Urząd Miasta Tarnowa informuje, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, został poddany konsultacjom.

Urząd Miasta Tarnowa przystąpił do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na spotkanie dot. współpracy Miasta Tarnowa z NGO w 2014 r. Na spotkaniu omówione będą w szczególności zagadnienia ważne dla organizacji, które zamierzają składać swoje oferty na realizację zadań publicznych na 2014 r.

Program spotkania:

Urząd Miasta zaprasza tarnowskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Urząd Miasta Tarnowa przystąpił do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Program ten stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta.