TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r.

W ramach konkursu zlecane będą zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz problemom alkoholowym tj. poprzez: Doposażenie i rozwój ośrodków leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji, readaptacji społeczno-zawodowej, w tym noclegowni, dla osób uzależnionych od narkotyków i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 400 000 zł.

Termin składania ofert ustala się do dnia 8 maja 2018 r. Oferty należy składać: na Dzienniku Podawczym: Kraków, ul. Racławicka 56 parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie rozwoju ośrodków leczenia uzależnień w 2018 r.”

Szczegóły na:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1441152,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-rozwoju.html