TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / REWITALIZACJA

REWITALIZACJA

REWITALIZACJA

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tarnowa na lata 2017-2020

Raport z konsultacji społecznych

 

Konsultacje do 23 marca

Z początkiem marca ruszyły konsultacje w sprawie rewitalizacji Tarnowa. W tym czasie mieszkańcy mogą wnosić wszelkie uwagi, pomysły i propozycje do projektu zmian, zamieszczonego poniżej. Można to zrobić do 23 marca przez internet, pocztą lub osobiście.

Rewitalizacja to termin pochodzący z języka łacińskiego. Oznacza "ożywienie", "przywrócenie do życia". I taki jest też jej cel w Tarnowie. Gminny Program Rewitalizacji Tarnowa ma pomóc w ożywieniu centrum, poprawić warunki życia mieszkańców i zniwelować problemy, takie jak między innymi, bezrobocie, wykluczenie społeczne, kłopoty z aktywizacją dzieci i seniorów, brak przyjaznej przestrzeni publicznej. Uwagi, pomysły i propozycje można wysyłać mailem na adres osoby, koordynującej proces rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta - p. Marzeny Bac: m.bac@umt.tarnow.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne GPR dla miasta Tarnowa”, lub pocztą, z takim samym dopiskiem na adres: Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, 33 – 100 Tarnów. Uwagi i propozycje zmian należy zgłaszać na specjalnym, edytowalnym formularzu konsultacyjnym, który do pobrania poniżej. Można też zgłosić się osobiście w budynku urzędu przy Mickiewicza 2 i w Kancelarii Głównej UMT przy ulicy Nowej 4, w godzinach pracy urzędu – w poniedziałek od 7.30 do 18.00, a od wtorku do piątku – do 15.30. Na 6 marca zaplanowana jest debata publiczna, poświęcona rewitalizacji, a na 7 marca – spacer studyjny.

W ubiegłym tygodniu na Sali Lustrzanej odbywały się warsztaty, poświęcone rewitalizacji, na których mieszkańcy pracowali nad rozwiązaniem problemów wspólnie ze specjalistami. Były też warsztaty dla przedsiębiorców, urzędników i spacer, podczas którego mieszkańcy odwiedzili miejsca na Starówce, wymagające zmian.

 

Jak zrewitalizować Tarnów? Przyjdź na warsztaty!

W najbliższy poniedziałek, 13 lutego, o godzinie 16.00 w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej 10, odbędą się warsztaty dla mieszkańców Tarnowa, podczas których wspólnie ze specjalistami opracowany zostanie projekt rewitalizacji miasta. Wstęp na warsztaty jest wolny, zaproszeni są wszyscy chętni, spotkanie potrwa około trzech godzin.

Rewitalizacja miasta ma na celu między innymi ożywienie centrum i poprawę warunków życia mieszkańców oraz zniwelowanie problemów, opisanych w diagnozie, sporządzonej dla celów rewitalizacji, takich jak bezrobocie, starzenie się mieszkańców, wykluczenie społeczne, kłopoty z aktywizacją dzieci i seniorów, brak zdatnej do tego przestrzeni publicznej. - Wspólnie zastanowimy się nad lokalizacją negatywnych zjawisk i ich rozwiązaniem – mówi Rafał Koścień, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, odpowiedzialny za rewitalizację Tarnowa. Mowa będzie o różnych sferach funkcjonowania miasta i jego mieszkańców – społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno – funkcjonalnej. Poniedziałkowe warsztaty zaczną się od wprowadzenia w temat i zagadnienia rewitalizacji, a potem, w mniejszych grupach, uczestnicy będą proponować konkretne działania. We wtorek, 14 lutego w tej sprawie – również na Sali Lustrzanej  – spotkają się tarnowscy urzędnicy, a w środę, 15 lutego – przedsiębiorcy. Mieszkańcy są zaproszeni na warsztaty również w czwartek, na godzinę 10 i na 11.30. Zapraszamy też na spacer ulicami Tarnowa, w środę, 15 lutego o godzinie 14.00. Podczas spaceru odwiedzimy miejsca na Starówce, wymagające rewitalizacji. Spacer potrwa około dwóch godzin, zacznie się – podobnie jak pozostałe spotkania - w Sali Lustrzanej.

Program warsztatów można zobaczyć tutaj:

PROGRAM.pdf 32,45 kB

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO REWITALIZACJI

Można już zgłaszać propozycje w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Obecnie trwa najważniejszy etap prac nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa, który obejmuje opracowywanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach ww. Programu na Obszarze Rewitalizacji (OR). Przypomnijmy, że 1 grudnia uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie wyznaczony został obszar rewitalizacji, stanowiący podstawę dla opracowania gminnego programu rewitalizacji. 

Co należy zrobić, by zgłosić swój projekt? Wystarczy podać jego opis w specjalnym formularzu załączonej karty propozycji takiego przedsięwzięcia (dokumenty do pobrania poniżej). Proponowane działania muszą rozwiązywać problemy zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji, ujęte w dokumencie do pobrania: Diagnoza przygotowana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Tarnowa, jednak niekoniecznie muszą być zlokalizowane na tym obszarze. Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnowa. Nabór potrwa do 10 stycznia 2017 roku.

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta magistratu przy ul. Mickiewicza 6 (pok. 215 i 216, tel. 14 688 25 98, 14 688 24 53, 14 688 26 67), gdzie można osobiście składać propozycje  projektów. Wypełnione karty można także przesłać w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@umt.tarnow.pl.

Zachęcamy Państwa do partycypowania w ww. działaniach, których celem jest eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk na wyznaczonym w naszym mieście obszarze rewitalizacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje:

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/, 21.12.2016), a także:

„Szczegółowy opis Osi Priorytetowych RPO Małopolska:(http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego

 

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego uchwały dotyczącej wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W dniu 1 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Tarnowie podjęła Uchwałę Nr XXXII/322/2016 w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Przedmiotowa Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 16.12.2016 r. i wchodzi w życie po czternastu dniach od daty ogłoszenia, tj. w dniu 31.12.2016 r.

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7822/

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji

 

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (uchwała nr XXXII/322/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 1 grudnia 2016 r.). Uchwała powyższa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Elektroniczna wersja uchwały dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,1266774,uchwala-nr-xxxii3222016-rady-miejskiej-w-tarnowie-z-dnia-1-grudnia-2016-r-w-sprawie-wyznaczenia-na-t.html

Poniżej zamieszczamy także wykaz działek objętych obszarem rewitalizacji:

Konsultacje społeczne z zakresu rewitalizacji na terenie miasta Tarnowa

 

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji trwały od 11 lutego do 11 marca. Tarnowianie mogli wypowiedzieć się w sprawie projektu uchwały, który dotyczył wyznaczenia na terenie miasta obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Swoje opinie i uwagi mieszkańcy mogli zgłaszać, wypełniając specjalny formularz konsultacyjny. Można go było złożyć bezpośrednio w magistracie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@umt.tarnow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje obszaru rewitalizacji”.

W ramach konsultacji 3 marca o godz. 16:00 w Sali Lustrzanej odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego omówiony został wspomniany projekt uchwały.

Projekt uchwały, diagnoza dotycząca tego tematu, a także formularz konsultacyjny znajdują się poniżej:

http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,1167378.html

 

 

Raport dotyczący rewitalizacji

Opracowano raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji. W dokumencie znalazły się informacje związane z wyznaczeniem na terenie miasta obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Przypomnijmy, że konsultacje społeczne trwały od 11 lutego do 11 marca. Mieszkańcy mogli w tym czasie zgłaszać uwagi w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej. Na podstawie zebranych danych dotyczących poszczególnych obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i przeprowadzonych analiz, a także ankiet z mieszkańcami, spotkań i warsztatów wstępnie wyznaczono na terenie miasta obszar zdegradowany oraz obszar, który należy poddać rewitalizacji.

Raport dostępny poniżej:

 

!cid_92F25DFF725C496E940DEDCAB3493E3E@4916511A