TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Nagrody dla pracowników socjalnych

Nagrody dla pracowników socjalnych

Wzorem lat ubiegłych, w Dniu Pracownika Socjalnego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., nr 74 poz. 658), Minister przyznaje nagrody w dwóch kategoriach, indywidualnej i zespołowej, za konkretnie wymienione w rozporządzeniu rodzaje działań.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać w formie pisemnej przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych działających w zakresie pomocy społecznej.

Nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim do pracowników socjalnych, dlatego też Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie zwracał szczególną uwagę na wnioski dotyczące tej grupy zawodowej.

Wnioski o przyznanie nagrody, wg załączonego wzoru, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, w terminie do 31 lipca 2018 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1) opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody;

2) materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe;

3) co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

 

Informacje znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.