TARNÓW / Miasto / Urząd Miasta Tarnowa / Współpraca z NGO / Aktualności NGO / Baza organizacji pozarządowych

Baza organizacji pozarządowych

Urząd Miasta Tarnowa postanowił zaktualizować posiadane informacje nt. tarnowskich NGO. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do stworzenia bazy danych, która zostanie zamieszczona na podstronie dla organizacji pozarządowych strony www.tarnow.pl.

W 2013 roku zarejestrowanych było w Tarnowie 396 organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. W związku z tym, iż wiele z nich powstało w ostatnim okresie czasu, zmianie uległy władze lub dane teleadresowe niektórych organizacji, aktualizacja tych danych jest niezbędna. Baza będzie spełniać dwa podstawowe zadania. Pierwszym z nich będzie ułatwienie kontaktu Urzędu Miasta Tarnowa z organizacjami, poprzez przekazywanie podmiotom trzeciego sektora informacji dotyczących ich bieżącej działalności m.in. o  ogłaszanych konkursach, możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł, zmianach przepisów prawa, możliwości skorzystania z doradztwa i porad, organizowanych szkoleniach, czy też o konsultacjach społecznych. Drugim zadaniem będzie zapoznanie mieszkańców Tarnowa z szeroką ofertą organizacji funkcjonujących na terenie miasta i działających społecznie na ich rzecz, co może przyczynić się do pozyskania przez te organizacje nowych członków, wolontariuszy lub darczyńców. Pod adresem Baza tarnowskich organizacji pozarządowych, poza bazą, będzie również zamieszczony formularz w wersji elektronicznej, który będzie można ponownie pobrać, wypełnić i przesłać w celu aktualizacji danych zawartych w bazie, np. gdy przesłane przez Państwa dane ulegną dezaktualizacji.

W związku z powyższym,  prosimy przedstawicieli organizacji o wypełnienie załączonego formularza oraz odesłanie go pocztą na adres:

Irena Stelmaszczuk-Nyczaj
Samodzielne stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów

lub też w formie elektronicznej na adres e-mailowy:  i.nyczaj@umt.tarnow.pl