Tarnowskie Centrum Organizacji Pozarządowych  zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 4 sierpnia (poniedziałek) o godz. 16:15 -18:00 (TCOP Tarnów, ul. Św. Anny 5, II piętro – sala szkoleniowa). Spotkanie będzie dotyczyć funduszu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE.

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na drugie spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania i Urząd Miasta Tarnowa przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, serdeczne zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie przybliżające ideę tworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotu Centrum Integracji Społecznej, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydium Tarnowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (TFOP) zapraszamy na kolejne spotkanie organizacji pozarządowych działających w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim.

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe  zainteresowane pozyskaniem środków na działania na rzecz seniorów, na spotkanie informacyjne z pracownikami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Będzie to spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.

Prezydium Tarnowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Urząd Miasta Tranowa zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie członków TFOP. Na spotkanie zapraszamy również organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego chcące przystąpić do Forum.

Urząd Miasta Tarnowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na spotkanie dot. współpracy Miasta Tarnowa z NGO w 2014 r. Na spotkaniu omówione będą w szczególności zagadnienia ważne dla organizacji, które zamierzają składać swoje oferty na realizację zadań publicznych na 2014 r.

Program spotkania:

Urząd Miasta zaprasza tarnowskie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok