TARNÓW / Miasto / Aktualności tarnowskie / Dodatek energetyczny już dostępny dla mieszkańców

Dodatek energetyczny już dostępny dla mieszkańców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów  ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany i wypłacany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).

Aby otrzymać dodatek energetyczny, należy spełnić 3 warunki:

1. Być odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej czyli osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm. );

2. Być stroną umową kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym;

3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.  dla gospodarstwa domowego:

1.      prowadzonego przez osobę samotną wynosi  - 11,36 zł  miesięcznie,

2.      składającego się z 2 do 4 osób wynosi -  15,77 zł  miesięcznie,

3.      składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł  miesięcznie.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Na rachunek bankowy odbiorcy wrażliwego lub w Kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Wnioski o dodatek energetyczny można składać od dnia 2 stycznia 2014 r. w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie tj. przy ul. Granicznej 8A pok. nr 1, oraz przy ul. Goldhammera 3 pok. nr 12 , informacje można uzyskać pod nr tel. 14 688 20 22.

Znaczniki

Archiwalne