TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Dzisiaj sesja TRANSMISJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie zwołał na dzisiaj LXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady rozpoczną się o godz. 9 w Sali Lustrzanej.

Podczas dzisiejszej sesji radni wysłuchają informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie małopolskim. Zapoznają się także z informacją o stanie środowiska Tarnowa w ubiegłym roku oraz ze sprawozdaniem dotyczącym realizowanych w mieście inwestycji i remontów, wydatkowania środków finansowych, harmonogramu prac, przyczyn opóźnień oraz realizowanych postępowań o zamówienia publiczne.

Podjęte mają być również uchwały o zmianie uchwał: budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2018 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2018-2037, Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli, wieloletniego programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi, określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Tarnowa i uchwalenia Statutu Gminy Miasta Tarnowa.

Radni dyskutować będą ponadto nad szczegółowymi zasadami wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych i promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Podejmą także dyskusję nad zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Tarnowa oraz nad określeniem szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Tarnowa” i zmianie niektórych uchwał.

Głosowane będą również uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z gminami Tarnów i Tarnobrzeg, nad rozpatrzeniem petycji dotyczącej połączenia Gminy Miasta Tarnowa z południową częścią Kępy Bogumiłowickiej, w sprawie ustanowienia nowego pomnika przyrody oraz częściowego zniesienia formy ochrony przyrody.

Mieszkańcy Tarnowa mogą uczestniczyć w sesji rady, która ma publiczny charakter. Mogą także śledzić jej przebieg na pośrednictwem transmisji on-line dostępnej TUTAJ.

Proponowany porządek obrad do pobrania poniżej.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne