TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przed...

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 300 000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2017 r.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na organizacji wydarzeń i spotkań technologicznych, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii. Realizowany program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” obejmie wsparcie organizacji wydarzeń i spotkań, które:

  • mają charakter m.in. konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań networkingowych,
  • organizowane są przede wszystkim przez podmioty działające aktywnie w społeczności start-upowej i będące częścią tej społeczności,
  • mają na celu głównie rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii, w tym dotyczących inteligentnych specjalizacji regionalnych,
  • mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągać do Małopolski duże wydarzenia technologiczne, w tym o zasięgu międzynarodowym, a także rozwijać istniejące inicjatywy,
  • poprzez formułę realizacji oraz poruszaną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów przyczyniają się w efekcie do większej aktywności i integracji małopolskiego środowiska start-upowego i firm technologicznych, upowszechniania wiedzy w zakresie możliwości rozwoju firm działających w branżach technologicznych, promowania przedsiębiorczości technologicznej wśród mieszkańców, w tym głównie studentów, a także dają możliwość nawiązania nowych kontaktów, pozyskania inwestorów, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Szczegóły na https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1268422,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html.