Spotkanie dla NGO

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (wspólnie z Wydziałem Spraw Obywatelskich oraz Wydziałem Kultury) zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 marca (środa) br. w sali nr 8 (parter) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Goldhammera 3.

Składać się będzie ono z dwóch części:

I. od godz. 15.00 do godz. 16.00 -  zmiana prawa o stowarzyszeniach (z maja 2016 r.) nakładająca obowiązek dostosowania do dnia 20 maja 2018 r. treści statutu każdego stowarzyszenia do wymogów ustawowych powoduje konieczność przygotowania odpowiednich zmian w statutach oraz przeprowadzenia odpowiedniej procedury do rejestracji zmian w sądzie rejestrowym (KRS), co jest czasochłonne. W celu przybliżenia tego zagadnienia zapraszamy przedstawicieli NGO mających siedzibę w Tarnowie oraz osoby zainteresowane założeniem nowego stowarzyszenia na  szkolenie. W czasie szkolenia zostaną omówione m.in. nowe wymogi formalne w zakresie zakładania stowarzyszenia, wymogi co do treści statutu stowarzyszenia, zasady tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń oraz zasady nadzoru.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń zwykłych oraz możliwość ich przekształcenia w stowarzyszenia rejestrowane, bowiem w tym zakresie nastąpiły zasadnicze zmiany w stosunku do poprzednich uregulowań.

II od. godz. 16.00 do godz. 17.00 – omówienie zasad (wymogi formalne oraz przybliżenie  wymogów merytorycznych) składania ofert na otwarte konkursy ofert w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  pn.:

a) „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2017”,

b) „Wydawnictwa o Tarnowie”,

c) „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Tarnów – Pierwsze Niepodległe”,

d) „Aktywne lato w mieście – zajęcia z zakresu kultury,

e) „Osiedle COOLtura”;

- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.:

a) „Senioralna Strefa Aktywności Kulturalnej”.