TARNÓW / Edukacja / Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół podstawowych

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria naboru

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym podjęta została stosowna uchwała w tym zakresie:

 

Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Terminy naboru zostały określone zarządzeniem Nr 157/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na rok szkolny 2017/2018

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
 w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
  1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 31 marca 2017 r.
 do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
  1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 59)

do 11 maja 2017 r.

do godz. 15.00

do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
 i kandydatów niezakwalifikowanych
16 maja 2017 r.
 do godz. 12.00
22 sierpnia 2017 r.
 do godz. 12.00
  1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 16 maja 2017 r.

 od godz. 13.00

do 18 maja 2017 r.

do godz. 15.00

od 22 sierpnia 2017 r. od godz. 13.00
 do 24 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22 maja 2017 r.
 do godz. 12.00
25 sierpnia 2017 r.
 do godz. 12.00

 

Nabór do tarnowskich publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzony z wykorzystaniem systemów informatycznych tzw. elektronicznej rekrutacji. Obowiązująca będzie rekrutacja tradycyjna tzw. w formie papierowej.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.