

Finanse

Budżet Gminy Miasta Tarnowa na 2011 r. zamknął się kwotą 485.444.595,25 zł po stronie dochodów i kwotą 507.886.956,09 zł po stronie wydatków. Wg stanu na 31 grudnia 2011 r. obciążenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 243.584.445,82 zł, co stanowi 50,18% wykonanych dochodów.

Pięć spółek miejskich, których udziałowcem jest Gmina Miasta Tarnowa odnotowały dodatni wynik finansowy (prognozowany). Prognozowana kwota zysku za 2011 r. wypracowanego przez spółki, których udziałowcem jest Gmina Miasta Tarnowa wyniesie 6,3 mln zł.

Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tarnów prowadzi w rankingu powiatów w województwie pod względem dofinansowania per Capita: na jednego Tarnowianina przypada aż 1.558 zł pozyskanych w latach 2007-2011 środków.

Dodajmy, że Raport prezentuje zjawiska i procesy zachodzące w mieście w pewnej perspektywie czasowej pozwalającej na dokonywanie porównań. Cały dokument jest dostępny na Oficjalnym Portalu Miasta Tarnowa.

Raport do pobrania:

Znaczniki

Archiwalne