Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie realizuje projekt „Tarnowski Inkubator Współpracy” w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałane 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wnioski aplikacyjne do Zadań publicznych wraz z zasadami tworzenia budżetu”.