TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Zdrowie: ogłoszono konkursy ofert

Zdrowie: ogłoszono konkursy ofert

Ogłoszono siedem konkursów ofert dla wyłonienia realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego. Na ten cel tarnowski magistrat przeznaczy w tym roku w sumie 163 tysiące złotych.

Najwięcej, bo 64 tys. złotych przewidziano na rehabilitację domową osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

Kwotę 25 tys. złotych zarezerwowano na ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu. Realizacja tego zadania ma polegać na rehabilitacji medycznej, która poprawi sprawność ruchową pacjentów.

Kolejny konkurs ofert dotyczy rehabilitacji i profilaktyki dla kobiet po mastektomii. Kobiety po amputacji piersi będą objęte specjalistyczną opieką. Zadanie to uwzględnia ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia na basenie, ćwiczenia relaksacyjne, wsparcie psychologiczne oraz edukację zdrowotną. Na ten cel wyznaczono kwotę 14 tys. zł.

Na program wykrywania zakażeń HCV w populacji szczególnego ryzyka zarezerwowano 22 tys. złotych. Działania te skierowane są do osób dorosłych, które kwalifikują się do określonej grupy ryzyka zakażenia HCV (biorcy krwi, leczeni iniekcjami  i zabiegami operacyjnymi, leczeni hemodializami, po przebytym WZW typu B, uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo, stosujący zabiegi  upiększające typu tatuaże, kolczykowanie itp., korzystający ze wspólnych narzędzi kosmetycznych i szczoteczek do zębów, chorzy na hemofilię, zakażeni HIV, pracownicy opieki zdrowotnej). W ramach tego zadania przeprowadzone będą wstępne badania przesiewowe (wykonanie podstawowego testu w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV) oraz badania poszerzone na zlecenie lekarza, czyli powtórne badania w kierunku wykrycia przeciwciał anty-HCV).

Wśród ogłoszonych konkursów ofert znajduje się również „Diagnoza, terapia oraz rehabilitacja dzieci i młodzieży przewlekle chorych, niepełnosprawnych,
w tym z niedorozwojem umysłowym, rehabilitacja i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży
z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Działania podejmowane w ramach tego zadania skierowane będą do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i obejmują prowadzenie rehabilitacji ruchowej, prowadzenie pedagogicznej terapii rewalidacyjnej, prowadzenie diagnozy i indywidualnej terapii logopedycznej, prowadzenie diagnozy i indywidualnej terapii psychologicznej. Na ten cel wyznaczono 16 tys. zł.

Na terapię i rehabilitację dzieci i młodzieży z zespołem Downa zarezerwowano 9 tys. zł. Realizatorzy tego zadania  będą prowadzili rehabilitację ruchową, grupową terapię zajęciową oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej. Przewidziano również indywidualną terapię logopedyczną wraz z instruktażem dla rodziców. Rodzice dzieci uczestniczących w terapii dowiedzą się także, jak powinna wyglądać prawidłowa dieta dla dzieci z zespołem Downa.

Ostatni z ogłoszonych konkursów dotyczy realizacji zadań na rzecz dzieci z wadą słuchu. Realizatorzy konkursu będą mieli za zadanie prowadzić terapię logopedyczną wraz z instruktażem dla rodziców, terapię integracji sensorycznej dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka, indywidualną terapię psychologiczną oraz ćwiczenia ruchowe ogólnie usprawniające. Środki finansowe przewidziane na ten cel to 13 tys. złotych.

Termin składania ofert mija 23 lutego (w przypadku konkursu na realizację badań HCV termin wyznaczono na 28 lutego).

(ww)