TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

Zarząd województwa małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej z zakresu realizacji projektów „Małopolscy Mistrzowie w szachach” i „Wakacje z piłką nożną”.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.:

1. projekt „Małopolscy Mistrzowie w szachach”do 200 000 zł

2. projekt „Wakacje z piłką nożną”do 300 000 zł.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków parter (nowy budynek) w godzinach 8.00–16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku z zakresu realizacji projektów „Małopolscy Mistrzowie w szachach” i „Wakacje z piłką nożną”.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1432582,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html.