TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

Celem Projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest wzrost jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych i pomoc ich opiekunom, przy wykorzystaniu innowacyjnych, oddolnych rozwiązań. W ramach projektu zaplanowano przetestowanie 40 innowacyjnych pomysłów zgłoszonych przez Innowatorów społecznych mających pomysł na nowe narzędzie, metodę lub rozwiązanie w zakresie usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

Innowatorem może być:
- osoba fizyczna
- podmiot (m.in.: organizacja pozarządowa, podmiot pomocy i integracji społecznej, jednostka sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwo, w tym z sektora ekonomii społecznej, kościoły i zw. wyznaniowe)
- partnerstwo (w tym grupy nieformalne).

Adresatami innowacji są osoby zależne rozumiane jako:
- osoby niepełnosprawne intelektualnie
- osoby niepełnosprawne wymagające usług opiekuńczo-asystenckich
- osoby niepełnosprawne potrzebującego wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim
- osoby starsze wymagające zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.

Wsparcie Inkubatora:
- współpraca przy opracowaniu pomysłu innowacyjnego
- doradztwo prawne i finansowe
- grant na przetestowanie innowacji
- wsparcie Doradcy ds. innowacji
- indywidualne wsparcie Opiekuna projektu
- pośrednictwo w kontakcie z kluczowymi podmiotami lokalnymi
- Punkt informacyjno – konsultacyjny.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r., na terenie województwa małopolskiego.

etapy_projektu

Maksymalna wysokość GRANTU wynosi 100 000 zł

Jeśli masz nowatorski pomysł wspierający osoby zależne i ich opiekunów – skontaktuj się z ROPS w Krakowie. Wypełnij Fiszkę na stronie www.miis.rops.krakow.pl.