Urząd Miasta Tarnowa przystąpił do prac nad projektem „Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. Program ten stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi i jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta.