Konkurs został ogłoszony na zadania - działalność na rzecz seniorów (mieszkańców Tarnowa, którzy ukończyli 60 lat) pn.:„Tarnowskie Centrum Seniora - Międzypokoleniowy Biegun Ciepła” i kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Program lokalnej twórczości oraz edukacji kulturalnej – Aspiranci”.