Zgodnie z zarządzeniem nr 285/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 lipca 2014 r., ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz tarnowskich seniorów.

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe  zainteresowane pozyskaniem środków na działania na rzecz seniorów, na spotkanie informacyjne z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Będzie to spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Konkurs został ogłoszony na zadania - działalność na rzecz seniorów (mieszkańców Tarnowa, którzy ukończyli 60 lat) pn.:„Tarnowskie Centrum Seniora - Międzypokoleniowy Biegun Ciepła” i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Program lokalnej twórczości oraz edukacji kulturalnej – Aspiranci”.